Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy są zobowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.

Opłata za gospodarowanie komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej Uchwałą Nr XXIV/161/2013 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 11 marca 2013 r.

            Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do złożenia Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi <<do pobrania>>.

            Uchwałą nr XXIV/162/2013 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 11 marca 2013 został określony wzór oraz warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Pierwszą deklarację właściciel nieruchomości jest zobowiązywany złożyć w terminie do 15 kwietnia 2013 roku.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania miesięcznie, do 10 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłat dotyczy.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na rachunek bankowy BS Tomaszów Lub. o/ Tarnawatka 18 9639 1064 2003 6400 0026 0001 lub upoważnionemu pracownikowi Urzędu Gminy Tarnawatka.