Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Referat odpowiedzialny za załatwienie sprawy:

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Monika Baran – Kierownik Referatu
Pok. nr 7
Tel. 084 662 47 10 wew. 44
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o udzielenie zezwolenia (do pobrania)
 2. Do wniosku należy dołączyć:
  • zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
  • dokument potwierdzający możliwość odbioru nieczystości ciekłych przez przedsiębiorcę prowadzącego stację zlewną
  • tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której położona jest baza transportowa
  • wykaz posiadanych środków technicznych służących do świadczenia usług objętych zezwoleniem
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłaty

Opłata za wydanie zezwolenia 107,00 zł

Termin załatwienie sprawy

W przypadku złożenia kompletnych dokumentów sprawę załatwia się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Wójt Gminy Tarnawatka

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012, poz. 391)

Czas pracy urzędu

Poniedziałek- piątek 7.00-15.00