OCHOTNICZA STRAZ POŻARNAW TARNAWATCE-TARTAKU
Ochotnicza Straż Pożarna w Tarnawatce – Tartaku została założona w 1923 roku. Obecnie zrzesza 16 członków czynnych.
 

ZARZAD OSP W TARNAWATCE-TARTAKU:

Funkcja Imię i nazwisko
Prezes Marek Jerzy Czerwonka
Wiceprezes-naczelnik Andrzej Dej
Sekretarz Andrzej Roman Biszczad
Skarbnik Ryszard Machlarz
Gospodarz Jan Dej
Kronikarz Leszek PasztKomisja Rewizyjna OSP w Tarnawatce-Tartaku:

Funkcja Imię i nazwisko
Przewodniczący Tadeusz Mróz
Wiceprzewodniczący Grzegorz Machowski
Sekretarz Kamil BiszczadOchotnicza Straż Pożarna w Tarnawatce – Tartaku została zawiązana z inicjatywy działacza społecznego ówczesnego kasjera dóbr Tarnawatka Pana Wacława Mysakowskiego. W zakładzie przemysłowym Tartak-Tarnawatka w 1923 roku powołany został oddział liczący 24 ludzi. Członkowie rekrutowali się przeważnie z pracowników zakładu drzewnego. Pierwszym prezesem był hrabia Władysław Tyszkiewicz a naczelnikiem Wacław Mysakowski. Jednostka jak na owe czasy była bardzo dobrze wyposażone w sprzęt bojowy. Posiadała pompę ręczną, odpowiednia ilość węży, drabiny, bosaki, topory, łopaty itp. W tym okresie straż działająca przy Zakładzie Drzewnym w Tartaku-Tarnawatce nie ograniczała się tylko do ochrony zakładu lecz niosła pomoc pobliskim miejscowościom w gaszeniu pożarów. Należy stwierdzić, że jednostka była bardzo dobrze wyszkolona ponieważ jej naczelnik Wacław Mysakowski ukończył kurs oficerski przy Zawodowej Straży Pożarnej nr 2 w Łodzi. Jednostka prowadziła szeroką działalność kulturalno-oświatową organizując przedstawienia, loterie fantowe, zabawy taneczne, zbiórki uliczne a zarobione pieniądze przeznaczała na uzupełnienie wyposażenia. W tym okresie szczególnie zasłużonymi strażakami byli; Kazimierz Łysakowski, Biront Teodor, Aleksander Piątkowski, Aleksander Rak, Mieczysław Jasiński, Jan Mulawa, Stanisław Fluder, Maciej Chacia, Bronisław Kulik, Kazimierz Bekas, Marcin Czajka, Ludwik Łoziński, Tadeusz Ruta, Aleksander Byś.

W roku 1939 funkcję prezesa objął druh Mieczysław Tetyk, który pełnił ja do roku 1963 roku. Po nim stanowisko prezesa OSP Tartak-Tarnawatka piastowali druhowie: Kazimierz Cembrzyński 1964 – 1968, Jan Kalinowski 1969 – 1971, Józef Kołcun 1972, Michał Steczyszyn 1973 – 1980, Henryk Kudełka 1981, Zdzisław Serafin 1982 – 1986, Zbigniew Bekas 1987 – 1994, Albin Rybak 1999-2011, Marek Czerwonka 2011 - do chwili obecnej.

W okresie okupacji czynny udział w ruchu oporu brali druhowie: Marcin Czajka, Jan Mulawa, Teodor Biront, Jan Leśko, Aleksander Rak i Marian Piwkowski, który zginął w 1942 roku. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Tarnawatce.

Pierwszym Naczelnikiem OSP po wyzwoleniu w 1944 został Teodor Biront, który funkcje pełnił do roku 1969 tj. do chwili odejścia na emeryturę a po nim funkcję Naczelnika OSP Tarnawatka-Tartak pełnili druhowie: Ignacy Żurowski 1969 – 1971, Albin Rybak 1972 – 1978, Jan Buczak 1979 – 1980, Zbigniew Bulicz 1981 – 1982, Jan Dej 1983 – 1986, Eugeniusz Łopuszyński 1987 – 1990, Sławek Przysucha 1991- 1994, Eugeniusz Łopuszyński 1999–2012, Mateusz Szaluś 2012- do chwili obecnej.

Pierwszą motopompę jednostka otrzymała w 1930 roku. Lata pięćdziesiąte to lata gruntownej przebudowy zakładu. W roku 1958 wybudowano remizę strażacką i zakupiono dwie nowe motopompy z pełnym wyposażeniem. Lata sześćdziesiąte to lata sukcesów. W roku 1962 i 1963 jednostka OSP Tartak – Tarnawatka zdobywa 1 miejsce w zawodach wojewódzkich i II miejsce w zawodach powiatowych. Była to zasługa wielkiego pasjonata pożarnictwa druha płk. Mieczysława Skiby, który od roku 1956 był referentem p. poż. w Zamojskich Fabrykach Mebli Zakład nr 4 w Tarnawatce. Po likwidacji Zakładu Nr 4 w Tarnawatce cały sprzęt został przekazany nieodpłatnie reaktywowanej jednostce OSP w Tarnawatce -Tartaku.

Dnia 9 czerwca 1974 jednostce OSP wręczono sztandar ufundowany przez załogę zakładu pracy. Wręczenia sztandaru dokonał naczelnik Powiatu Zbigniew Grochowicz a uroczystego odbioru Naczelnik OSP Albin Rybak. Dnia 17 lipca 1983 roku odbyły się uroczystości 60-lecia OSP. Jednostka OSP Tarnawatka –Tartak była zaliczana do zakładowych jednostek OSP. Zamojskie Fabryki Mebli Zakład nr 4 w Tarnawatce działał do dnia 30 czerwca 1994 roku. Lata 1994 – 1999 to okres uśpienia działalności OSP Tarnawatka-Tartak.

W dniu 20 sierpnia 1999 roku odbyło się zebranie na którym reaktywowano Ochotniczą Straż Pożarną w Tarnawatce –Tartaku. Podjęto uchwały o utworzeniu OSP, o przyjęciu statutu, i wyznaczeniu siedziby stowarzyszenia oraz o powołaniu komitetu założycielskiego, który reprezentowali: Eugeniusz Łopuszyński, Kazimierz Kiecak, Franciszek Roszkowski, Jan Dej i Stanisław Grela. Dokonano wyboru władz OSP: Prezes- Albin Rybak; Wiceprezes-Edward Mandziuk; Naczelnik-Eugeniusz Łopuszyński; Sekretarz -Marek Czerwonka; Skarbnik-Stanisław Grela; członkowie Zarządu- Janusz Kobielarz; Waldemar Buczak; Edward Kęczkowski; Andrzej Biszczad. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnawatce –Tartaku już jako terenowa OSP działa do dnia dzisiejszego.

 

Strona internetowa OSP Tarnawatka-Tartak