OCHOTNICZA STRAZ POŻARNA W TARNAWATCE

Ochotnicza Straż Pożarna w Tarnawatce została założona w 1920 roku. Obecnie zrzesza 39 członków w tym 28 członków czynnych oraz 11 członków wspierających. 


ZARZAD OSP W TARNAWATCE:

Funkcja Imię i nazwisko
Prezes Ryszard Kopczyński
Wiceprezes-naczelnik Arkadiusz Berbeć
Wiceprezes Łukasz Zimoński
Z-ca Naczelnika Wojciech Kawa
Sekretarz Marek Kawa
Skarbnik Tomasz Szczepaniuk
Gospodarz Piotr PankiewiczKomisja Rewizyjna OSP w Tarnawatce:

Funkcja Imię i nazwisko
Przewodniczący Radosław Czykierda
Wiceprzewodniczący Marcin Matejak
Sekretarz Rafał KopczyńskiOchotnicza Straż Pożarna w Tarnawatce została założona 26 lipca 1920 roku z inicjatywy Wacława Mysakowskiego w dobrach hrabiego Władysława Tyszkiewicza w Tarnawatce. Pierwszym Prezesem został hrabia Władysław Tyszkiewicz a Naczelnikiem Wacław Mysakowski – kasjer dóbr tarnawackich, który był absolwentem kursu oficerskiego przy Zawodowej Straży Pożarnej nr 2 w Łodzi. Straż ogniowa składała się z trzech oddziałów:

  • I Oddział obejmował folwark Tarnawatka - I Oddziałowy Stanisławem Mrozkiem,
  • II Oddział folwark Pucharki - II Oddziałowy Michał Oberda,
  • III Oddział Tarnawatka-Tartak – III Oddziałowy Aleksander Szmigielski.

Wymienione oddziały zostały wyposażone przez hrabiego Tyszkiewicza w pompę ręczną, węże, umundurowanie bojowe i galowe oraz inny sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów. Oddziały Straży Ogniowej w Tarnawatce wykazywały się bardzo dobrym wyszkoleniem bojowym. Wielokrotnie uczestniczyły w gaszeniu pożarów na własnym terenie a także w Tomaszowie Lubelskim i okolicznych miejscowościach wykazując się dużą skutecznością działania. Przez dłuższy okres utrzymywały się w czołówce straży w powiecie tomaszowskim. Pierwszą świetlicę zbudowano w 1929 roku w dobrach hrabiego Władysława Tyszkiewicza.

W 1933 roku do Tarnawatki przybył Kazimierz Łysakowski i objął stanowisko zastępcy Sekretarza Gminy. Z jego to inicjatywy w 1934 roku została założona straż pożarna we wsi Tarnawatka. Jej pierwszym Prezesem został JAN KUS, funkcję Naczelnika powierzono KAZIMIERZOWI ŁYSAKOWSKIEMU, zastępcą Naczelnika został PAWEŁ SMOLĄG a skarbnikiem JÓZEF POCIUPANY. Oddział liczył 44 druhów i w niedługim czasie został wyposażony w niezbędny sprzęt do gaszenia pożarów. W tym okresie Tarnawatkę zamieszkiwali prawosławni i katolicy, którzy żyli w zgodzie. Jednostka OSP zdobyła sobie przychylność mieszkańców i władz gminy i w 1935 roku przy wsparciu społeczeństwa i Zarządu Gminy wybudowano remizę strażacką z garażem na sprzęt i salą szkoleniową, która przetrwała do lat 70-tych XX wieku.

Podczas kampanii wrześniowej 1939 roku cały tabor straży został zrabowany przez Niemców. Strażacy aktywnie włączyli się do działań zbrojnych z najeźdźcą, kilku z nich zostało zmobilizowanych do wojska. W walkach o Tarnawatkę zostali zabici druhowie: Józef Przysucha i Stefan Szum. W 1942 roku gestapo zamordowało członka ruchu oporu Mariana Piwkowskiego. W czerwcu tego roku podczas masowej egzekucji w Tarnawatce został rozstrzelany Tomasz Kasperski. Wydarzenie to upamiętnia wzniesiony w tym miejscu pomnik. W 1944 roku z rąk okupanta zginął Gabriel Gucz.

W czasie okupacji spora grupa strażaków działała w ruchu oporu (choć niektórzy z wymienionych nie byli zaprzysiężeni, aktywnie wspierali walczących z okupantem): Wacław Mysakowski, Franciszek Kobielarz, Jan Kus, Kazimierz Łysakowski, Jan Pasieczny, Stanisław Buczak, Jan Borek, Józef Kulpa, Bronisław Palak, Adam Armatyński, Aleksander Piątkowski, Teodor Biront, Aleksander Rak, Mieczysław Jasiński, Jan Mulawa, Stanisław Flader, Maciej Hacia, Bronisław Kulik, Kazimierz Bekas, Marcin Czajka, Władysław Piasecki, Ludwik Łoziński i Tadeusz Rarata.

Po odzyskaniu niepodległości w roku 1944 jednostka OSP Tarnawatka została reaktywowana i jej Prezesem zostaje Wacław Mysakowski pełniący w owym czasie funkcję Starosty Tomaszowskiego. Funkcję prezesa pełnił nieprzerwanie do lipca roku 1951 po nim obowiązki prezesa objął druh Jan Kus s. Wawrzyńca, który pełnił ją do roku 1966. W 1966 prezesem został wybrany Andrzej Kopczyński, który pełnił tę funkcję do roku 2000. Od roku 2001 funkcję Prezesa OSP Tarnawatka do chwili obecnej pełni druh Lesław Zimoński.

Pierwszym naczelnikiem po wyzwoleniu został druh: Franciszek Kobielarz 1944 -1950 a po nim funkcję Naczelnika OSP Tarnawatka pełnili druhowie: Stanisław Buczak 1950 – 1956, Józef Kulpa 1956, Włodzimierz Frańczuk 1957 – 1958, Edward Dziura 1959, Jan Pasieczny 1960 – 1961, Franciszek Hałasa 1962, Kazimierz Palak 1963, Stanisław Buczak 1964 – 1974, Albin Szopa 1975 – 1977, Marian Cetnar 1978 – 1981, Tadeusz Kudyba 1982, Henryk Palak 1983 – 1988, Józef Sak 1989 –2010, Arkadiusz Berbeć 2011.

Pierwszą motopompę OSP Tarnawatka otrzymała w 1955 roku a pierwszy samochód w 1960 roku. Był to LUBLINEK, który garażował w strażnicy wybudowanej jeszcze w 1935 roku.

Dnia 26 lipca 1970 roku w pięćdziesiątą rocznice powstania jednostki OSP Tarnawatka kiedy Prezesem straży był Andrzej Kopczyński a Naczelnikiem Stanisław Buczak z inicjatywy Zarządu OSP Tarnawatka społeczeństwo Tarnawatki ufundowało sztandar. Dnia 25 kwietnia 1971 roku jednostka OSP Tarnawatka uczestniczyła w gaszeniu groźnego pożaru w hrubieszowskim „HAKONIE” - fabryce przerobu słomy konopnej na włókno. Do gaszenia pożaru jednostka udała się samochodem LUBLIN.

W 1973 roku Komenda Rejonowa Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim przekazała na wyposażenie jednostki OSP Tarnawatka samochód pożarniczy STAR 21 z wyposażeniem. Z inicjatywy obecnego zarządu OSP w roku 1973 wybudowany został garaż na nowy samochód. Kierowcą nowego samochodu pożarniczego został druh Julian Kopczyński, który w roku 1986 odebrał nowy samochód STAR 244 GBA. W roku 1987 funkcje kierowcy przejął duh Jan Pankiewicz, który pełni ją do dnia dzisiejszego.

W Latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych działała przy OSP Tarnawatka drużyna żeńska, której Naczelnikiem była druhna Irena Kaniowska: (Halina Kuźma, Aurelia Latuch, Małgorzata Nowicka, Krystyna Stroczyńska, Maria Waśko, Irena Ratyna, Janina Smaha, Lura Magryta, Maria Danielewicz, Bronisława Smyk ). Aktywnie w życiu jednostki uczestniczyła Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza do której należeli: Lesław Piwowarski, Stanisław Paździorek, Witold Chroń, Jan Litwin, August Dziedzic, Mirosław Graca, Marian Chyrchała, Zbigniew Spychalski, Jan Skotnicki, Kazimierz Bednarski. Drużyny wykazywały się dobrym wyszkoleniem bojowym.

Dnia 16 stycznia 1985 roku z inicjatywy Rady Sołeckiej wsi Tarnawatka i Zarządu OSP Tarnawatka powołany został komitet budowy remizo-świetlicy w Tarnawatce w skład, którego weszły następujące osoby: Jan Chyrchała – Przewodniczący, Stanisław Buczak, Andrzej Kopczyński, Henryk Palak, Józef Smyk, Marian Kawałko, Jerzy Chroń, Zbigniew Spychalski, Izabela Sokołowska, Bolesław Kopczyński, Kazimierz Stroczyński, Stanisław Skali, Jan Bełz, Józef Tabała, Ludwik Sekuta.

Budowę nowego budynku remizo-świetlicy rozpoczęto dnia 12 października 1985 roku. Budowa trwała do roku 1991 i dnia 30 listopada 1991 roku budynek został oddany do użytku. Jest to budynek dwukondygnacyjny. Znajdują się tu dwa boksy garażowe, sala widowiskowa, kuchnia z zapleczem.

Jednostka OSP Tarnawatka jako jedna z najlepiej wyposażonych jednostek w Gminie Tarnawatka dnia 1 kwietnia 1996 roku została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Jest jedną z czołowych jednostek w powiecie tomaszowskim. Systematycznie powiększa swoje wyposażenie w sprzęt bojowy. Czynnie uczestniczy w działaniach ratowniczo-gaśniczych na terenie swojego działania jak i na terenie powiatu tomaszowskiego. Wykazuje się dobrym wyszkoleniem bojowym co przedkłada się dobrymi wynikami w zawodach sportowo-pożarniczych.

W roku 2010 jednostka OSP Tarnawatka otrzymała nowy samochód pożarniczy MERCEDES BENZ ATEGO 1329 AF z wyposażeniem. Nowy samochód zakupiła Gmina Tarnawatka pozyskując fundusze z Europejskiego Funduszu Rozwoju Lokalnego w ramach RPO WL na lata 2007 – 2013 jako partner wniosku „ Poprawa skuteczności działań ratownictwa ekologicznego jednostek OSP KSRG z terenu gmin Roztocza Tomaszowskiego” na ogólna kwotę 607 225 zł.

Obecnie na wyposażeniu jednostki OSP Tarnawatka pozostaje dwa samochody pożarnicze. Dwie motopompy TOHATSU M16/8 i M8/8, dwie pompy szlamowe HONDA WT30X, dwie pompy pływające NIAGARA, trzy agregaty prądotwórcze, piła spalinowa do drewna, dwa aparaty powietrzne, sprzęt pierwszej pomocy medycznej oraz podstawowy sprzęt gaśniczy.