Niniejszym informuję mieszkańców Gminy Tarnawatka, że dnia 14 grudnia 2017 roku o godz. 12.00 w ramach treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania włączone zostaną syreny alarmowe.

Sygnał ciągły trwający 1 minutę będzie sygnałem ćwiczebnym, w związku z powyższym proszę o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań wynikających z treści komunikatu. Działania powyższe mają na celu sprawdzenie poprawności działania systemu alarmowania o zagrożeniach.

Wójt Gminy

Piotr Pasieczny

ostrzezenie1

 

 

Gmina Tarnawatka zawiadamia mieszkańców sołectwa Podhucie, że zachodzi konieczność wykonania dezynfekcji urządzeń i sieci wodociągowych w miejscowości Podhucie

W związku z powyższym zabrania się pobierania wody z wodociągu w dniach 17.11.2017 od godziny 16.00 do 18.11.2017 do godz. 10.00, a także spożywania wody pochodzącej z wodociągu.

Jej spożycie może spowodować pogorszenie samopoczucia, a w większych ilościach problemy żołądkowe a nawet zatrucie.

Przez kilka następnych dni po przeprowadzeniu dezynfekcji zaleca się spożywanie wody po przegotowaniu.

Za niedogodności przepraszamy.

 

 

Informujemy, że w związku z pogorszeniem się jakości wody w studniach na ujęciu wody w Tarnawatce zachodzi konieczność ciągłego chlorowania wody w dawce nie przekraczającej 0,3 mg/l Cl2.

Zaleca się spożywać wodę po przegotowaniu do chwili zaniku zapachu chloru.

Za niedogodności przepraszamy.

Monika Baran

Kierwonik Referatu

Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

Nazwa biura:

IMGW - PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych w Warszawie

Obszar

Województwo lubelskie

Ważność(cz. urz.)

od godz. 07:30 dnia 30.10.2017

do godz. 07:30 dnia 31.10.2017

Zjawisko/Stopień zagrożenia:

Silny wiatr/1

Przebieg:

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 90 km/h, z północnego zachodu.

Dyżurny synoptyk IMGW - PIB:

Mateusz Barczyk

Godzina i data wydania

Godz. 13:53 dnia 27.10.2017

warsztaty kulinarne

ostrzezenie 051017

W związku z wątpliwościami pojawiającymi się wśród osób, u których montowane są instalacje solarne, a dotyczącymi kwestii finansowych, Urząd Gminy Tarnawatka informuje, że zgodnie z zawartą umową właściciele partycypują w „kosztach kwalifikowanych”. Przez pojęcie to należy rozumieć wszystkie te koszty, które podlegają refundacji z funduszy unijnych. Pokrycie pozostałych kosztów – niekwalifikowanych – leży po stronie właścicieli budynków. Kosztami takimi są między innymi wykonanie połączenia instalacji solarnej z istniejącym układem kotłowym wraz z montażem grzałki lub wężownicy. Określenia, które koszty stanowią koszty kwalifikowane, a które niekwalifikowane dokonał Urząd Marszałkowski w konkursie na dofinansowanie projektów wspierających wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Firma „DERMOTECHNIKA” Krzysztof Majewski w/w podłączenia dokonuje poza projektem. W związku z powyższym pobiera z tego tytułu, skalkulowaną przez siebie, zryczałtowaną opłatę w wysokości 600 zł. Jak poinformował właściciel firmy za wykonane usługi zostaną wystawione faktury VAT w obowiązującym w tym zakresie terminie. Należy zaznaczyć, że w/w usługi obejmują koszty niekwalifikowane i nie muszą być wykonane przez „DOMOTERMIKĘ”. Decydując się na podłączenie instalacji przez innego wykonawcę należy liczyć się z utratą gwarancji na zbiornik ciepłej wody, ponieważ Krzysztof Majewski jest autoryzowanym przedstawicielem producenta tego urządzenia uprawnionym do jego montażu.

Jednocześnie informuje się, że kwota, którą właściciele zobowiązani są wnieść jako wkład do projektu została obniżona o należny podatek VAT. Dzięki korzystnej wykładni przepisów, oszczędności wyniosą od prawie 600 zł do 2350, w zależności od rodzaju instalacji. Stosowne aneksy, z dokładnym wyliczeniem kwot, są aktualnie przygotowywane i będą sukcesywnie podpisywane.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) będzie łączył część zadań Agencji Rynku Rolnego (ARR) oraz zadania Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR), które od 1 września 2017 roku przestaną istnieć na podstawie ustawy z dnia 10 lutego 2017 roku o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. 2017 poz. 623).

Wprowadzenie zmian ma na celu zmniejszenie liczby instytucji, ograniczenie kosztów ich funkcjonowania oraz poprawę jakości obsługi beneficjentów i kontrahentów. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa będzie miał wyodrębnione jednostki organizacyjne: Centralę oraz Oddziały Terenowe w każdym województwie z tym, że w województwie zachodnio-pomorskim będą funkcjonowały dwa Oddziały Terenowe. Skupienie zadań płatniczych w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która posiada Oddziały Regionalne w każdym województwie, w powiatach swoje biura, ułatwi rolnikom sięganie po pomoc finansową.

Zadaniami Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, które zostaną przeniesione z Agencji Nieruchomości Rolnych będzie gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Nowopowstała instytucja będzie gospodarować Zasobem na dotychczasowych zasadach m.in. w drodze wydzierżawienia albo sprzedaży nieruchomości rolnych na powiększenie lub utworzenie gospodarstw rodzinnych, oddania mienia na czas oznaczony do odpłatnego korzystania osobom prawnym lub fizycznym, oddania na czas oznaczony administratorowi całości lub części mienia w celu gospodarowania, zamiany nieruchomości.

W kompetencji nowopowstałej instytucji będzie wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących prywatnego obrotu gruntami rolnymi (UKUR), udzielanie bezzwrotnej pomocy finansowej na utrzymanie infrastruktury na terenach wiejskich,  współpraca z samorządami w zakresie nieodpłatnego przekazywania gruntów.

KOWR będzie również sprawował nadzór właścicielski nad działalnością 41 spółek hodowli roślin i zwierząt o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej. W spółkach tych prowadzona jest hodowla twórcza i zachowawcza oraz gromadzony jest najcenniejszy materiał genetyczny roślin i zwierząt decydujący o postępie biologicznym. Dzięki temu polscy rolnicy mają dostęp do wysokiej jakości materiału nasiennego roślin i zarodowego zwierząt. Dodatkowo, do zadań nowopowstałej instytucji KOWR należeć będą takie zadania jak: kontrola pisemnych umów, dopłaty do prywatnego przechowywania oraz interwencyjnych zakupów i sprzedaży produktów rolnych na poszczególnych rynkach, w tym masła, odtłuszczonego mleka w proszku, zbóż i mięsa, handel zagraniczny, energia odnawialna w rolnictwie, wspieranie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych i żywnościowych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli i wina, monitoring rynku cukru, Fundusze Promocji, systemy jakości, wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym, realizacja programu dla szkół, wsparcie dla pszczelarzy, które do tej pory realizowała Agencja Rynku Rolnego.

Dotychczasowe zadania płatnicze Agencji Rynku Rolnego będą realizowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Stanie się ona jedyną agencją płatniczą dla Wspólnej Polityki Rolnej UE w Polsce. W Oddziałach Regionalnych ARiMR obsługiwane będą instrumenty finansowe: Pakiet Hogana - nadzwyczajną pomoc dostosowawcza dla producentów mleka, a także dla rolników z innych sektorów hodowlanych, wsparcie dla producentów owoców i warzyw związane z embargiem, tymczasowa nadzwyczajna pomoc dla rolników w sektorach hodowlanych. Dodatkowo Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie wykonywać zadania związane z uznaniem grup i organizacji producentów oraz ich zrzeszeń w sektorze owoców i warzyw, organizacji producentów oraz ich zrzeszeń w sektorze mleka, organizacji producentów w sektorach innych niż owoce i warzywa oraz mleko, grup i producentów rolnych i ich związków. Oddziały Regionalne ARiMR będą także obsługiwały wsparcie na dofinansowanie funduszu operacyjnego uznanych organizacji producentów owoców i warzyw. Centrala ARiMR będzie zajmowała się administrowaniem rozdysponowania owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży.

W naszym regionie OT Lublin będzie się mieścił na ul. Karłowicza 4 w Lublinie, zaś 5 filii zamiejscowych będzie się znajdować w Białej Podlaskiej, Pokrówce, Urszulinie, Dołhobyczowie i Michalowie.

Dyrektor

Marek Wojciechowski

 

plakat dozynki

Tegoroczne Dni Wieprza zostały zdominowane przez niezbyt sprzyjającą aurę. Pomimo tego nie zabrakło publiczności, chociaż nie było jej tyle, co w latach poprzednich, kiedy to pogoda organizatorów wyraźnie rozpieszczała. W niedzielę 20 sierpnia br. na placu przy świetlicy wiejskiej w Wieprzowie z atrakcji przygotowanych przez organizatorów mogli skorzystać zarówno starsi, jak i młodsi. Dzieci nieodmiennie przyciągał plac zabaw oraz przejażdżki kucykami. Całość dopełniały animatorki organizujące gry, zabawy i konkursy. Na scenie zaprezentowały się Tomaszowska Kapela Biesiadna 50+, Kapela Bełżecka oraz grupa taneczna prezentująca ZUMBĘ. Popularnością cieszyła się prezentacja strongmanów, którzy przybyli aż z Wałbrzycha. Każdy mógł też spróbować swoich sił w przygotowanych przez nich konkurencjach siłowych. Temperatura imprezy wyraźnie się podniosła, nawet pomimo padającego deszczu, kiedy na scenie pojawiła się gwiazda wieczoru Mikayla z zespołem. Jej ekspresyjny występ pobudził wyobraźnię szczególnie męskiej części widowni. Na zakończenie, wszystkim spragnionym zabawy i dyskotekowych rytmów, przygrywał zespół Tokyo Dance.

Uzupełnieniem wydarzeń rozgrywających się na scenie były pokazy motocykli, wysokiej klasy sprzętu rolniczego oraz bufety, stoiska z jedzeniem i stragany oferujące typowo festynowe gadżety. Wieprzowska impreza nie mogła by się obyć bez pieczonego prosiaka, który od lat stanowi jej sztandarowe danie.

Organizatorami Dni Wieprza 2017 byli: GKS Tarnawatka, radni, Rada Sołecka, OSP Wieprzów oraz mieszkańcy. Festyn nie mógłby się odbyć bez sponsorów, którym organizatorzy składają gorące podziękowania.

 

Galeria zdjęć z imprezy

 

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych z Tomaszowa Lubelskiego zakończyło prace przy budowie dróg położonych w Tarnawatce. Nową nawierzchnię i chodnik otrzymała ulica Kamienna. Usytuowano tam także dwa progi spowalniające. Nawiasem mówiąc, urządzenia te są chyba skuteczne, bo co niecierpliwsi zaczęli już jeden z nich omijać poboczem. Asfaltu dorobiła się także ulica Kniazie, przy której wydzielono jeszcze 25 miejsc postojowych. Wszystkie posesje położone przy tych ulicach mają także nowe wjazdy wykonane z kostki brukowej. Utwardzenia doczekał się także tzw. „trójkąt”, czyli łącznik ulic Parkowej i Woli, przy którym urządzony został niewielki parking. Na ten odcinek czekali szczególnie mieszkańcy Woli, bo jest to dla nich dogodny skrót zarówno do osiedla mieszkaniowego dawnego POHZ jak i do drogi krajowej. Zadanie było finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Łącznie powstało ponad 1,4 km dróg i ok. 800 metrów chodnika. Refundacja ze środków unijnych wyniesie 63,63 % wartości zadania, za które tomaszowski PRDM otrzyma ponad 773 tys. złotych. W ramach robót dodatkowych wyasfaltowano kilkadziesiąt metrów drogi biegnącej od ulicy Kamiennej w kierunku Kunówki oraz łącznik ulicy Kniazie z ulicą Boguty położony obok GOK. Prace te wycenione na blisko 79 tys. zł. zostaną sfinansowane z funduszu sołeckiego (ponad 30 tys. zł) oraz z budżetu gminy.

Urząd Gminy Tarnawatka informuje,

że dzień 14 sierpnia 2017 roku (poniedziałek)

jest dodatkowym dniem

wolnym od pracy.

W związku z prognozowanym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie wzrostem temperatury do 36 stopni Celsjusza na terenie województwa lubelskiego przewidywanym od godziny 12:00 dnia 30 lipca do godziny 19:00 dnia 4 sierpnia 2017 r. wydano ostrzeżenie 2 stopnia.

Wraz ze wzrostem temperatur znacząco wzrasta ryzyko odwodnienia oraz przegrzania organizmu. Upał może doprowadzić do wystąpienia udaru słonecznego lub cieplnego, który jest stanem zagrażającym zdrowiu, a nawet życiu. Jego objawy to: zmęczenie, silne bóle i zawroty głowy, nudności, gorączka, szum w uszach, drgawki, wzrost temperatury ciała zagrażający życiu, większa częstotliwość bicia serca i oddechu.  

Niewątpliwie, upał wpływa również na układ nerwowy człowieka. Wysokie temperatury mogą powodować ospałość, zdenerwowanie, a także wpływają na poziom koncentracji i efektywność pracy.     Należy pamiętać, że upał jest szczególnie niebezpieczny dla osób starszych i dzieci. Trzeba również zadbać o zwierzęta, gdyż wysokie temperatury również u nich mogą prowadzić do przegrzania organizmu.

Poradnik jak przetrwał upały przygotowany przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Niniejszym informuję mieszkańców Gminy Tarnawatka, że dnia 1 sierpnia 2017 roku o godz. 17.00 w ramach treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania włączone zostaną syreny alarmowe.

Sygnał ciągły trwający 1 minutę będzie sygnałem ćwiczebnym, w związku z powyższym proszę o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań wynikających z treści komunikatu. Działania powyższe mają na celu upamiętnienie i uhonorowanie poświęcenia i walki Powstańców Warszawskich z 1944 roku.

Wójt Gminy

Piotr Pasieczny

Wójt Gminy Tarnawatka ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół i Przedszkola w Tarnawatce prowadzonego przez Gminę Tarnawatka

1. Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. nr 184, poz. 1436 z późn. zm.).

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły;

2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;

3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

a) stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela, albo

b) stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

c) stażu pracy, w tym stażu na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy;

5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego wraz z jego uzasadnieniem - w przypadku nauczyciela;

7) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

8) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

9) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

10) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

11) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168) Tekst jednolity uwzględnia zmiany ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1519.;

12) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły;

13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

3. Oferty należy składać w zaklejonej kopercie (z napisem konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół i Przedszkola w Tarnawatce) z podanym adresem do korespondencji, w sekretariacie Urzędu Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka, w dni robocze w godzinach od 7 do 15, w terminie do dnia 10 sierpnia 2017 r. .

4. W przypadku nadesłania oferty pocztą decyduje data nadania potwierdzona stemplem pocztowym.

5. Dodatkowych informacji udziela Sekretarz Gminy Tarnawatka (adres j. w.), tel. 84-662-47-10.

6. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy Tarnawatka.

7. O dokładnym miejscu i terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci i członkowie komisji konkursowej zostaną poinformowani indywidualnie.

Zmieniony „Program bioasekuracji mający na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015-2018 wszedł w życie 15 lipca 2017 roku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2017 r. (Dz. U. poz. 1378) .

Zgodnie z tym Programem posiadacze zwierząt utrzymujący świnie na obszarze województwa:

1) podlaskiego, w powiatach:

a) augustowskim w gminach Sztabin i Bargłów Kościelny,

b) białostockim w gminach Dobrzyniewo Duże, Choroszcz, Tykocin i Zawady,

d) sokólskim w gminach Korycin i Suchowola,

e) hajnowskim w gminach Hajnówka miasto, Dubicze Cerkiewne, Kleszczele i Czeremcha,

f) wysokomazowieckim w gminie Kobylin-Borzymy,

g) zambrowskim w gminie Rutki,

h) monieckim w gminach Goniądz, Jaświły, Mońki, Trzcianne, Krypno, Knyszyn i Jasionówka,

i) grajewskim w gminach Rajgród, Grajewo, Szczuczyn, Wąsosz i Radziłów,

j) bielskim w gminach Orla, Bielsk Podlaski i Boćki,

k) siemiatyckim w gminach Milejczyce, Nurzec-Stacja, Mielnik, Siemiatycze z miastem Siemiatycze, Drohiczyn i Dziadkowice,

l) kolneńskim w gminach Grabowo i Stawiski,

m) łomżyńskim w gminach Przytuły, Jedwabne i Wizna,

2) mazowieckiego, w powiatach:

a) łosickim w gminach Huszlew, Olszanka, Platerów, Sarnaki, Stara Kornica i Łosice z miastem Łosice,

b) siedleckim w gminie Korczew,

3) lubelskiego, w powiatach:

a) bialskim w gminach Konstantynów, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie Piszczac, Kodeń, Terespol z miastem Terespol, Łomazy i Międzyrzec Podlaski,

b) Biała Podlaska

 zobowiązani zostali do dostosowania gospodarstw do niżej wymienionych wymagań dotyczących bioasekuracji określonych w ww. programie.

Wymagania dotyczące bioasekuracji:

1) zabezpieczenie gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie w systemie otwartym, podwójnym ogrodzeniem, o co najmniej 1,5 m wysokości, na podmurówce lub z wkopanym krawężnikiem;

2) wdrożenie programu monitorowania i zwalczania gryzoni;

3) przeprowadzanie okresowych zabiegów dezynsekcji (od kwietnia do listopada każdego roku);

4) prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń, które wjeżdżają na teren gospodarstwa, oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie;

5) zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt domowych;

6) utrzymywanie świń w gospodarstwach w zamkniętych pomieszczeniach, z wyjątkiem świń utrzymywanych w systemie otwartym;

7) zapewnienie aby:

a) osoby mające kontakt ze świniami w gospodarstwie nie utrzymywały własnych świń poza tym gospodarstwem oraz nie zajmowały się dodatkowo obsługą świń w innych gospodarstwach,

b) do budynków, w których są utrzymywane świnie, nie wchodziły osoby postronne,

c) osoby przebywające w budynkach inwentarskich używały odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego;

8) posiadanie w gospodarstwie, w którym są utrzymywane świnie, pisemnego planu bioasekuracji obejmującego:

a) dokumentację przestrzegania wymagań określonych w akapicie pierwszym w pkt 2–4,

b) rejestr produktów biobójczych używanych w gospodarstwie,

c) program czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i sprzętu mającego kontakt ze świniami,

d) zasady używania oraz czyszczenia i dezynfekcji odzieży ochronnej i obuwia, o których mowa w akapicie pierwszym w pkt 7 lit. c;

9) zabezpieczenie budynków inwentarskich oraz budynków i miejsc wykorzystywanych do przechowywania pasz i ściółki pojedynczym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m na całej długości, związanym na stałe z podłożem, wykluczającym dostęp wolnożyjących dzików na teren gospodarstwa. Wymagania są spełnione także wtedy gdy całe siedlisko jest ogrodzone w wyżej określony sposób;

10) utrzymywanie świń w gospodarstwie w budynkach, w których nie są jednocześnie utrzymywane inne zwierzęta gospodarskie kopytne.

Dodatkowo na obszarze województwa podlaskiego, w powiatach hajnowskim w gminach Białowieża, Narew, Narewka, Czyże i Hajnówka oraz białostockim w gminach Zabłudów i Michałowo wprowadza się następujące wymagania:

1) zabezpieczenie budynków inwentarskich oraz budynków i miejsc wykorzystywanych do przechowywania pasz i ściółki pojedynczym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m na całej długości, związanym na stałe z podłożem, wykluczającym dostęp wolnożyjących dzików na teren gospodarstwa;

2) utrzymywanie świń w gospodarstwie w budynkach, w których nie są jednocześnie utrzymywane inne zwierzęta gospodarskie kopytne.

Termin na dostosowanie gospodarstw do ww. wymagań bioasekuracji upływa 14 sierpnia 2017 r. z wyłączeniem obowiązku zabezpieczenia budynków inwentarskich oraz budynków i miejsc wykorzystywanych do przechowywania pasz i ściółki pojedynczym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m na całej długości, związanym na stałe z podłożem, wykluczającym dostęp wolnożyjących dzików na teren gospodarstwa - który powinien być spełniony do 31 grudnia 2017 r.

Posiadacze utrzymujący świnie na wyżej wymienionych obszarach, którzy nie będą mogli dostosować gospodarstw do ww. wymagań do dnia 14 sierpnia 2017 r., mogą składać  do powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa oświadczenie, że gospodarstwo nie spełni wymagań określonych w programie bioasekuracji.

W takim przypadku:

1) powiatowy lekarz weterynarii, po przeprowadzeniu kontroli w gospodarstwie, wyda decyzję nakazującą zabicie świń utrzymywanych w gospodarstwie lub poddanie ich ubojowi oraz zakazującą wprowadzania do gospodarstwa i utrzymywania w nim zwierząt z gatunków wrażliwych przez okres obowiązywania programu, tj. do 31 grudnia 2018 r.;

2) posiadaczowi świń będzie przysługiwać:

 • odszkodowanie za zabite lub poddane ubojowi zwierzęta, wypłacane przez powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa,
 • rekompensata za nieprzerwane nieutrzymywanie świń w gospodarstwie, przyznawana w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa.

Wniosek o przyznanie rekompensaty należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa, w terminie do dnia 15 września 2017 r.

Do wniosku należy dołączyć kopię ww. decyzji wydanej przez powiatowego lekarza weterynarii oraz dokumenty potwierdzające jej wykonanie.

Natomiast posiadaczowi utrzymującemu świnie na ww. obszarze, który nie dostosujedo dnia 14 sierpnia 2017 r., gospodarstwa do ww. wymagań dotyczących bioasekuracjii nie złoży w tymterminie do powiatowego lekarza weterynarii oświadczenia, że gospodarstwo nie spełni wymagań określonych w ww. programie bioasekuracji:

1) powiatowy lekarz weterynarii, po przeprowadzeniu kontroli w gospodarstwie, wyda decyzję nakazującą zabicie świń utrzymywanych w gospodarstwie lub poddanie ich ubojowi oraz zakazującą wprowadzania do gospodarstwa 
i utrzymywania w nim zwierząt z gatunków wrażliwych przez okres obowiązywania programu, tj. do 31 grudnia 2018 r.;

2) będzie przysługiwać jedynie odszkodowanie za zabite lub poddane ubojowi zwierzęta, wypłacane przez powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa;

3) nie będzie przysługiwać ww. rekompensata za nieprzerwane nieutrzymywanie świń w gospodarstwie.

Najważniejsze terminy:

 • 15 lipca 2017 r. – wejście w życie zmiany „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015-2018
 • 14 sierpnia 2017 r. – termin na dostosowanie gospodarstwa do wymagań dotyczących bioasekuracji, z wyłączeniem obowiązku zabezpieczenia budynków inwentarskich oraz budynków i miejsc wykorzystywanych do przechowywania pasz i ściółki pojedynczym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m na całej długości, związanym na stałe z podłożem, wykluczającym dostęp wolnożyjących dzików na teren gospodarstwa - który powinien być spełniony do 31 grudnia 2017 r.
 • 14 sierpnia 2017 r. – termin na złożenie oświadczenia do powiatowego lekarza weterynarii w przypadku braku możliwości spełnienia wymagań dotyczących bioasekuracji
 • 15 września 2017 r. – termin na złożenie wniosku do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie rekompensaty

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015–2018

 

W tym roku gospodarzem corocznych Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych była miejscowość Wieprzów. W niedzielę 9 lipca na starcie stanęło 8 drużyn seniorskich, dwie drużyny młodzieżowe chłopców i jedna dziewcząt. Zmagania strażaków ochotników oceniała komisja złożona z przedstawicieli Państwowe Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim. Sędzia głównym zawodów był mł. kapitan Piotr Chlebicki, a partnerowali mu mł. ogniomistrz Tomasz Iwanicki, mł. ogniomistrz Paweł Łubiarz oraz sekcyjny Wojciech Grudowski. W ostatecznej klasyfikacji zwyciężyła jednostka OSP z Tarnawatki, drugi był Sumin, a trzecie miejsce przypadło Klocówce. Dalsze miejsca zajeli strażacy z Wieprzowa, Pańkowa, Huty Tarnawackiej, Niemirówka-Kolonii i Paucznego. W zawodach chłopców zwyciężył Sumin, a drugi był Wieprzów. Oczywiście dziewczęta z Wieprzowa zdobyły pierwsze miejsce, gdyż na starcie nie pojawiła się żadna drużyna konkurencyjna.

Zawody strażackie, to nie tylko zmagania na torze, ale także okazja do wyróżnienia zasłużonych działaczy OSP. W tym roku Złote Medale Za Zasługi Dla Pożarnictwa otrzymali: Anna Paszt, Krzysztof Borowicz i Sławomir Oberda; Srebrne: Paweł Czuwara, Marek Kawa, Robert Kuźniarz, Mateusz Matwiejszyn, Artur Piskorowski, Piotr Więcławek; Brązowe: Daria Graca, Marcin Bakalarz, Czesław Chroń, Mateusz Kuźmik, Damian Pyrek i Tomasz Szczepaniuk. Honorową Odznaką Strażak Wzorowy wyróżniono” Karolinę Lepionkę, Michała Mazura, Radosława Przysuchę, Kamila Romańczuka, Mateusza Sarzyńskiego oraz Kamila Tyrkę. Wręczenia pucharów, pamiątkowy dyplomów oraz medali i odznaczeń dokonali Przewodnicząca Rady Gminy Kazimiera Mańdziuk, Wójt Piotr Pasieczny i Komendant Gminny OSP Tadeusz Borowicz oraz Prezes ZOG ZOSP RP Marek Pasieczny.        

Galeria zdjęć z zawodów

 

Z A P R O S Z E N I E

WÓJT GMINY TARNAWATKA 

Logo OSP

ORAZ

ZARZĄD ODDZIAŁU GMINNEGO ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH 

RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ W TARNAWATCE 

MA ZASZCZYT ZAPROSIĆ WSZYSTKICH SYMPATYKÓW POŻARNICTWA 

NA GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE 

WIEPRZÓW

/Plac przy strażnicy OSP/

9 LIPCA 2017

 P r o g r a m   u r o c z y s t o ś c i:

 1. Zbiórka uczestników na placu ćwiczeń o godz. 13.30
 2. Rozpoczęcie zawodów sportowo-pożarniczych godz. 14.00
  • Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
  • Zawody seniorów
  • Odznaczenia zasłużonych strażaków
  • Dekoracje zwycięzców
  • Zakończenie zawodów

 
strazaczka

Wójt Gminy Tarnawatka

Piot Pasieczny

Prezes Zarządu Oddziału Gminnego

ZOSP RP w Tarnawatce

Marek Pasieczny

 

Wójt Gminy Tarnawatka informuje, że od dnia 04 lipca 2017 roku inspektorzy terenowi z firmy GREENLYNX przeprowadzać będą na terenie gminy inwentaryzację wyrobów zawierających azbest (powierzchni dachowych pokrytych eternitem oraz innych) na zasadach pomiarów i ankietyzacji. Inwentaryzacji poddane będą wszystkie budynki na terenie gospodarstw (mieszkalne, gospodarcze itp.)

W związku z powyższym właściciele oraz zarządcy nieruchomości proszeni są o udzielenie pomocy inspektorom terenowym wykonującym w/w inwentaryzację i przekazywanie im informacji o wyrobach azbestowych, znajdujących się na posesjach.

Mieszkańcy posiadający na swoim terenie składowane wyroby azbestowe proszeni są o zgłaszanie tego faktu (wraz z podaniem ilości i miejsca) pod nr tel. +48 669 713 788 lub na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Informacje te można także zgłosić inspektorom wykonującym inwentaryzację w terenie.

Dzięki przeprowadzonej inwentaryzacji, gmina będzie miała możliwość pozyskania dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od mieszkańców, którzy zadeklarują taką potrzebę.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Gminy w pokoju nr 7 lub telefonicznie 84 662 47 10 wew. 44.

Inspektorzy terenowi będą posiadali upoważnienie Wójta Gminy.

wakacje gok

plakat dkch

Protokół z powiatowego konkursu plastycznego „Dobry jak chleb…” organizowanego w ramach XX Dnia Kultury Chrześcijańskiej w Tarnawatce

Na zorganizowany przez Stowarzyszenie Wzgórze Przyjaźni, Proboszcza Parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Tarnawatce, Wójta Gminy Tarnawatka konkurs plastyczny „Dobry jak chleb…” wpłynęło 136 prac z 13 szkół i placówek oświatowych.

Jury w składzie:
- Barbara Dudek – artysta plastyk

- Jolanta Żdan – pasjonat i artysta

- Aleksandra Łaba – pasjonat, pracownik Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnawatce.
przyznało nagrody i wyróżnienia w trzech kategoriach wiekowych.

Kategoria I – klasa I-III szkoły Podstawowej
I miejsce – 
Agata Rębisz – Zespół Szkół i Przedszkola w Tarnawatce – op. Elżbieta Jakubczak

II miejsce – Czyż Karolina - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Wieprzowie – op. Małgorzata Giska

III miejsce – Aleksy Grabek - Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Tomaszowie Lubelskim – op. Marta Siry

Wyróżnienia:

Aleksandra Bucior - Zespół Szkół i Przedszkola w Tarnawatce – op. Elżbieta Jakubczak

Weronika Mielnik – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bełżcu – op. Danuta Dybich

Olivia Pomykała - Zespół Szkół i Przedszkola w Tarnawatce – op. Elżbieta Jakubczak

Kategoria II – klasa IV-VI

I miejsce – Paula Margolt – Zespół Szkół i Przedszkola w Tarnawatce – op. Ewa Zieńko - Bajwoł

II miejsce – Julia Goch – Zespół Szkół i Przedszkola w Tarnawatce – op. Ewa Zieńko - Bajwoł

III miejsce – Monika Woś – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bełżcu – op. Danuta Dybich

Wyróżnienia:
Ewelina Kuryło – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bełżcu– op. Danuta Dybich

Justyna Sochan – Szkoła Podstawowa w Hucie Tarnawackiej – op. Anna Litwińczuk

Zuzanna Mańkut – Zespół Szkół w Michalowie – op. Alina Kramarczuk

Kategoria III – I-III klasa gimnazjum
I miejsce – 
Jakub Bucior – Zespół Szkół i Przedszkola w Tarnawatce – op. Ewa Zieńko - Bajwoł

II miejsce – Natalia Ożóg – Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim – op. Anna Woś

III miejsce – Paulina Jędrzejewska – Gimnazjum nr 1 im. Orląt Lwowskich w Tomaszowie Lubelskim – op. Agnieszka Klimecka – Krawczyk

Wyróżnienia:
Julia Mużacz – Zespół Szkół w Krynicach – op. Zbigniew Perdun

Klaudia Całka – Zespół Szkół w Krynicach – op. Zbigniew Perdun

Aleksandra Kubecka – Zespół Szkół w Michalowie – op. ks. Mateusz Kicka

Wręczenie nagród laureatom konkursu odbędzie się 11 czerwca 2017 około godz. 15:00 podczas XX Dnia Kultury Chrześcijańskiej na placu przy kościele parafialnym pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Tarnawatce (ul. Kościelna 1).

Urząd Gminy Tarnawatka informuje iż w dniach 6–8 /termin zapasowy 9/ czerwca 2017 r., odbędzie się ogólnokrajowe ćwiczenie RENEGADE – SAREX 17/I organizowane przez Dowództwo Operacyjne Rodzaju Sił Zbrojnych. W ramach ćwiczenia nastąpi sprawdzenie działania systemu alarmowania i ostrzegania ludności cywilnej o zagrożeniach z powietrza. 

W ramach treningu systemu alarmowania i ostrzegania o uderzeniach z powietrza na terenie gminy Tarnawatka w ramach ww. ćwiczenia  mogą zostać uruchomione syreny alarmowe (ogłoszenie oraz odwołanie alarmu o zagrożeniach z powietrza/
Zgodnie z założeniami, mimo całodobowego trybu ćwiczenia, syreny nie będą uruchamiane w godzinach nocnych.
Jednocześnie przypominamy o sposobie ogłaszania i odwoływania alarmu za pomocą syren:
• ogłoszenie alarmu - to dźwięk modulowany syreny przez okres 3 minut; 
• odwołanie alarmu - to dźwięk ciągły syreny przez okres 3 minut.

 

NST Sp. z o.o. realizująca projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „KAPITAŁ NA START” zaprasza osoby w wieku powyżej 30 lat, pozostające bez pracy (w tym rolnicy do 2 ha przeliczeniowych), zamieszkałe na obszarze województwa lubelskiego do udziału w projekcie: „KAPITAŁ NA START” i założenia własnej działalności gospodarczej

W ramach projektu oferujemy: 

- bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości blisko 24 tysięcy złotych

- bezzwrotne wsparcie finansowo-pomostowe przez pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności, w wysokości 1 100,00 zł/m-c

- bezpłatne wsparcie doradczo-szkoleniowe grupowe i indywidualne

Szczegółowe kryteria oraz dokumenty do pobrania: www.nst-chelm.pl

Formularze rekrutacyjne przyjmowane będą do 14 czerwca 2017 roku w godzinach 8:00 - 12:00 w Biurze Lokalnym w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 80, pok. 5, tel. kontaktowy: 516053893

koncert

policja logoW dniach od 1 do 31 maja 2017 roku Wydział Prewencji KPP w Tomaszowie Lubelskim pod patronatem Starosty Tomaszowskiego organizuje konkurs dla dzielnicowych pn. ,,Najpopularniejszy dzielnicowy powiatu tomaszowskiego". Sylwetki poszczególnych dzielnicowych pracujących na terenie naszego powiatu przedstawione są na stronie internetowej starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim www.powiat-tomaszowski.com.pl.

wfos lublinnfos Gmina Tarnawatka informuje, że realizacja zadania pn.”Usuwanie wyrobów zawierających azbest” jest dotowana na podstawie umowy nr 108/2017/D/OZ z dnia 26.04.2017 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

podpisanie listu intencyjnego psgWójt Gminy Tarnawatka Piotr Pasieczny podpisał list intencyjny z Polską Spółką Gazownictwa

W Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbyło się uroczyste podpisanie listów intencyjnych pomiędzy Polską Spółką Gazownictwa a przedstawicielami dwunastu samorządów, dotyczących podjęcia współpracy w zakresie dalszej gazyfikacji woj. lubelskiego.

      Podpisane porozumienia mają zapoczątkować rozwój sieci gazownictwa w województwie lubelskim. Listy intencyjne podpisali wójtowie i burmistrzowie: gminy Jastków, miasta Kock, miasta Krasnobród, gminy Łukowa, miasta Łuków, gminy Obsza, miasta Ostrów Lubelski, gminy Podedwórze, miasta Ryki, gminy Tarnawatka, miasta Tomaszów Lubelski oraz gminy Wysokie.

      W spotkaniu z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego województwa lubelskiego wzięli udział: Tomasz Blacharski, członek Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa oraz Dariusz Dumkiewicz, dyrektor lubelskiego oddziału Polskiej Spółki Gazownictwa.

      – Liczę na to, że te listy intencyjne to krok w dobrym kierunku, który pozwoli na to, że w najbliższym czasie zaplanowane inwestycje w poszczególnych gminach, będą realizowane – powiedział wojewoda Przemysław Czarnek. – Podpisanie listów jest okazaniem dobrej woli przede wszystkim ze strony Polskiej Spółki Gazowniczej do inwestowania i rozwijania sieci gazowej na terenie woj. lubelskiego. Ta sieć gazowa ma ogromne znaczenie na różnych płaszczyznach. Jest bardzo ważna dla mieszkańców gmin, ale równie ważna dla potencjalnych inwestorów – zaznaczył wojewoda Czarnek.

      Podczas spotkania poruszone zostały także kwestie związane z nową strukturą organizacyjną PSG jako Narodowego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Gazu, rozwoju sieci gazowej i możliwości gazyfikacji kolejnych gmin oraz likwidacji tzw. białych plam na mapie gazowej regionu poprzez dostarczanie gazu skroplonego LNG, w ramach budowy tzw. wyspowych stacji regazyfikacji LNG, w miejscach oddalonych od tradycyjnej sieci gazowej. Ścisła współpraca PSG z samorządami to realizacja zarówno rządowej polityki zrównoważonego rozwoju, polegającej na likwidacji barier cywilizacyjnych, jak też nowej strategii spółki na lata 2016-2022.

      Polska Spółka Gazownictwa to największa spółka Grupy Kapitałowej PGNiG. Zatrudnia prawie 11 tys. pracowników, działa na terenie całej Polski i dystrybuuje gaz poprzez 180 tys. km gazociągów. PSG jest nowoczesnym przedsiębiorstwem o bogatych tradycjach, czerpiącym doświadczenie z ponad 160-letniej historii gazownictwa na ziemiach polskich. Jest największym w Europie operatorem systemu dystrybucyjnego gazu.

      Zmieniające się otoczenie prawno-gospodarcze postawiło przed spółką nowe wyzwania. W celu stworzenia warunków dla rozwoju spółki, dla realizacji jej misji i wizji, wypracowano i przyjęto w czerwcu 2016 roku pakiet kluczowych dokumentów, w tym Strategię Polskiej Spółki Gazownictwa na lata 2016-2022. Jej celem jest stworzenie warunków dla dynamicznego rozwoju PSG, zapewniającego ugruntowanie pozycji spółki na polskim rynku energetycznym, a także dalsze rozszerzanie działalności.

źródło: http://www.lublin.uw.gov.pl

kury na wolnosci

Od dzisiaj, tj. 6 kwietnia 2017 roku, przestało obowiązywać rozporządzenie Ministra Rolnictwa z 20 grudnia ubiegłego roku dotyczące zapobiegania ptasiej grypie. Tym samym hodowcy drobiu mogą odetchnąć, bo ich ptactwo może swobodnie biegać po wybiegach bez narażania właścicieli na dotkliwe kary administracyjne. Utrzymane zostały jednak pewne środki zabezpieczające mające na celu ograniczenie kontaktu drobiu z dzikim ptactwem. Szczegóły można znaleźć w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 4 kwietnia 2017 roku w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. 2017 poz. 722).

dzien soltysa 2017 13Podczas XX sesji Rady Gminy Tarnawatka, która odbyła się 31 marca, miało miejsce miłe wydarzenie. Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa (11 marca) szefowie sołectw zostali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami. Podziękowania za dotychczasową działalność i życzenia wielu sukcesów w pracy społecznej złożyli im przewodnicząca Rady Gminy Tarnawatka Kazimiera Mańdziuk oraz wójt Piotr Pasieczny.

Zdjęcia z wręczenia podziękowań

W poniedziałek 13 marca br. w Lublinie Wójt Gminy Tarnawatka Piotr Pasieczny i Skarbnik Gminy Aneta Pankiewicz podpisali z Wojewodą Przemysławem Czarnkiem umowę na dotację celową w ramach programu przebudowy dróg powiatowych i gminnych.

kiermasz

Świat bez kobiet, byłby jak ogród bez kwiatów” – takie motto przyświecało imprezie zorganizowanej w GOK w Tarnawatce 8 marca 2017 roku. W uroczystości wzięły udział przedstawicielki sołectw oraz organizacji działających na naszym terenie. Przybyły także zaproszone panie:

Dnia 16 lutego 2017 roku w Publicznym Gimnazjum w Tarnawatce odbył się finał eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom”. W finale uczestniczyli przedstawiciele Szkół Podstawowych z Huty Tarnawackiej, Tarnawatki, Wieprzowa oraz uczniowie Publicznego Gimnazjum w Tarnawatce w sumie 21 uczestników.

Data

Godzina

Sołectwo

Miejsce

16.02

17.30

Tarnawatka

GOK Tarnawatka

17.02

12.00

Klocówka

Świetlica wiejska

17.02

13.00

Niemirówek

Świetlica wiejska

17.02

14.00

Niemirówek-Kolonia

Świetlica wiejska

24.02

16.00

Sumin

Świetlica wiejska

20.02

12.00

Pauczne

Świetlica wiejska

20.02

13.00

Huta Tarnawacka

Szkoła

20.02

14.00

Tymin

Świetlica wiejska

20.02

17.00

Podhucie

W domu P. Sołtys

21.02

17.00

Wieprzów

Świetlica wiejska

22.02

12.00

Dąbrowa Tarnawacka

W domu P. Sołtys

22.02

13.00

Pańków

Stara szkoła

22.02

16.00

Kunówka

W domu P. Sołtysa

22.02

17.00

Tarnawatka-Tartak

Remizo-świetlica

Wójt Gminy Tarnawatka

informuje o możliwości uzyskania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

W tym celu każdy zainteresowany rolnik powinien przedłożyć w terminie od 1 lutego do 28 lutego 2017 roku wniosek wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.

Trwająca od kilku lat współpraca naszego Urzędu Gminy z Urzędem Skarbowym w Tomaszowie Lubelskim daje możliwość nieodpłatnego wypełnienia i złożenia rocznych zeznań podatkowych przez Internet. Należy jednak zaznaczyć, że porozumienie podpisane przez Wójta Piotra Pasiecznego i Naczelnika Leszka Piwkę dotyczy wyłącznie osób składających formularz PIT-37. Z tego udogodnienia nie będą mogły skorzystać np. osoby prowadzące działalność gospodarczą lub osiągające dochody z najmu.

Lubelska Fundacja Rozwoju realizuje projekt ,,Mikro innowacje- Makro korzyści ” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 4.1.
Celem projektu jest wzmocnienie regionalnego ekosystemu rozwoju innowacji społecznych nakierowanego na inkubację nowych pomysłów/rozwiązań redukujących problemy ludzi młodych w zakresie znalezienia zatrudnienia bezpośrednio po zakończonej edukacji.

Jeszcze w końcówce starego roku wójt Piotr Pasieczny i skarbnik Aneta Pankiewicz podpisali w Lublinie umowę na dofinansowanie projektu pn.”Odnawialne źródła energii w gminie Tarnawatka”. W ramach tego zadania powstanie 198 instalacji solarnych, które podgrzewać będą ciepłą wodę użytkową na prywatnych posesjach naszych mieszkańców. Wartość całości inwestycji to ponad 2 mln 118 tys. złotych.

ulotka1 

 19 grudnia 2016 roku w Urzędzie Gminy Tarnawatka odbyło się posiedzenie komisji konkursowej oceniającej prace złożone w Gminnym Konkursie

„Na Najpiękniejszą Ozdobę Bożonarodzeniową”

Do konkursu przystąpiło 77 uczestników w czterech kategoriach wiekowych z terenu gminy Tarnawatka.

Wójt Gminy Tarnawatka zaprasza na spotkanie z:

Sławomirem Zawiślakiem - Posłem na Sejm RP

Przemysławem Czarnkiem - Wojewodą Lubelskim

Krzysztofem Gałaszkiewiczem - Dyrektorem ARiMR w Lublinie

Spotkanie odbędzie się 15 stycznia 2017 roku o godz. 15.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnawatce

Gmina Tarnawatka - właściciel i zarządca dróg gminnych zwraca się z prośbą do mieszkańców gminy Tarnawatka o nie parkowanie samochodów osobowych i innych pojazdów w okresie zimowym w obrębie pasa drogowego dróg gminnych.

Silny wiatr w połączeniu z temperaturą powietrza tylko nieco poniżej 0°C może mieć taki sam skutek, jak stojące powietrze o temperaturze poniżej -30° C. Może być to przyczyną odmrożenia i wychłodzenia organizmu.

23 grudnia 2016 r. wejdzie w życie rozporządzenie porządkowe wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie woj. lubelskiego.

swietabn

Protokół z obrad jury XI Gminnego Konkursu Kolęd Pastorałek

„HEJ KOLĘDA , KOLĘDA”

W dniu18 grudnia 2016r. komisja konkursowa Gminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek „Hej kolęda, kolęda” w składzie:
Przewodnicząca: pani Wiesława Grabek- Woś
Członkowie: pan Marian Szałapski, pan Kamil Kostur po wysłuchaniu 33 solistów postanowiła nagrodzić i wyróżnić następujących wykonawców w poszczególnych kategoriach:

W kategorii przedszkole:

I miejsce – Przemysław Bakalarz – Przedszkole w Tarnawatce-Tartaku

II miejsce – Daniel Antoniak – oddział przedszkolny SP Tarnawatka

III miejsce – Julia Gawęda - Przedszkole w Tarnawatce-Tartaku

Wyróżnienie – Maciej Palak -oddział przedszkolny - SP Tarnawatka, Weronika Dejneka- Przedszkole w Tarnawatce-Tartaku

W kategorii klas I-III:

I miejsce – Nicola Kostecka - SP Tarnawatka

II miejsce- Gabriela Koperwas - SP Tarnawatka

III miejsce – Maja Kurylak - SP Tarnawatka

Wyróżnienie – Dominik Kłos – SP Huta Tarnawacka, Oliwia Janiszewska - SP Tarnawatka, Karolina Czyż - NSP Wieprzów.

W kategorii klas IV-VI:

I miejsce – Natalia Miziuk - SP Tarnawatka

II miejsce – Damian Jarechowicz - NSP Wieprzów

III miejsce – Kacper Ciapa - NSP Wieprzów

Wyróżnienie – Gabriela Piechnik - SP Tarnawatka, Marta i Miłosz Samulak - SP Huta Tarnawacka, Natalia Dudek - SP Tarnawatka.

W kategorii Gimnazjum (uczniowie Publicznego Gimnazjum w Tarnawatce)

I miejsce – Jakub Iwanicki

II miejsce – Natalia Margolt

III miejsce – Marlena Samulak

Wyróżnienie - Julia Dudek.

Komisja dziękuje wszystkim uczestnikom, a laureatom i i wyróżnionym gratuluje!

 

Galeria zdjęć z konkursu

 

 

Wójt Gminy Tarnawatka
Dyrekcja Zespołu Szkół i Przedszkola
W Tarnawatce wraz z Nauczycielami

Gorąco zapraszają na koncert uczestników XI edycji Gminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek „HEJ KOLĘDA, KOLĘDA”,

który odbędzie się w dniu 18 grudnia(niedziela) o godz. 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnawatce.

ZAPRASZAMY!

koledy

kiermasz

 Regulamin XI Gminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek ,,Hej Kolęda, Kolęda”, który odbędzie się 18.12.2016 r. o godz. 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnawatce

 

I Organizatorem konkursu jest Gmina Tarnawatka we współpracy z Zespołem Szkół i Przedszkola w Tarnawatce.

II Uczestnicy konkursu: uczniowie szkół i przedszkola z terenu  Gminy Tarnawatka

III Cele konkursu:

* prezentacja wartościowych pod względem artystycznym kolęd, pastorałek

* popularyzacja śpiewania polskich kolęd, pastorałek

* promocja dziecięcej twórczości artystycznej,

* umożliwienie konfrontacji własnych umiejętności z rówieśnikami.

 

Ruszył Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY!

 

Głównym celem Konkursu FLORIANY jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców małych i większych miejscowości, integracji oraz rozwoju lokalnych środowisk, przeciwdziałania wykluczeniu.

 

OSP są siłą sprawczą, motorem lub partnerem niemal wszelkich tego rodzaju inicjatyw społecznych, często podejmowanych wspólnie z samorządami i lokalnymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami, pracodawcami i przedsiębiorcami.

 

W Konkursie FLORIANY nagradzane będą projekty i inicjatywy w 11 kategoriach:

 • infrastruktura
 • bezpieczeństwo
 • środowisko i ekologia,
 • estetyka przestrzeni publicznej,
 • edukacja,
 • sport, rekreacja i turystyka,
 • kultura, tradycja,
 • aktywizowanie seniorów i współpraca pokoleń,
 • integracja społeczna,
 • innowacje oraz integracja cyfrowa – zwiększanie
 • dostępności do Internetu,
 • współpraca zagraniczna,

Ustanowiona została również kategoria, w której uczestnicy będą mogli zgłaszać do nagrody najbardziej zaangażowanych społecznie pracodawców wspierających lokalne inicjatywy oraz środowiska.

 

Organizator: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz miesięcznik „Strażak” zapraszają do udziału w Konkursie FLORIANY wszystkie OSP i MDP, które mają na swoim koncie ciekawe i pożyteczne inicjatywy realizowane w latach 2015/2016.

 

Szczegółowe informacje, Regulamin Konkursu oraz formularze zgłoszeniowe można znaleźć na stronie internetowej: www.floriany.pl

projekt justyna

plakat rekodzielo

koncert tarna vox

25 października 50-lecie pożycia małżeńskiego – Złote Gody obchodziło dziesięć par małżeńskich z naszej Gminy.

Uroczystość rozpoczęła się w kościele parafialnym w Tarnawatce. Mszę Świętą w intencji Jubilatów odprawił ks. Proboszcz Tomasz Demczuk.

Po zakończeniu liturgii jej uczestnicy spotkali się w Gminnym Ośrodku Kultury. W świąteczny nastrój wprowadzili zebranych uczniowie Zespołu Szkół i Przedszkola w Tarnawatce, którzy pod kierunkiem pani Elżbiety Jakubczak przygotowali wzruszającą, pełną wspomnień część artystyczną. Szczególnie wrażenie na zebranych wywołały słowa piosenki : „Wielka miłość nie wybiera, czy jej chcemy, nie pyta nas wcale. Wielka miłość, wielka siła, zostajemy jej wierni na zawsze”

Po obejrzeniu i wysłuchaniu inscenizacji nastąpiła część oficjalna. Medalami za długoletnie pożycie małżeńskie zostali odznaczeni: Krystyna i Adam Dejowie, Karolina i Jan Hołojuchowie oraz Wiesława i Stanisław Kornatowie z Pańkowa, Władysława i Edward Burakowie oraz Danuta i Tadeusz Wawrzusiszynowie z Tarnawatki-Tartak, Stanisława i Henryk Buciorowie oraz Stanisława i Ryszard Krzemińscy z Niemirówka-Kolonii , Halina i Tadeusz Chaciowie z Sumina, Irena i Adam Kotowie z Paucznego oraz Stanisława i Zenon Polityło z Tarnawatki. Wręczenia odznaczeń, legitymacji oraz pamiątkowych dyplomów i kwiatów dokonali Wójt Gminy Piotr Pasieczny wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Kazimierą Mańdziuk .

Przy tak niecodziennej uroczystości nie mogło obyć się bez tradycyjnej lampki szampana i toastów wznoszonych na cześć dostojnych Jubilatów. Uroczystość zakończyła się przy kawie, herbacie i ciasteczkach oraz wspomnieniach o tym, jak to było pół wieku temu.  

 

Galeria zdjęć z jubileuszu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie przyjmuje wnioski od osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska pn. EKODOM. Pomoc będzie udzielana w formie preferencyjnej pożyczki (oprocentowanie w wysokości 4 proc. w skali roku) z możliwością umorzenia 30 % kapitału w przypadku wymiany pieców lub kotłów węglowych na kotły c.o./c.w.u. zasilane paliwem ekologicznym
i 25 % na pozostałe przedsięwzięcia. Dofinansowanie może obejmować do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Nabór wniosków potrwa do 30 listopada 2016 r.

Lokalna Grupa Działania „Roztocze Tomaszowskie” zaprasza w dniu 9 listopada 2016 r. o godz. 9.00 do Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnawatce na bezpłatne szkolenia dla potencjalnych beneficjentów, dotyczące wsparcia w zakresie zakładania oraz rozwoju działalności gospodarczej w ramach PROW 2014-2020, w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Szkolenie  jest do osób chcących uzyskać dofinansowanie na działania wymienione w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla obszaru gmin: Tomaszów Lubelski, Susiec, Bełżec, Lubycza Królewska, Krynice, Tarnawatka i Miasto Tomaszów Lubelski.

Uwaga!

Osoby chcące wziąć udział w szkoleniu powinny zgłosić się na szkolenie z formularzem wniosku i biznesplanu w zakresie podejmowania/ rozwoju działalności gospodarczej w zależności od zainteresowania daną formą wsparcia.

 

 Program szkolenia

 • Harmonogramu naborów wniosków

 • Kto może się starać o premię na zakładanie, a kto na dotacje na rozwój działalności gospodarczej ?

 • Na co można otrzymać dofinansowanie i jakie rodzaje działalności mają największe szanse ?

 • Jaka jest możliwa do uzyskania wysokość dotacji, w jaki sposób jest wypłacana ?

 • Jakie są szczegółowe warunki dofinansowania ?

 • Jakie dokumenty i kiedy należy złożyć, aby ubiegać się o dofinansowanie ?

 • Analiza wniosku i biznesplanu w ramach podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej.

 

Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Urząd Gminy Tarnawatka zawiadamia, że w dniach 17.10 – 18.11.2016 roku prowadzony będzie nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy w 2017 r. ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

O dofinansowanie ubiegać się mogą osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe.

W związku z powyższym prosi się mieszkańców gminy o zgłaszanie się do tut. Urzędu p. nr 7, celem pobrania odpowiedniego wniosku i uzyskania niezbędnych informacji na temat realizowanego „Projektu”.

Wszelkich informacji udziela Pan Józef Kuczmaszewski – podinspektor ds. gospodarki komunalnej.

Wnioski do pobrania w Urzędzie Gminy  Tarnawatka pok. Nr 7 lub z linków umieszczonych poniżej.

Dokumenty do pobrania:

 1. Wniosek
 2. Informacja
 3. Ocena
 4. Oświadczenie

12 października 2016 r. Wójt Gminy - Piotr Pasieczny i Skarbnik - Aneta Pankiewicz podpisali umowę z przedstawicielami firmy Instalbud z Lubyczy Królewskiej  na budowę hali gimnastycznej w Tarnawatce.

umowa hala

Więcej informacji wkrótce. 

ARiMR zaprasza na szkolenie z zakresu: Rozwój usług rolniczych, zasady konkurencyjności wyboru wykonawców.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza 19 października 2016 roku na szkolenie które organizowane jest przez Lubelski Oddział Regionalny ARiMR wraz z Tomaszowskim Biurem Powiatowym ARiMR.

Producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody w danej uprawie w wysokości co najmniej 70% lub szkody powstały na powierzchni co najmniej 70% upraw w szklarniach i tunelach foliowych, spowodowane wystąpieniem gradu, huraganu, deszczu nawalnego lub suszy, mogą od 17 do 31 października br. składać do ARiMR wnioski o udzielenie pomocy.

Zaproszenie na święto ziemniaka

Zproszenie na

Niniejszym informuję mieszkańców Gminy Tarnawatka, że dnia 1 września 2016 roku o godz. 12.00 w ramach treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania włączone zostaną syreny alarmowe.

Sygnał ciągły trwający 1 minutę będzie sygnałem ćwiczebnym, w związku z powyższym proszę o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań wynikających z treści komunikatu. Działania powyższe mają na celu upamiętnienie 77- ROCZNICY WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ.

Wójt Gminy

Piotr Pasieczny

Prężnie rozwijający się chór TARNA-VOX” informuje, że od września br. będzie prowadził nabór nowych członków zespołu. Mile widziane zarówno Panie jak i Panowie. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnawatce przy ul. Ks. Boguty 48. Pierwsze zajęcia już 2 września – od godziny 17 i 18 głosy żeńskie, od 19 głos męski. Dyrygentem i dyrektorem chóru jest Wiesława Grabek-Woś, nauczyciel Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Zamościu.

Serdecznie zapraszamy!

Szczegółowych informacji udziela i prowadzi zapisy dyrygent – telefon 606 491 684.

Kanalizacja jest tak zaprojektowana, by odprowadzać nieczystości sanitarne płynne z naszych gospodarstw domowych. Zanieczyszczenia stałe wrzucone do toalety mogą zapychać nie tylko sedes, ale również wewnętrzną i zewnętrzną kanalizację sanitarną, co w konsekwencji może doprowadzić do cofnięcia się ścieków oraz zalania mieszkań, domów i posesji. Najczęstszą przyczyną powstawania zatorów w sieci kanalizacyjnej jest niewłaściwe jej użytkowanie. Zanieczyszczenia stałe powodują zatykanie wlotów pomp w przepompowniach ścieków przez co zmniejsza się ich wydajność. Mniejsze prędkości przepływu cieczy w rurociągu tłocznym powodują ich zamulenie. Zmniejszenie wydajności pomp bezpośrednio wiąże się ze wzrostem kosztów za energię elektryczną, ogólnych kosztów eksploatacji kanalizacji. Całkowite zatkanie pomp jest powodem awarii silników, powoduje spiętrzenia w sieciach kanalizacyjnych , miejscowe zatory w sieciach grawitacyjnych, w skrajnych wypadkach przypadkach zalanie budynków. Usuwanie awarii kanalizacji jest bardzo kosztowne i wpływa na ogólną cenę ścieków.

Zgodnie z obowiązującą ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 roku Art. 9 pkt 2 zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych. Za zanieczyszczanie kanalizacji sanitarnych odpadami stałymi oraz innymi substancjami niedozwolonymi wymienionymi w ustawie przewidziane są sankcje o wykroczenia, które mogą wynosić nawet 5000 zł.

W związku z bardzo licznymi przypadkami wprowadzania do kanalizacji odpadów stałych, Urząd Gminy Tarnawatka informuje, że będą prowadzone kontrole studzienek kanalizacyjnych rozgraniczających przyłącza oraz sieci kanalizacyjne w celu lokalizacji źródeł zanieczyszczeń. Zebrane dowody rzeczowe oraz dokumentacja fotograficzna będą podstawą wniosku o ukaranie bardzo dotkliwą grzywną.

Mając na względzie dobro wspólne oraz uniknięcie kolejnych podwyżek cen ścieków, uprasza się wszystkie osoby korzystające ze zbiorczych instalacji sanitarnych o niewprowadzanie do nich odpadów stałych.

 

Kilka zdjeć zanieczyszczeń 

 

 

Zaproszenie na dożynki

Dzień Wieprza

W nawiązaniu do pisma Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie niniejszym informuję hodowców trzody chlewnej na terenie Gminy Tarnawatka, że od dnia 27 lipca 2016 roku na terenie województwa podlaskiego stwierdzono sześć ognisk zakażenia afrykańskim pomorem świń (ASF). Ostatnie (szóste) ognisko wykryto w gminie MIELNIK (powiat siemiatycki), która leży przy granicy województwa podlaskiego i mazowieckiego w bezpośrednim sąsiedztwie województwa lubelskiego. Z dotychczasowego rozwoju sytuacji wynika, że choroba przesuwa się w kierunku południowym. W związku z powyższym istnieje realne zagrożenie wystąpienia ognisk ASF na terenie gmin w północnej części województwa lubelskiego.

Proszę hodowców o monitorowanie swoich stad a o wszelkich niepokojących objawach u zwierząt proszę powiadamiać Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim z siedzibą na ulicy Kruczej 6 tel./fax (84) 6642201, 6643108.

W załączeniu ulotka Głównego Lekarza Weterynarii na temat afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Wójt Gminy 

Piotr Pasieczny

Wyniki Gminnego Święta Sportu

31 lipiec 2016

 

 

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Tarnawatka - seniorów

I miejsce - Niemirówek-Kolonia

II miejsce - Tarnawatka

III miejsce - Tarnawatka-Tartak

 

Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Tarnawatka

I miejsce - Suminek

II miejsce - Tarnawatka-Tartak

III miejsce - Tarnawatka

 

Rzut kaloszem mężczyzn

I miejsce – Dariusz Nicgorski

II miejsce – Michał Bajwoluk

III miejsce – Rafał Burda

 

Rzut kaloszem kobiet

I miejsce – Magdalena Dąbrowska

II miejsce – Weronika Kopczyńska

III miejsce – Weronika Mruk

 

Bieg na 300 m chłopcy

I miejsce – Szymon Baran

II miejsce – Bartek Piątek

III miejsce – Szymon Pękala

 

Bieg na 300 m dziewczęta

I miejsce – Sylwia Czop

II miejsce – Patrycja Hołojuch

III miejsce – Roksana Malec

 

Bieg w worku chłopcy

I miejsce – Kacper Maryńczak

II miejsce – Bartek Piątek

III miejsce – Bartłomiej Kudyba

 

Bieg w worku dziewczęta

I miejsce – Weronika Czajka

II miejsce – Katarzyna Cepil

III miejsce – Patrycja Hołojuch

 

Przeciąganie liny

I miejsce – Drużyna Kopczyńskich

II miejsce – Tarnawatka i Tartak

III miejsce – Roland Drużyna

 

Sztafeta sprawnościowa

I miejsce – rodzina Czopów

II miejsce – rodzina Pękalów

III miejsce – rodzina Kopczyńskich

 

Wyciskanie odważnika

I miejsce – Stanisław Kostrubiec

II miejsce – Radosław Sienkiel

III miejsce – Kamil Niedźwiedź

 

Rzut lotką do tarczy mężczyzn

I miejsce - Mateusz Czernek

II miejsce – Tomasz Palak

III miejsce – Tomasz Chroń

 

Rzut lotką do tarczy kobiet

I miejsce - Anna Pasieczna

II miejsce – Katarzyna Cepil

III miejsce – Irena Wójcik

 

Rzut kartoflem

I miejsce – Robert Iwanicki

II miejsce – Szymon Niedźwiedź

III miejsce – Przemysław Kuźniarz

 

Galeria zdjęć

Film ze święta sportu

 

Niniejszym informuję mieszkańców Gminy Tarnawatka, że dnia 1 sierpnia 2016 roku o godz. 17.00 w ramach treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania włączone zostaną syreny alarmowe.

Sygnał ciągły trwający 1 minutę będzie sygnałem ćwiczebnym, w związku z powyższym proszę o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań wynikających z treści komunikatu. Działania powyższe mają na celu upamiętnienie i uhonorowanie poświęcenia i walki Powstańców Warszawskich z 1944 roku.

Wójt Gminy

Piotr Pasieczny

Wyniki zawodów sportowo-pożarniczych
Tarnawatka, 10 lipca 2016

SENIORZY

Miejsce Nazwa OSP

Sztafeta
pożarnicza

Ćwiczenie
bojowe

Razem
punktów

1 Tarnawatka 27,40 25,79 53,19
2

Sumin

26,69 28,00 54,69
3 Pańków 29,32 25,89 55,21
4 Klocówka 28,22 32,72 60,94
5 Niemirówek-Kolonia 26,25 35,93 62,18
6 Huta Tarnawacka 30,63 37,31 67,94
7 Tarnawatka-Tartak 31,69 38,54 70,23

 

MDP DZIEWCZĘTA

Miejsce Nazwa OSP

Sztafeta
pożarnicza

Ćwiczenie
bojowe

Razem
punktów

1 Wieprzów 32,10 38,68 70,78


MDP CHŁOPCY

Miejsce Nazwa OSP

Sztafeta
pożarnicza

Ćwiczenie
bojowe

Razem
punktów

1 Sumin 25,86 24,89 50,75
2 Tarnawatka 31,04 27,34 58,38
3 Wieprzów 34,69 40,91 75,60

Urząd Gminy Tarnawatka zawiadamia, że w dniach 11.07.2016 – 15.07.2016 roku przeprowadzony zostanie nabór uzupełniający wniosków o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem odpadów i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy w 2016 r. wg Projektu pt. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. O dofinansowanie ubiegać się mogą jedynie osoby fizyczne.

W związku z powyższym prosi się mieszkańców gminy o zgłaszanie się do tut. Urzędu p. nr 7, celem pobrania odpowiedniego wniosku i uzyskania niezbędnych informacji na temat realizowanego „Projektu”. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Załączniki do pobrania:

 1. Regulamin przystąpienia i uczestnictwa w projekcie
 2. Wniosek dla osób fizycznych oraz wspólnot mieszkaniowych
 3. Oświadczenie

Z A P R O S Z E N I E

WÓJT GMINY TARNAWATKA 

Logo OSP

ORAZ

ZARZĄD ODDZIAŁU GMINNEGO ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH 

RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ W TARNAWATCE 

MA ZASZCZYT ZAPROSIĆ WSZYSTKICH SYMPATYKÓW POŻARNICTWA 

NA GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE 

TARNAWATKA

10 LIPCA 2016

 P r o g r a m   u r o c z y s t o ś c i:

 1. Zbiórka uczestników na placu ćwiczeń o godz. 13.30
 2. Rozpoczęcie zawodów sportowo-pożarniczych godz. 14.00
  • Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
  • Zawody seniorów
  • Odznaczenia zasłużonych strażaków
  • Dekoracje zwycięzców
  • Zakończenie zawodów

 
strazaczka

Wójt Gminy Tarnawatka

Piot Pasieczny

Prezes Zarządu Oddziału Gminnego

ZOSP RP w Tarnawatce

Marek Pasieczny

 

Zbyt intensywny wysiłek w czasie gorącego dnia, spędzanie zbyt długiego czasu na słońcu albo zbyt długie przebywanie w przegrzanym miejscu może spowodować uraz termiczny. Aby móc skutecznie zapobiegać podobnym przypadkom poznaj objawy i bądź gotów do udzielenia pierwszej pomocy w takich przypadkach. Uraz termiczny może przybrać postać oparzenia słonecznego lub przegrzania.

W dniu 08.07.2016r. od godz. 10 do godz.14 na parkingu przy sklepie Intermarche ul. Rolnicza 7. w Tomaszowie Lubelskim Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża wspólnie z Muszkieterami Intermarche w Tomaszowie Lubelskim organizuje ogólnopolską cykliczną akcję "Zbieramy Krew dla Polski". W ramach akcji będzie można oddać krew w Krwiobusie obsługiwanym przez Tomaszowski Punkt Krwiodawstwa, nauka udzielania pierwszej pomocy, nauka sposobu badania piersi prowadzone przez członkinie Stowarzyszenia Kobiet Po Leczeniu Raka Piersi "Tomaszowskie Amazonki", Stoisko informacyjno-edukacyjne przygotowane przez pracowników Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Epidemiologicznej wyposażone w materiały o tematyce związanej z profilaktyką zażywania substancji psycho-aktywnych tj. nikotyny, alkoholu, narkotyków i substancji zastępczych "dopalaczy", profilaktyka chorób zakaźnych, chorób przenoszonych przez kleszcze oraz zdrowego stylu życia. stoisko dla dzieci z niespodziankami. Przygotowane są upominki dla honorowych krwiodawców oraz nagrody dla dzieci, Dodatkowo będą rozlosowane 10 szt apteczek wśród osób które oddały krew w tym dniu. Zapraszamy całe rodziny i wszystkich chętnych do udziału w tak szlachetnej akcji

Oddział Rejonowy PCK w Tomaszowie Lubelskim

Muszkieterowie Intermarche

zaproszenie

UWAGA PILNE!

 

Urząd Gminy informuję osoby zainteresowane podpisaniem umów na instalacje solarne w Gminie Tarnawatka, iż w dniach od 6 do 8 czerwca br. przyjmował będzie zainteresowanych w godzinach od 7.00 do 18.00, po wcześniejszym uiszczeniu kaucji na konto Urzędu:

18 9639 1064 2003 6400 0026 0001.

W tytule przelewu prosimy wpisywać "OZE Tarnawatka"

Wójt Gminy Tarnawatka informuje, że w związku z realizacją projektu Odnawialne źródła energii w Gminie Tarnawatka właściciele, którzy złożyli wnioski na instalacje OZE (solary – instalacje do ogrzewania wody) i są zainteresowani realizacją projektu na swoich posesjach, zostają zaproszeni w celu podpisania stosownych umów do pokoju nr 1 w Urzędzie Gminy Tarnawatka w dniach od 30.05.2016 do 08.06.2016.

W celu podpisania umowy należy przedłożyć następujące dokumenty

 1. Kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości uczestnika projektu

Wykaz danych niezbędnych do podpisania umowy

Umowa użyczenia nieruchomości

Umowa OZE 2016 (2 panele)

Umowa OZE 2016 (3 panele)

Umowa OZE 2016 (4 panele)

Oświadczenie do umowy

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Tomaszowa Lubelskiego w imieniu samorządów partnerskich gmin tworzących inicjatywę „Aktywnego Roztocza” zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Prognozy oddziaływania na środowisko oraz projektu strategicznego planu terytorialno-funkcjonalnego w ramach inicjatyw „Aktywne Roztocze” do 2023 r.

Główne obchody 1050 rocznicy chrztu Polski w Gminie i Parafii Tarnawatka miały miejsce 17 kwietnia br. w kościele parafialnym. Rozpoczęła je część artystyczna w wykonaniu uczniów naszego gimnazjum. Akademia została przygotowana w duchu religijno-patriotycznym i stała na bardzo wysokim poziomie. Zauważył to także i docenił ksiądz profesor Piotr Szczur, który rozpoczynając kazanie stwierdził, że mogłoby on być zastąpione przez występ młodzieży. Nie zapomniał o nauczycielach, którzy przygotowali swoich wychowanków do akademii składając im podziękowania i gratulacje. Opiekunkami gimnazjalistów były panie; Alicja Mazur, Wiesława Pióro i Ewa Zieńko- Bajwoł.

W uroczystości wzięły udział poczty sztandarowe straży z Tarnawatki, Tarnawatki-Tartaku i Wieprzowa oraz harcerki z II Szczepu Tarnawackiego Federacji Skautingu Europejskiego. W historycznych mundurach zaprezentowali się przedstawiciele Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej i Tomaszowskiego Szwadronu im. 1 Pułku Kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza przybyli wraz z proporcem. Obecni byli także radni i sołtysi oraz przedstawiciele szkół. Wszystkich przybyłych na rocznicowe obchody powitał Wójt Gminy Piotr Pasieczny.

Mszę Świętą koncelebrowali: ks. proboszcz Tomasz Demczuk, wspomniany wyżej ks. prof. Piotr Szczur oraz wikary ks. Dominik Chomyszyn. Uroczysty charakter nabożeństwa podkreślała oprawa muzyczna w wykonaniu chóru parafialnego prowadzonego przez organistę p. Kamila Kostura. W czasie komunii dwie pieśni wykonał także chór „TARNA-VOX” pod dyrekcja p. Wiesławy Grabek-Woś.

Po zakończeniu Mszy, przy starej plebanii, dokonano jeszcze posadzenia dębu, który będzie żywą pamiątką 1050 rocznicy chrztu Polski. Pozostałe drzewa (1049) zostaną w najbliższych dniach wysadzone na terenie całej gminy.

 

Galeria zdjęć z obchodów 1050 rocznicy chrztu Polski

 

Urząd Gminy Tarnawatka zawiadamia, że w dniach 18 – 29.04.2016 roku przeprowadzony zostanie nabór uzupełniający wniosków o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem odpadów i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy w 2016 r. wg Projektu pt. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. O dofinansowanie ubiegać się mogą jedynie osoby fizyczne.

W związku z powyższym prosi się mieszkańców gminy o zgłaszanie się do tut. Urzędu p. nr 7, celem pobrania odpowiedniego wniosku i uzyskania niezbędnych informacji na temat realizowanego „Projektu”.

wielkanoc

W związku z realizacją projektu „Montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Tarnawatka" uprzejmie informujemy, że firma AdMat-Eko od dnia 18 marca 2016 roku rozpoczyna prace projektowe. W przypadku nieobecności w domu, audytorzy w celu umówienia wizyty będą kontaktować się telefonicznie w godzinach 18:00-21:30.

Uprzejmie informujemy mieszkańców o tym że:

- nie pobieramy żadnych opłat za przeprowadzane inwentaryzacje

- nie dajemy do podpisu żadnych umów. Jedynym dokumentem do podpisu jest protokół uzgodnień sporządzony przez audytora, na bazie którego zostanie wykonana dokumentacja projektowa.

- pracujemy od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00 – 20:00

 - każdy z pracowników będzie posiadał firmowy identyfikator i upoważnienie z Urzędu Gminy

Prosimy mieszkańców o:

- uprzątnięcie kotłowni w sposób umożliwiający dojście i obejrzenie kotłowni

- w przypadku braku numeru na domu, prosimy o jego wywieszenie na kartce na płocie lub w oknie

- zamykanie psów

10 marca 2016 roku w Publicznym Gimnazjum w Tarnawatce odbył się finał eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Uczestnikami turnieju byli:

Wójt Gminy Tarnawatka zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239) zwanych dalej organizacjami pozarządowymi, działających na terenie gminy Tarnawatka, do konsultacji w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Tarnawatka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok, w celu poznania opinii w sprawie projektu programu współpracy.

Opinie i uwagi do programu współpracy na rok 2016 proszę wnosić w oparciu o projekt „Programu współpracy Gminy Tarnawatka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok ", na załączonym niżej formularzu w terminie do 18 marca 2016 r. do godz. 12.00 na adres Urząd Gminy Tarnawatka, ul. Lubelska 39 lub e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Formularz

Urząd Gminy Tarnawatka informuje, że od dnia 01 kwietnia 2016 roku będzie można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia 2016 roku. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek.

Świadczeniami wychowawczymi rodzina 500+ w urzędzie gminy zajmować się będą pani Danuta Galant pok. nr 2, tel. (84) 662-47-10 wew. 36 w stosunku do mieszkańców miejscowości: Dąbrowa Tarnawacka, Huta Tarnawacka, Pańków, Pauczne, Podhucie, Sumin, Tymin, Wieprzów Ordynacki, Wieprzów Tarnawacki oraz pani Magdalena Kulas pok. nr 3, tel. (84) 662-47-10 wew. 37 w stosunku do mieszkańców miejscowości: Klocówka, Kunówka, Niemirówek, Niemirówek-Kolonia, Tarnawatka, Tarnawatka-Tartak.

Informator "Rodzina 500 plus"

Informator "Rodzina 500 plus - krok po kroku"

Wzór wniosku

 

Gmina Tarnawatka informuje, że planuje realizację inwestycji „Odnawialne źródła energii w Gminie Tarnawatka" polegającej na zakupie i montażu instalacji solarnych produkujących ciepłą wodę użytkową z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, na budynkach mieszkalnych.

Zapraszamy zainteresowanych właścicieli posesji w Gminie Tarnawatka do wypełnienia ankiet dotyczących aplikowania o środki. Realizacja planowanej inwestycji jest uzależniona od uzyskania dofinansowania, udzielanego w ramach konkursu przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE. Z dofinansowania mogą skorzystać osoby fizyczne. Warunki ograniczające możliwość złożenia deklaracji w zakresie instalacji solarnej to prowadzenie działalności gospodarczej w budynku, dla którego miałaby być dedykowana instalacja.

Z uwagi na warunki techniczne oraz obowiązujące przepisy projekt nie dopuszcza montażu instalacji solarnej na gruncie oraz na połaci dachowej pokrytej eternitem. Druki można pobrać ze strony www.tarnawatka.pl lub otrzymać je w formie papierowej w Urzędzie Gminy Tarnawatka w pokoju nr 16 (sekretariat) oraz pokoju nr 1. Ankietę należy złożyć osobiście, w Urzędzie Gminy Tarnawatka, pok. 16 (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do 29 lutego 2016 r. Niezłożenie ankiety w powyższym terminie będzie równoznaczne z brakiem zainteresowania udziałem w projekcie. Wkład finansowy mieszkańców wyniesie ok. 20% wartości instalacji solarnej (do kosztów instalacji zaliczamy m. in.: zakup materiałów, wykonanie inwestycji, dokumentację techniczną, nadzór inwestorski, ubezpieczenie instalacji w okresie zachowania trwałości projektu). Faktyczny poziom wkładu mieszkańców zostanie określony na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.

Dodatkowo informujemy, że 1 kolektor słoneczny do instalacji solarnych ma powierzchnię całkowitą ok. 2 m2. Przed złożeniem wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu Gmina podpisze z właścicielami nieruchomości stosowne umowy, w których zostaną ustalone prawa i obowiązki każdej ze stron.  

 

Załączniki:

Ankieta

Regulamin

Zaproszenie na ferie

Urząd Stanu Cywilnego w Tarnawatce informuje, iż w 2016 roku organizowana będzie uroczystość jubileuszowa z okazji Długoletniego Pożycia Małżeńskiego „Złote Gody”.

Zainteresowane pary prosimy o osobisty bądź telefoniczny kontakt z tutejszym urzędem.

Zgłoszenia przyjmowane są do 29 lutego 2016 roku w pok. nr 11 bądź pod nr telefonu 84 662 47 10 wew. 45.

Udział w jubileuszowych obchodach mogą wziąć także małżonkowie z dłuższym stażem, którzy dotychczas w takim wydarzeniu nie uczestniczyli.  

Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski w imieniu samorządów partnerskich gmin tworzących inicjatywę „Aktywne Roztocze” ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu pn.: Strategiczny Plan Terytorialno – Funkcjonalny w ramach inicjatywy „Aktywne Roztocze”  do 2023 r.

 

Konsultacje społeczne dotyczące projektu dokumentu pn.: Strategiczny Plan Terytorialno – Funkcjonalny w ramach inicjatywy „Aktywne Roztocze” do 2023 r. prowadzone będą w okresie od 8 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r. w formie:

 • przyjmowania propozycji, uwag i opinii na piśmie na formularzu konsultacji, także drogą elektroniczną, który dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski. Link do ogłoszenia

Projekt dokumentu pn.: Strategiczny Plan Terytorialno – Funkcjonalny w ramach inicjatywy „Aktywne Roztocze” do 2023 r. udostępniony będzie:

 • na stronie internetowej Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski – www.tomaszow-lubelski.pl.

Wypełnione formularze konsultacyjne można przekazać:

 • do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57, 22-600 Tomaszów Lubelski,

 • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta, 22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57

 • drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

pityPrzypominamy, że do 30 kwietnia każda osoba osiągająca dochody ze źródeł pozarolniczych zobowiązana jest złożyć w Urzędzie Skarbowym roczne zeznanie PIT. Mając na względzie usprawnienie mieszkańcom Gminy dokonanie tego obowiązku, Wójt Gminy Tarnawatka zawarł w tej sprawie porozumienie z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Lubelskim. Dzięki temu, w Urzędzie Gminy Tarnawatka, będzie można bezpłatnie wypełnić i przesłać przez Internet roczne zeznanie PIT za rok 2015. Akcja ruszyła 1 lutego br. i potrwa aż do końca terminu składania zeznań. Pomocy w tym zakresie udzieli p. Magdalena Kulas w pokoju nr 13 (II piętro), w każdy dzień roboczy, w godzinach od 12.00 do 14.00. Trzeba tylko pamiętać, żeby wziąć ze sobą dokumenty o dochodach za 2015 rok i znać wysokość przychodu za 2014.

Zachęcamy do skorzystania z tej formy rozliczenia swoich podatków

 

 

 

akcyza

Wójt Gminy Tarnawatka

informuje o możliwości uzyskania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

W tym celu każdy zainteresowany rolnik powinien przedłożyć w terminie od 1 lutego do 29 lutego 2016 roku wniosek wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.

Wniosek można pobrać w Urzędzie Gminy Tarnawatka (pokój nr 10) lub z poniższego linku.

 

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

do pobrania w formacie pdf

 

 

ZARZĄDZENIE NR 2/2016 WÓJTA GMINY TARNAWATKA z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia na rok szkolny 2016/2017 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Tarnawatka.

 

 Historia Gminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek „Hej kolęda, kolęda” sięga 10 lat wstecz, kiedy to zrodził się pomysł organizacji tegoż konkursu. Inicjatorkami konkursu były p. Elżbieta Jakubczak, p. Elżbieta Bielak i p. Ewa Zieńko- Bajwoł. Głównym celem konkursu było umożliwienie dzieciom i młodzieży naszej gminy i gmin sąsiadujących prezentację własnych umiejętności, konfrontację z rówieśnikami oraz kultywowanie tradycji kolędniczych na naszym terenie. Początkowo uczestnicy śpiewali tylko kolędy tradycyjne – z czasem, wraz z pojawieniem się ciekawych, nowoczesnych kompozycji poszerzono repertuar konkursowy o współczesne utwory świąteczne. W przeciągu tych 10 lat w komisjach konkursowych zasiadały osoby związane z działalnością muzyczną - najdłużej, bo już po raz dziewiąty w komisji zasiadł pan Kamil Kostur- muzyk - organista. Pani Małgorzata Łoza- nauczycielka SP nr 3 w Tomaszowie Lub., która przewodniczyła tegorocznej komisji- przewodniczyła podczas I edycji konkursu. Przez te wszystkie lata w komisji zasiadali także księża. W jubileuszowej edycji konkursu, członkiem komisji był ks.dr Krzysztof Giera- wikariusz parafii Zwiastowania NMP w Tomaszowie Lub. Występom przysłuchiwał się Dyrektor Katolickiego Radia Zamość - ks. Krystian Bordzań.

Piękna zimowa sceneria towarzyszyła Przeglądowi Jasełek, który odbył się w niedzielę 10 stycznia 2016 roku w GOK w Tarnawatce. Swoje spektakle zaprezentowali młodzi artyści z Przedszkola w Tarnawatce-Tartaku, Szkół Podstawowych w Wieprzowie, Hucie Tarnawackiej i Tarnawackiej oraz z Gimnazjum w Tarnawatce. Jak zwykle przy tego typu inscenizacjach największe zainteresowanie budzą występy najmłodszych. Maluchy pozbawione są całkowicie tremy a ich spontaniczność i żywiołowość podbija serca wszystkich widzów. Występujące grupy były naprawdę liczne ponieważ przez scenę przewinęło się grubo ponad sto osób. Widzowie mieli okazję obejrzeć zarówno inscenizacje scen biblijnych jak i samemu czynnie uczestniczyć w przedstawieniu śpiewając kolędy i to karaoke. Oprócz aktorów i śpiewaków występowali też instrumentaliści, których najwięcej obecnie posiada Szkoła w Hucie Tarnawackiej. Wysokim poziomem kolęd zachwyciła młodzież Gimnazjum, która występowała jako ostatnia. Wszyscy artyści otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz słodki upominek z rąk Wójta Piotra Pasiecznego.

 

Galeria zdjęć z Gminnego Przeglądu Jasełek

17 stycznia 2016 r. o godzinie 13.30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnawatce odbędzie się dziesiąta - jubileuszowa edycja gminnego konkursu kolęd i pastorałek 
„Hej Kolęda, Kolęda”.
W konkursie wezmą udział uczniowie ze szkół naszej gminy i przedszkola. 
Przewidziany jest także występ dzieci grających na różnych instrumentach.
Serdecznie zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania artystycznych prezentacji dzieci i młodzieży.
Wspólnie podtrzymujmy i pielęgnujmy piękną tradycję śpiewania kolęd i pastorałek.

ORGANIZATORZY

 

Życzenia 2015

Gmina Tarnawatka przystąpiła jako Partner do projektu pn. „E-centra – Aktywizacja cyfrowa mieszkańców gmin” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

Celem Projektu jest podniesienie kompetencji Mieszkańców Gminy objętych projektem w zakresie korzystania z Internetu, obsługi komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz korzystania z e-usług publicznych. 

W związku z powyższym  zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety badającej zapotrzebowanie w zakresie umiejętności cyfrowych mieszkańców.  

Formularz dostępny jest w formie elektronicznej pod niżej podanym adresem, prosimy o wypełnienie ankiety do dnia 31.12.2015 roku.

http://www.ankietka.pl/ankieta/210254/ankieta-gmina-tarnawatka.html

Realizacja przedmiotowego zadania przewiduje bezpłatne szkolenia dla mieszkańców gmin z obsługi komputera, korzystania z Internetu oraz korzystania z e-usług publicznych. Dodatkowo w każdej gminie, która przystąpi do projektu, zostanie powołane Centrum Cyfrowe, które wyposażone zostanie w nowy sprzęt IT.

 

Gminny Ośrodek Kultury w Tarnawatce zaprasza do uczestnictwa w konkursie na Najładniejszą ozdobę bożonarodzeniową.

W konkursie może wziąć udział każdy mieszkaniec Gminy Tarnawatka.

Własnoręcznie wykonane ozdoby należy złożyć do 15 grudnia 2015 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnawatce lub Urzędzie Gminy Tarnawatka.

Szczegółowy regulamin konkursu do pobrania.

 

 Regulamin X Gminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek ,,Hej Kolęda, Kolęda”,

który odbędzie się 17.01.2016 r. o godz. 13.30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnawatce

I Organizatorem konkursu jest Gmina Tarnawatka we współpracy z Zespołem Szkół i Przedszkola w Tarnawatce i Parafią Rzymsko-Katolicką  pw. Św. App. Piotra i Pawła w Tarnawatce.

Wójt Gminy Tarnawatka zaprasza wszystkich mieszkańców, przedsiębiorców i organizacje pozarządowe na spotkanie, na którym będzie prezentowany projekt Strategii Rozwoju Gminy Tarnawatka na lata 2015-2020 oraz projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tarnawatka.

 

Spotkanie odbędzie się 10 listopada 2015 roku o godz. 10.00 w budynku GOK w Tarnawatce.

 

Poniżej dokumenty do pobrania:

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Tarnawatka na lata 2015-2020

Projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tarnawatka

W okresie od 1 stycznia 2012 roku do 30 czerwca 2016 roku Samorząd Województwa Lubelskiego realizuje we współpracy z samorządami lokalnymi projekt pt. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania".  Inicjatywa ta została podjęta w ramach obszaru priorytetowego „Środowisko i infrastruktura", obszaru tematycznego „Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska" Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

O dofinansowanie ubiegać się mogą: osoba fizyczna nie będąca przedsiębiorcą, wspólnota i spółdzielnia mieszkaniowa z terenu gminy, która przystąpiła do projektu, a także: jednostka samorządu terytorialnego z terenu województwa lubelskiego (gmina lub powiat), które przystąpiły do projektu, oraz Województwo Lubelskie będące właścicielem obiektu, na którym znajdują się wyroby zawierające azbest lub działki, na której porzucono odpady zawierające azbest („dzikie wysypiska"). Refundacją objęte zostaną koszty związane z demontażem, odbiorem (załadunkiem, transportem, rozładunkiem) i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest.

Urząd Gminy Tarnawatka zawiadamia, że w dniach od 2 listopada do 27 listopada 2015 roku przyjmowane będą wnioski o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

Niezbędne dokumenty można pobrać w pokoju nr 7 lub ze strony internetowej urzędu.

Dodatkowych informacji udziela Pan Józef Kuczmaszewski, pokój nr 7 w godzinach pracy urzędu.

Załączniki do pobrania:

 1. Regulamin przystąpienia i uczestnictwa w projekcie
 2. Wniosek dla osób fizycznych oraz wspólnot mieszkaniowych
 3. Oświadczenie

Urząd Gminy Tarnawatka zawiadamia, że w dniach 19.10 – 25.11.2015 roku prowadzony będzie nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy w 2016 r. ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

O dofinansowanie ubiegać się mogą osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe.

W związku z powyższym prosi się mieszkańców gminy o zgłaszanie się do tut. Urzędu p. nr 7, celem pobrania odpowiedniego wniosku i uzyskania niezbędnych informacji na temat realizowanego „Projektu”.

Wszelkich informacji udziela Pan Józef Kuczmaszewski – podinspektor ds. gospodarki komunalnej.

Wnioski do pobrania w Urzędzie Gminy  Tarnawatka pok. Nr 7 lub z linków umieszczonych poniżej.

Dokumenty do pobrania:

 1. Wniosek
 2. Informacja
 3. Ocena
 4. Oświadczenie

Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Tomaszowie Lubelskim funkcjonuje w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”. Jednostka świadczy usługi na rzecz młodzieży w zakresie organizowania kursów i szkoleń zawodowych zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy.

Ośrodek Szkolenia Zawodowego prowadzi nabór na bezpłatne szkolenie:

DEKARZ

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

 1. Wiek 18-25 lat

 2. Osoba niepracująca i nieucząca się

 3. Która ukończyła naukę na poziomie: gimnazjum, szkoły zawodowej lub szkoły średniej

Szkolenie jest bezpłatne! Zwracane są koszty dojazdu na podstawie biletów. Gwarantujemy ubezpieczenie, wyżywienie oraz badania lekarskie za które uczestnik nie ponosi żadnych kosztów.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 514-023-382 lub w siedzibie Ośrodka Szkolenia Zawodowego ul. Tomasza Zamojskiego 14, (budynek Przedszkola Samorządowego Nr 2),

22-600 Tomaszów Lubelski.

Wójt Gminy Tarnawatka informuje rolników z terenu gminy, że w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi istnieje możliwość składania oświadczeń o stratach w uprawach rolniczych spowodowanych suszą.

Szacowanie ewentualnych strat dotyczyło będzie upraw, które są w trakcie zbioru, przed zbiorem lub przed likwidacją.

Wzór oświadczenia do pobrania.

 

dozynki2015

W czasie deszczu dzieci się nudzą, to ogólnie znana rzecz…” tak brzmią słowa znanej piosenki. Jednak nie mają one odniesienia do tegorocznych wakacji. Zarówno pogoda jak i wakacyjna propozycja zajęć oferowanych przez GOK w Tarnawatce nie pozwalały nikomu się nudzić. Zajęcia odbywały się od 6 lipca do 7 sierpnia. Urozmaicona tematyka zajęć pozwalała każdemu znaleźć coś dla siebie. Podczas trwania wakacyjnych spotkań odbywały się zajęcia eko – artystyczne, nauka „małego” rękodzieła i kulinarne warsztaty z seniorami. Każde spotkanie zaczynało się od zabaw na świeżym powietrzu.

Kiedy o czymś gorąco marzysz, cały wszechświat sprzyja potajemnie Twojemu pragnieniu” /P.Coelho/

My, chórzyści nie śmieliśmy jeszcze marzyć o koncertowaniu poza granicą naszego kraju. To marzenie zaszczepiła w nas nasza dyrygentka, pani Wiesława Grabek -Woś i doprowadziła do realizacji. Znalazła sprzymierzeńców. Jak zawsze mogliśmy liczyć na życzliwość i pomoc organizacyjną Wójta Gminy Tarnawatka Piotra Pasiecznego. Bez jego zaangażowania nasze plany nie mogłyby się ziścić. Dodajmy, że założyliśmy iż naszego wyjazdu nie będzie finansował budżet gminy. Serdecznie dziękujemy sponsorom instytucjonalnym i prywatnym. Dzięki ich wielkiemu sercu i wsparciu finansowemu udało się zrealizować ambitne przedsięwzięcie artystyczne- udział zespołu Tarna-Vox w Międzynarodowym Balkan Folk Festival w Bułgarii.

 Tarnawatka2015.08.14 

Wójt Gminy Tarnawatka

 

 

I N F O R M A C J A

Informuję, iż został sporządzony spis wyborców uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.

Spis jest udostępniany do wglądu w pok. nr 11 w godzinach pracy urzędu.

Wójt

/-/ Piotr Pasieczny

konsultacje

SZANOWNI MIESZKAŃCY!

W ZWIĄZKU Z ZAPOWIADANĄ FALĄ UPAŁÓW, W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW IMPREZY UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE ZAPLANOWANE NA NAJBLIŻSZĄ NIEDZIELĘ (09.08.2015)  GMINNE SWIĘTO SPORTU,

ZOSTAJE ODWOŁANE.

NOWY TERMIN ZOSTANIE PODANY DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

ORGANIZATORZY

Plan Gospodarki Nikoemisyjnej

5 lipca 2015 roku odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze w Pańkowie.

Wyniki:

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze Dziewcząt

 I miejsce - Wieprzów

II miejsce - Tarnawatka-Tartak

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze Chłopców

   I miejsce - Tarnawatka

 II miejsce - Sumin

III miesjce - Wieprzów

Seniorzy

   I miejsce - Tarnawatka

 II miejsce - Klocówka

III miejsce - Sumin

 

Galeria zdjęć z zawodów sportowo-pożarniczych w Pańkowie

Zarządzenie nr 24/2015

Wójta Gminy Tarnawatka

z dnia 6 lipca 2015


w sprawie ograniczenia pobierania wody pitnej.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594- z późn. zam.) z uwagi na duży pobór  wody z sieci wodociągowej gminy Tarnawatka zarządza się co następuje:

§1

W celu racjonalnej gospodarki wody pitnej przez okres letni dostarczanej z wodociągu gminnego, wprowadza się na obszarze całej gminy Tarnawatka ograniczenie w używaniu wody pitnej.

§2

W związku z wprowadzonym ograniczeniem z dniem 6 lipca 2015r. do odwołania- zakazuje się używania wody pitnej z wodociągu gminnego do podlewania ogródków przydomowych, trawników, uzupełniania oczek wodnych, mycia pojazdów i sprzętu rolniczego oraz pobierania wody do celów innych niż socjalno- bytowe i pojenie zwierząt.

§3

Wymieniony w §2 zakaz nie dotyczy jednostek straży pożarnych w zakresie poboru wody z hydrantów.

§4

Zobowiązuje się wszystkich odbiorców wody do racjonalnego jej wykorzystania, a właścicieli i zarządców budynków do usunięcia wszelkich nieszczelności, które mogą powodować jej ubytek.

§5

Nadzór i kontrolę przestrzegania niniejszego zarządzenia powierzam pracownikom Urzędu Gminy Tarnawatka, Sołtysom wsi oraz zarządcom wspólnot mieszkaniowych.

§6

W stosunku do osób, które nie podporządkują się niniejszemu zarządzeniu, zostaną zastosowane kary wynikające z przepisów postępowania w sprawach o wykroczenia.

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń we wszystkich miejscowościach gminy Tarnawatka oraz przekazaniu informacji w formie okólnika wszystkim mieszkańcom korzystającym z wodociągu gminy Tarnawatka.

Wójt Gminy Tarnawatka

/-/ Piotr Pasieczny

wakacje2015

 

Z A P R O S Z E N I E

 

 Logo OSP  ZARZĄD ODDZIAŁU GMINNEGO ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH 

RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ W TARNAWATCE 

MA ZASZCZYT ZAPROSIĆ WSZYSTKICH SYMPATYKÓW POŻARNICTWA 

NA GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE 

PAŃKÓW

5 LIPCA 2015

 P r o g r a m   u r o c z y s t o ś c i:

 1. Zbiórka uczestników na placu ćwiczeń o godz. 13.30
 2. Rozpoczęcie zawodów sportowo-pożarniczych godz. 14.00
  • Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
  • Zawody seniorów
  • Odznaczenia zasłużonych strażaków
  • Dekoracje zwycięzców
  • Zakończenie zawodów

 
strazaczka

Prezes Zarządu OddziałuGminnego

ZOSP RP w Tarnawatce

Piotr Pasieczny

 

 

Zaproszenie na spotkanie informacyjne

 Wyniki uzyskane przez poszczególnych kandydatów w obwodach 

 

OKW Nr 1

OKW Nr 2

OKW Nr 3

OKW Nr 4

OKW Nr 5

Gmina
Duda Andrzej Sebastian 376 331 181 194 198 1280
78,17% 71,80% 86,19% 82,91% 87,61% 79,40%
Komorowski Bronisław Maria 105 130 29 40 28 332
21,83% 28,20% 13,81% 17,09% 12,39% 20,60%

 Frekwencja wyborcza

 

 

Tomek wystapi w teatrzeTomasz Kornat uczeń III klasy Gimnazjum w Tarnawatce wystąpi w sztuce teatralnej „Romeo i Julia”, wystawianej w ramach Zamojskiego Lata Teatralnego. Premiera spektaklu odbędzie się 27 czerwca przed ratuszem w Zamościu. Tomek, dzięki zwycięstwu w castingu, odegra rolę Romea. Do przesłuchania nie przygotowywałem się wcale. Przeglądając repertuar kina, trafiłem przypadkowo na stronę ZDK. Przeczytałem ogłoszenie i następnego dnia pojechałem zapisać się na casting. – powiedział redakcji zawsze skromny i uśmiechnięty gimnazjalista....

Ten artykuł oraz inne można przeczytać w najnowszym numerze gazety "Co w naszej Gminie"

 

OKW Nr 1

OKW Nr 2

OKW Nr 3

OKW Nr 4

OKW Nr 5 Gmina

Braun

Grzegorz Michał

4 1 1 0 0 6

Duda

Andrzej Sebastian

219 175 95 118 117 724

Jarubas

Adam Sebastian

15 7 11 14 6 53

Komorowski

Bronisław Maria

62 98 16 19 27 222

Korwin-Mikke

Janusz Ryszard

13 18 7 8 9 55

Kowalski

Marian Janusz

1 1 0 0 0 2

Kukiz

Paweł Piotr

104 100 48 43 38 333

Ogórek

Magdalena Agnieszka

12 11 10 1 3 37

Palikot

Janusz Marian

4 8 1 4 1 18

Tanajno

Paweł Jan

0 2 0 0 0 2

Wilk

Jacek

2 0 1 1 1 5

 

 Frekwencja wyborcza

lgd

 

Gmina Tarnawatka informuje, że realizacja zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbestjest dotowana na podstawie umowy nr 118/2015/D/OZ z dnia 30.04.2015 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

wfos lublinnfos

 

 

Informuję, iż wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać na własne żądanie zaświadczenie o prawie do głosowania w obwodzie miejsca pobytu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście lub przez pisemnie upoważnioną osobę.

Zaświadczenia o prawie do głosowania wydawane są do czasu przekazania spisu wyborców przewodniczącemu właściwej obwodowej komisji wyborczej.

Informacji w w/w sprawie udziela Pani Małgorzata Iwanicka pok. nr 11.

(-) Wójt Gminy

Piotr Pasieczny

Wójt Gminy Tarnawatka ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Hucie Tarnawackiej prowadzonej przez Gminę Tarnawatka

 

1. Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. nr 184, poz. 1436 z późn. zm.) a w szczególności, które:

 

wielkanoc2015

Po blisko czterdziestu latach funkcjonowania z naszego krajobrazu zniknie jeden z najbardziej charakterystycznych jego punktów, a mianowicie wieża telewizyjna w Tarnawatce. Jak dowiedzieliśmy się w krakowskiej firmie EMITEL sp. z o.o. z dniem 1 kwietnia br. rozpoczynają się prace modernizacyjne na obiekcie RTCN w Tarnawatce. Związane są one z cyfryzacją emisji radiowo-telewizyjnych, jak również rozwojem usług bazujących na nowoczesnych systemach łączności bezprzewodowej. Między innymi do końca sierpnia 2015 całkowicie rozebrany zostanie maszt telewizyjny. W jego miejsce powstanie jedna z najnowocześniejszych stacji nadawczych.

Palma Wielkanocna to tradycyjny symbol Niedzieli Palmowej, symbol wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Tak uroczystej Niedzieli Palmowej w Tarnawatce jeszcze nie było mówi pani Zofia z Klocówki. Była procesja z palmami oraz konkursy na świąteczną kartkę wielkanocną i wielkanocną palmę. Inicjatorem konkursów był Gminny Ośrodek Kultury w Tarnawatce. Konkursy cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, szczególnie na świąteczną kartkę wielkanocną. Znacznie mniej zgłoszeń konkursowych napłynęło na Palmy Wielkanocne, bo tylko 8 prac w III kategoriach. Na Świąteczną Kartkę Wielkanocną do konkursu zgłoszono 39 prac w pięciu kategoriach wiekowych.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy PożarniczejDnia 27 lutego 2015 roku w Publicznym Gimnazjum w Tarnawatce odbył się finał eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Uczniów szkół podstawowych reprezentowało 14, a szkół gimnazjalnych 6 uczestników. Po części pisemnej turnieju wyłoniono kandydatów z największą liczbą punktów do ustnej części finałowej. Ostateczna kolejność miejsc przedstawia się następująco:

 

dzien kobietto hasło tegorocznego, drugiego już, spotkania zorganizowanego przez Urząd Gminy Tarnawatka z okazji DNIA KOBIET. Ósmego marca w sali widowiskowej miejscowego Gminnego Ośrodka Kultury spotkało się prawie 150 pań. Reprezentowały wszystkie sołectwa, Koła Gospodyń Wiejskich, Kluby Seniora i grupy nieformalne. Tradycyjnie w spotkaniu uczestniczyły także panie radne i sołtyski. Zaproszenie dostały również mamy dzieci wstępujących w części artystycznej. Znakomity koncert zaprezentowały paniom - swoim mamom, babciom i znajomym dzieci z zespołów: "Mały Chórek", którym kieruje pani Elżbieta Jakubczak, "GAMA" pod kierunkiem pani  Ewy Zieńko-Bajwoł oraz grupy tanecznej  "Happy Dance" z GOK Tarnawatka. Jesteśmy zaskoczone mówią panie prowadzące zespoły, że cieszą się one takim dużym powodzeniem  wśród dzieci. Ostatnie miesiące były dla nas wyjątkowo "owocne". Zespoły zdobywały liczne nagrody i dyplomy na konkursach i przeglądach.

 

Wójt Gminy Tarnawatka informuje,Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska iż obwieszczenie Reionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 27 lutego 2015 roku o przeprowadzanym postępowaniu z udziałem społeczeństwa w ramac postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko planwanej przez Ukrainę inwestycji budowy tymczasowego składowiska wypaolonego paliwa jądrowego zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej tutejszego urzędu w zakładce Ogłoszenia/Inne.

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny logoFundacja Rozwoju Lubelszczyzny ogłosiła nabór Formularzy Zgłoszeniowych do projektu „MIKRO-przedsiębiorcy”, w ramach którego osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo mogą się ubiegać o bezzwrotne dotacje na utworzenie działalności gospodarczej.

 

System Rejestrów Państwowych1 marca 2015 roku wchodzą w życie trzy nowe ustawy: Prawo o aktach stanu cywilnego, Ustawa o dowodach osobistych oraz Ustawa o ewidencji ludności.

Wprowadzają one zmiany, które docelowo mają ułatwić mieszkańcom załatwianie spraw w urzędzie. Zmiany te mają być dla obywatela korzystne, jednakże w początkowym okresie funkcjonowania nowych rozwiązań czas załatwiania spraw może się wydłużyć.

 

dzien kobiet

plakat1

plakat2

 

Szczegółowe regulaminy konkursów dostępne są w GOK w Tarnawatce lub na stronie Urzędu Gminy.

 

Regulamin I Konkursu Na Palmę Wielkanocną

Regulamin III Konkursu Na Świąteczną Kartkę Wielkanocną

Karta zgłoszeniowa do konkursu Na Palmę Wielkanocną

 

 

piesW wielu miejscowościach, podczas zebrań wiejskich mieszkańcy zgłaszali problem zagrożenia, jakie niosą ze sobą psy swobodnie wypuszczane i znajdujące się w miejscach publicznych. Przypominamy, że posiadanie psa wiąże się z obowiązkami jakie nakłada prawo na właściciela czworonoga. Zgodnie z obowiązującym regulaminem utrzymania czystości na terenie naszej gminy psy mogą swobodnie przebywać tylko w pomieszczeniach zamkniętych lub na terenie ogrodzonym, który uniemożliwia im samodzielne wydostanie się z niego. Ponadto posesje, na których utrzymywane są zwierzęta mogące stanowić zagrożenie, powinny być oznaczone tabliczka ostrzegawczą umieszczoną na bramie lub furtce. Właściciel powinien także zapewnić możliwość skomunikowania się z nim instalując domofon lub dzwonek. Na terenach użytku publicznego psy można wyprowadzać tylko na smyczy, a większe osobniki powinny mieć dodatkowo kaganiec.

soltysCzy wiecie, kto został sołtysem waszej miejscowości:

 • Dąbrowa Tarnawacka – Halina Zwolak,
 • Huta Tarnawacka – Mariusz Samulak,
 • Klocówka – Mirosław Pliżga,
 • Kunówka – Tadeusz Pankiewicz,
 • Niemirówek – Dorota Dumicz,
 • Niemirówek-Kolonia – Piotr Pomykała,
 • Pańków – Janusz Bednarczuk,
 • Pauczne – Lesław Danaj,
 • Podhucie – Monika Kuźniarz
 • Sumin – Krzysztof Chacia,
 • Tarnawatka – Janusz Najda,
 • Tarnawatka-Tartak – Jan Machlarz,
 • Tymin – Anna Hacia,
 • Wieprzów – Tadeusz Borowicz.

 

 

akcyza

Wójt Gminy Tarnawatka

informuje o możliwości uzyskania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

W tym celu każdy zainteresowany rolnik powinien przedłożyć w terminie od 1 lutego do 28  lutego 2015 roku wniosek wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2014 r. do 31 stycznia 2015 r.

Wniosek można pobrać w Urzędzie Gminy Tarnawatka (pokój nr 10) lub z poniższego linku.

 

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

do pobrania w formacie pdf

 

pityPrzypominamy, że do 30 kwietnia każda osoba osiągająca dochody ze źródeł pozarolniczych zobowiązana jest złożyć w Urzędzie Skarbowym roczne zeznanie PIT. Mając na względzie usprawnienie mieszkańcom Gminy dokonanie tego obowiązku, Wójt Gminy Tarnawatka zawarł w tej sprawie porozumienie z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Lubelskim. Dzięki temu, w Urzędzie Gminy Tarnawatka, będzie można bezpłatnie wypełnić i przesłać przez Internet roczne zeznanie PIT za rok 2014. Akcja ruszy 1 lutego br. i potrwa aż do końca terminu składania zeznań. Pomocy w tym zakresie udzieli p. Magdalena Kulas w pokoju nr 13 (II piętro), w każdy dzień roboczy, w godzinach od 12 do 14. Trzeba tylko pamiętać, żeby wziąć ze sobą dokumenty o dochodach za 2014 rok i znać wysokość przychodu za 2013.

Zachęcamy do skorzystania z tej formy rozliczenia swoich podatków

biblioteka narodowa

 

W Tarnawatce bardzo dbamy o czytelników mówi Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Bożena Gałan. Co roku dbamy o wzbogacanie naszych zbiorów z których korzystają dzieci i dorośli. W roku ubiegłym, z Programu Biblioteki Narodowej pn. „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek - priorytet I”, otrzymaliśmy dotację w wysokości 1824 złote. Z programu Biblioteki Narodowej pod nazwą "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich  bibliotek szkolnych - priorytet 2" otrzymaliśmy 4500 złotych, do których dołożyliśmy własne 1500 zł. W roku ubiegłym w depozyt przekazaliśmy do Szkół Podstawowych w Tarnawatce, Hucie Tarnawackiej i Gimnazjum w Tarnawatce prawie 300 wartościowych książek na kwotę 6 tysięcy złotych.

Łącznie nasza Gminna Biblioteka w roku ubiegłym zakupiła prawie 700 książek na kwotę ponad 14 tysięcy złotych. Pod koniec ubiegłego roku utworzyliśmy punkt biblioteczny w prywatnym domu państwa Wójcików w Hucie Tarnawackiej. Punkt cieszy się dużym zainteresowaniem w tej i ościennych miejscowościach. W swoich zbiorach mamy bogaty zbiór nowości wydawniczych, są szkolne lektury, encyklopedie, atlasy . Bardzo dbamy o nowości wydawnicze dla dzieci i młodzieży. Jestem przekonana, że ten rok nie będzie gorszy i znowu pozyskamy spore środki finansowe na zakup nowości wydawniczych. – stwierdziła pełna optymizmu pani dyrektor biblioteki.

 

Zaproszenie na ferie

Jasełka

Plakat kolędowanie

 

Życzenia

 

 

PROTOKÓŁ Z II GMINNEGO KONKURSU

NA NAJŁADNIEJSZĄ OZDOBĘ BOŻONARODZENIOWĄ

Dnia 16 grudnia 2014r w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnawatce odbyło się posiedzenie komisji konkursowej oceniającej prace złożone w II GMINNYM KONKURSIE NA NAJŁADNIEJSZĄ OZDOBE BOŻONARODZENIOWĄ

1.Do konkursu przystąpiło 69 uczestników w pięciu kategoriach wiekowych z terenu gminy Tarnawatka.

- I kategoria : do 5 lat,

- II kategoria: 6 - 9 lat,

- III kategoria: 10 –12 lat,

- IV kategoria: 13 – 15 lat,

- V kategoria: 16 – 100 lat.

2. Oceny prac konkursowych dokonało Jury w składzie:

- Ewa Zieńko - Bajwoł – przewodnicząca komisji,

- ks. Dominik Chomyszyn – członek komisji,

- Magdalena Kulas– członek komisji.

3. Komisja konkursowa przy ocenianiu prac wzięła pod uwagę zawartość treści bożonarodzeniowej, estetykę wykonania, wkład pracy autora, oryginalność pomysłu, samodzielność wykonania.

 

PROTOKÓŁ Z OBRAD JURY IX GMINNEGO KONKURSU KOLĘD I PASTORAŁEK

HEJ KOLĘDA , KOLĘDA”

W dniu18 grudnia 2014r. komisja konkursowa IX Gminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek „Hej kolęda, kolęda” w składzie:

Przewodnicząca: pani Wiesława Grabek- Woś, członkowie: Ks. Tomasz Leńczuk, pan Piotr Pacuła po wysłuchaniu 32 solistów postanowiła nagrodzić i wyróżnić następujących wykonawców w poszczególnych kategoriach:

 

Wyniki wyborów Wójta Gminy Tarnawatka

  Kuźniarz Robert Władysław Pasieczny Piotr
OKW Nr 1 w Tarnawatce 251 41,63% 352 58,37%
OKW Nr 2 w Tarnawatce-Tartaku 267 49,72% 270 50,28%
OKW Nr 3 w Wieprzowie 193 69,68% 84 30,32%
OKW Nr 4 w Hucie Tarnawackiej 102 39,69% 155 60,31%
OKW Nr 5 w Niemirówku 118 39,86% 178 60,14%
Ogółem 931 47,26% 1039 52,74%Frekwencja w poszczególnych obwodach

  12.00 17.30 21.00
OKW Nr 1 w Tarnawatce 14,09% 53,91% 56,69%
OKW Nr 2 w Tarnawatce-Tartaku 16,98% 52,46% 58,93%
OKW Nr 3 w Wieprzowie 23,87% 57,52% 66,35%
OKW Nr 4 w Hucie Tarnawackiej 20,74% 46,97% 50,88%
OKW Nr 5 w Niemirówku 28,19% 61,30% 66,44%
Ogółem 19,05% 53,89% 59,87%

 

 Regulamin IX Gminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek ,,Hej Kolęda, Kolęda”,

który odbędzie się 18.12.2014 r. o godz. 9.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnawatce

 

I Organizatorem konkursu jest Gmina Tarnawatka we współpracy z Zespołem Szkół i Przedszkola w Tarnawatce i Parafią Rzymsko-Katolicką  pw. Św. App. Piotra i Pawła w Tarnawatce.

II Uczestnicy konkursu: uczniowie szkół i przedszkola Gminy Tarnawatka i gmin sąsiadujących.

III Cele konkursu:

 • prezentacja wartościowych pod względem artystycznym kolęd, pastorałek i pieśni o tematyce świątecznej,
 • popularyzacja śpiewania polskich kolęd i pastorałek,
 • promocja dziecięcej twórczości artystycznej,
 • umożliwienie konfrontacji własnych umiejętności z rówieśnikami.

IV Forma prezentacji:

Soliści

V Repertuar:

Kolęda, pastorałka lub piosenka o tematyce świątecznej

VI Kryteria  oceny:

 • interpretacja utworu
 • muzykalność i warunki słuchowe uczestników
 • ogólny wyraz  artystyczny (stroje)

VII Kategorie:

Prezentacje będą oceniane w 4 kategoriach solowych:

 • przedszkole
 • klasy I – III
 • klasy IV – VI
 • gimnazjum

VIII Nagrody:

 W każdej kategorii planuje się przyznanie nagród za zajęcie

 • I miejsca
 • II miejsca
 • III miejsca

Dopuszcza się możliwość wyróżnienia.

Dodatkowo laureaci I, II ,III miejsc wezmą udział w koncercie parafialnym, który odbędzie się w dniu 11 stycznia 2015 r. po Mszy Św. o godz. 12.00 w Kościele Parafialnym pw. Św. App. Piotra i Pawła w Tarnawatce.

 

IX Wyłonienia zwycięzców Gminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek ,,Hej Kolęda, Kolęda” dokona Komisja Konkursowa.

X Postanowienia końcowe:

 1. Każda ze szkół typuje 10% liczby uczniów do etapu gminnego. (Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ilości uczestników).
 2. Dopuszcza się własny akompaniament oraz wykorzystanie podkładów muzycznych.
 3. Organizator powołuje Komisję Konkursową.
 4. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna. 
 5. Komisja będzie kierować się kryteriami określonymi w pkt. VI. Punktacja będzie ustalona przez Komisję Konkursową.
 6. Organizator zajmie się w szczególności:
 • prowadzeniem całej imprezy,
 • interpretacją zasad konkursu
 • ogłoszeniem wyników i zwycięzców,
 • wręczeniem nagród.

 

W załączeniu przekazujemy kartę zgłoszenia, którą należy dostarczyć do  Dyrekcji Zespołu Szkół i Przedszkola w Tarnawatce do dnia 11 grudnia 2014 r. Do karty należy dołączyć opisaną płytę CD z wersjami instrumentalnymi lub pendrive. Po zakończeniu konkursu, nośniki będą zwrócone. Informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem tel.846624727 lub 669028793.

Odpowiedzialne za organizację  konkursu:

Elżbieta Jakubczak, Elżbieta Bielak,  Ewa Zieńko

 

Karta zgłoszenia do udziału w IX Gminnym Konkursie Kolęd i Pastorałek "Hej Kolęda, Kolęda"

 

 

Nasza gmina złożyła wniosek do Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych na budowę dróg w Suminie. Dziś już wiemy, że na 92 złożone wnioski, nasz został bardzo wysoko oceniony, zajmując 15 miejsce po ocenie merytorycznej. Dzięki temu możemy być pewni, że w przyszłym, roku nawierzchnię asfaltową uzyska 4,6 km dróg gminnych. Powstanie m. in. pół kilometra chodników, zatoka przystankowa, dwa przejścia dla pieszych. Przebudowie ulegną drogi zarówno na górze jak i na dole miejscowości, oraz odcinek łączący obie części wsi. Dalej asfalt pobiegnie aż do Paucznego, co ułatwi życie nie tylko mieszkańcom tej wsi – cieszy się Wójt Gminy Piotr Pasieczny.

Cały artykuł można przeczytać w najnowszym wydaniu gazety "Co w naszej Gminie"

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY Tarnawatka

z dnia 02 września 2014 roku

o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnawatce w wyborach do Rady Gminy Tarnawatka, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy /Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm./ oraz uchwały nr XX/136/2012 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Gminy Tarnawatka /Dz. Urz. Woj. Lubelskiego 2012, poz. 4053/ podaje się do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnawatce w wyborach do Rady Gminy Tarnawatka, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 

Numer okręgu

Granice okręgu

Liczba radnych wybieranych w okręgu

1.

Sołectwo Tarnawatka ulice: Kasztanowa, Kniazie, Parkowa

1

2

Sołectwo Tarnawatka ulice: Kamienna, Księdza Boguty, Kościelna, Szkolna, Wola

1

3.

Sołectwo Tarnawatka ulice: Jasna, Lubelska, Północna

1

4.

Sołectwo Tarnawatka-Tartak ulice: Leśna, Ogrodowa, Zachodnia numery parzyste

1

5.

Sołectwo Tarnawatka-Tartak ulice: Łąkowa, Wesoła, Zachodnia numery nieparzyste, Zielona oraz sołectwo Dąbrowa Tarnawacka

1

6.

Sołectwo Tarnawatka-Tartak ulice: Fabryczna, Sadowa, Słoneczna, Spokojna, Tomaszowska, Topolowa

1

7.

Sołectwo Pańków

1

8.

Sołectwo Wieprzów: miejscowość Wieprzów Tarnawacki oraz miejscowość Wieprzów Ordynacki od nr 1 do nr 10

1

9.

Sołectwo Wieprzów: miejscowość Wieprzów Ordynacki od nr 11 do nr 161

1

10.

Sołectwo Tymin

1

11.

Sołectwo Huta Tarnawacka

1

12.

Sołectwo Pauczne oraz sołectwo Podhucie

1

13.

Sołectwo Kunówka oraz sołectwo Sumin

1

14.

Sołectwo Niemirówek-Kolonia

1

15.

Sołectwo Klocówka oraz sołectwo Niemirówek

1

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnawatce mieści się w Urzędzie Gminy Tarnawatka, ul. Lubelska 39, pokój nr 13, tel. /84/ 662-47-10, fax /84/ 662-47-24

Wójt 

Piotr Pasieczny

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Tarnawatka

z dnia 15 października 2014 roku

o numerach i granicach obwodów głosowania

oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2011r. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.), związku z uchwałą Nr XXII/144/2012 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie podziału Gminy Tarnawatka na stałe obwody głosowania (Dz. U. Woj. Lub. z 2013r., poz. 687), podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w których przeprowadzone zostaną wybory do Rady Gminy Tarnawatka, Rady Powiatu Tomaszowskiego i Sejmiku Województwa Lubelskiego oraz wybory Wójta Gminy zarządzone na dzień 16 listopada 2014 roku.

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Kunówka, Sumin, Tarnawatka

Publiczne Gimnazjum w Tarnawatce

(84) 662-47-92

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Obwodowa Komisja Wyborcza wyznaczona dla celów głosowania korespondencyjnego

2

Dąbrowa Tarnawacka, Pańków, Tarnawatka - Tartak

Przedszkole w Tarnawatce – Tartaku

(84) 662-45-43

3

Wieprzów Ordynacki,

Wieprzów Tarnawacki

Szkoła Podstawowa w Wieprzowie

(84) 538-12-03

4

Huta Tarnawacka, Pauczne,

Podhucie, Tymin

Szkoła Podstawowa w Hucie Tarnawackiej

(84) 662-47-79

5

Klocówka, Niemirówek, Niemirówek-Kolonia

Budynek poszkolny w Niemirówku

664-815-020


  

 

 28 października 2014 roku w Tarnawatce odbyła się piękna uroczystość „Złotych Godów” 5 par z terenu gminy świętowało swój jubileusz.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą sprawowaną przez proboszcza Tomasza Demczuka w kościele parafialnym w Tarnawatce. Po nabożeństwie uczestnicy udali się na spotkanie do Domu Kultury gdzie zostały wręczone im „Medale za długoletnie pożycie małżeńskie” przyznawane przez Prezydenta RP.

Wójt Gminy Piotr Pasieczny wraz z Januszem Najdą – Przewodniczącym Rady Gminy wręczyli je następującym parom: Ewie i Albinowi Szopom z Tarnawatki, Krystynie i Janowi Maziarczukom z Tarnawatki-Tartaku, Irenie i Eugeniuszowi Pasiecznym z Sumina, Marii i Romanowi Kurzępom z Niemirówka-Kolonii, Danucie i Zdzisławowi Radkowskim z Wieprzowa Ordynackiego.

Uroczystość uświetnił występ dzieci z Gminnego Ośrodka Kultury Tarnawatce pod opieką Pani Anny Najda.

 

Galeria zdjęć z uroczystości

 

 

W okresie od 1 stycznia 2012 roku do 30 czerwca 2016 roku Samorząd Województwa Lubelskiego realizuje we współpracy z samorządami lokalnymi projekt pt. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania".  Inicjatywa ta została podjęta w ramach obszaru priorytetowego „Środowisko i infrastruktura", obszaru tematycznego „Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska" Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

O dofinansowanie ubiegać się mogą: osoba fizyczna nie będąca przedsiębiorcą, wspólnota i spółdzielnia mieszkaniowa z terenu gminy, która przystąpiła do projektu, a także: jednostka samorządu terytorialnego z terenu województwa lubelskiego (gmina lub powiat), które przystąpiły do projektu, oraz Województwo Lubelskie będące właścicielem obiektu, na którym znajdują się wyroby zawierające azbest lub działki, na której porzucono odpady zawierające azbest („dzikie wysypiska"). Refundacją objęte zostaną koszty związane z demontażem, odbiorem (załadunkiem, transportem, rozładunkiem) i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest.

Urząd Gminy Tarnawatka zawiadamia, że w dniach od 3 listopada do 28 listopada 2014 roku przyjmowane będą wnioski o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

Niezbędne dokumenty można pobrać w pokoju nr 7 lub ze strony internetowej urzędu.

Dodatkowych informacji udziela Pan Józef Kuczmaszewski, pokój nr 7 w godzinach pracy urzędu.

Załączniki do pobrania:

 1. Regulamin przystąpienia i uczestnictwa w projekcie
 2. Wniosek dla osób fizycznych oraz wspólnot mieszkaniowych
 3. Oświadczenie

 Zaproszenie na spotkanie z mistrzem

 

18 paźdzernika 2014 roku o godzinie 18.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnawatce rozpocznie się spotkanie z trzynastokrotnym Mistrzem Polski, dwukrotnym Mistrzem Europy i dwukrotnym wicemistrzem świata w trójboju siłowym, pochodzącym z Tarnawatki-Tartaku, Ryszardem Wszołą.

 

Wywiad z Mistrzem można przeczytać w najnowszym wydaniu gazety „Co w naszej Gminie”.

 

Dzięki sięgającej 2003 roku współpracy z Agencją Nieruchomości Rolnych, na terenie gminy zrealizowanych zostało wiele zadań. Budowa sieci gazowej, oczyszczalni ścieków w Tarnawatce, modernizacja sieci wodociągowej czy budowa dróg w osiedlach OHZ to niektóre zadania, które finansowane były wspólnie. Wartość tej współpracy docenia także sama Agencja. Uznając ją za modelową, zaprosiła do naszej gminy Telewizję Lublin celem zaprezentowania efektów wspólnych działań. Reportaż o naszych inwestycjach można było obejrzeć w programie "Agro wieści" wyemitowanym przez Telewizję Lublin9 października. Program można obejrzeć również w internetowym wydaniu na stronie TVP Lublin.

Urząd Gminy Tarnawatka zawiadamia, że w dniach 06.10 – 07.11.2014 roku prowadzony będzie nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy w 2015 r. ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

O dofinansowanie ubiegać się mogą osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe.

W związku z powyższym prosi się mieszkańców gminy o zgłaszanie się do tut. Urzędu p. nr 7, celem pobrania odpowiedniego wniosku i uzyskania niezbędnych informacji na temat realizowanego „Projektu”.

Wszelkich informacji udziela Pan Józef Kuczmaszewski – podinspektor ds. gospodarki komunalnej.

Wnioski do pobrania w Urzędzie Gminy  Tarnawatka pok. Nr 7 lub z linków umieszczonych poniżej.

Dokumenty do pobrania:

 1. Wniosek
 2. Informacja
 3. Ocena
 4. Oświadczenie

 

Po sukcesie na dożynkach powiatowych w Wożuczynie, delegacja sołectwa Huta Tarnawacka sięgnęła po kolejny laur – tym razem wojewódzki! Wieniec przedstawiający Matkę Bożą Zielną zdobył pierwszą nagrodę podczas konkursu na dożynkach wojewódzkich w Niemcach pod Lublinem. To już drugi rok z rzędu, kiedy delegacja Huty wraca z tej uroczystości z pierwszym miejscem z dobytym w kategorii wieńców nowoczesnych. W pracach brały udział całe rodziny, a wśród nich pp.: Joanna i Mariusz Samulak, Monika i Robert Maryńczak, Anna, Aleksandra i Henryk Chamryga, Anna i Adam Mazurek, Beata i Robert Bilewicz, Beata i Jerzy Lipscy, Iwona Krzyżanowska oraz Monika Baran.

Autorom pomysłu i wszystkim wykonawcom wieńca składamy serdeczne gratulacje i życzymy udanych startów w kolejnych konkursach!

Maryja

 

W niedzielę 21 września w Pańkowie odbędą się uroczystości ku czci żołnierzy polskich poległych na naszej ziemi w 1939 roku. Rozpoczną się one o godzinie 9.30 w miejscowej kaplicy. W ramach obchodów odprawiona zostanie Msza Święta, a także złożone zostaną wieńce pod tablicą upamiętniająca walki 5 PSK z Tarnowa. Okolicznościową część artystyczną zaprezentuje młodzież naszego gimnazjum.

Msza Święta w intencji obrońców ojczyzny zostanie także odprawiona 28 września w Niemirówku-Kolonii o godzinie 15. Tradycyjnie uroczystość odbędzie się pod obeliskiem upamiętniającym polskich podchorążych bestialsko zamordowanych przez żołnierzy sowieckich.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców do wzięcia udziału w tych patriotycznych uroczystościach.

 

 

Tradycyjnym korowodem z wieńcami i złożeniem bochnów chleba na ołtarzu w niedzielę 31 sierpnia 2014 r. w Suminie rozpoczęły się dożynki gminno-parafialne. Korowód dożynkowy, któremu przewodniczył gospodarz dożynek wójt gminy Tarnawatka Piotr Pasieczny i Przewodniczący RG Janusz Najda, a także starostowie Wiesława Łaba z Sumina i Stanisław Szum z Wieprzowa był wyjątkowo piękny i bardzo kolorowy. Swoje dożynkowe wieńce i tradycyjne chleby zgromadzonym na sumińskim boisku rolnikom, ich rodzinom i mieszkańcom gminy Tarnawatka prezentowały delegacje rolników z: Sumina, Tarnawatki-Tartak, z ul.Północnej Tarnawatce, Paucznego, Tarnawatki, Tymina, Podhucia, Wieprzowa, Kunówki, Suminka, Antoniówki, Niemirówka Kolonii i Huty Tarnawackiej.

Otwierając uroczystości dożynkowe wójt Piotr Pasieczny powiedział, że: Pomimo pogoni za uciekającym światem dziś zatrzymujemy się by z głęboką wiarą, w poszanowaniu tradycji naszych ojców i dziadów, dziękować Bogu za udane żniwa i cieszyć się z zebranych plonów.

Po części oficjalnej rozpoczęła się msza święta w intencji rolników, którą celebrował Ks. Proboszcz parafii Tarnawatka Tomasz Demczuk...

Dokończenie tego artykułu oraz inne można znaleźć w najnowszym numerze gazety "Co w naszej Gminie"

plakat dozynki 2014

 

Życiowym i zawodowym credo naszego „tarnawackiego” reżysera p. Marka Pasiecznego z Niemirówka - Kolonii jest norwidowskie przesłanie „Oryginalność to jest uczciwość wobec źródeł” pod warunkiem, że źródło to musi coś mówić. Pana Marka spotykam z rodziną w jego rodzinnym, zielonym domku z podwórkiem po którym biegają koty.

Swoista, bardzo polska, wiejska atmosfera charakterystyczna dla tarnawackiej wsi. Bez przysłowiowego „szpanu”, zadęcia i oznak wielkiego świata. Rozmawiamy przy kawie pod rozłożystą jabłonią. Pan Marek stwierdza jednoznacznie. Jestem bardzo wierzący i co bardzo ważne jestem świadomym katolikiem. Największym skarbem jaki dostałem w rodzinnym domu to WIARA . Do końca życia będę widział moich rodziców klęczących wieczorem po ciężkiej pracy i modlących się za udany dzień. Kiedy przyjeżdżałem do rodzinnego domu w Suminku, bo tak nazywaliśmy nasza wieś, tato zawsze mi przypominał „SYNU , NA WSI NIE MA WAKACJI”. I miał rację!. W rodzinnym domu była tradycja opowieści, często tato czytał nam „Trylogię”. W zimie, kiedy śnieg zawiewał nas po dach, spotykaliśmy się w domu , który wybudował dziadzio Andrzej, słuchaliśmy opowieści, czytaliśmy książki. Już wtedy „uczyliśmy się teatru”. To był swoisty rodzaj uczenia się - mówi pan Marek.......

Dokończenie tego artykułu oraz inne można przeczytać w najnowszym wydaniu gazety "Co w naszej Gminie"

 

09 i 10 sierpnia 2014 roku na boisku przy Zespole Szkół i Przedszkola w Tarnawatce odbyło się tradycyjnie Gminne Święto Sportu połączone z Turniejem Piłki Siatkowej oraz Turniejem Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Tarnawatka.

Impreza przyciągnęła nie tylko mieszkańców gminy. Swych sił można było spróbować w konkurencjach sportowych takich jak: rzut lotką do tarczy, bieg na 300 metrów, przeciąganie liny, wyciskanie odważnika, bieg w worku, rodzinna sztafeta sprawnościowa oraz rzut kaloszem. Uczestnicy chętnie brali udział w poszczególnych konkurencjach, nie zabrakło też i kibiców, którzy dopingowali uczestnikom rozgrywek. W zmaganiach chętnie uczestniczyli dzieci, kobiety jak i mężczyźni.

Na zakończenie Wójt Gminy Piotr Pasieczny oraz Przewodniczący Rady Gminy Janusz Najda wręczyli zwycięzcom puchary, dyplomy, medale oraz nagrody.

Wszyscy uczestnicy mogli brać udział w poszczególnych dyscyplinach sportowych i wspólnie spędzić czas przy ognisku.

Wyniki z poszczególnych konkurencji przedstawiają się następująco:

dni wieprza 2014

 

Wójt Gminy Tarnawatka

informuje o możliwości uzyskania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

W tym celu każdy zainteresowany rolnik powinien przedłożyć w terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2014 roku wniosek wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2014 r. do 31 lipca 2014 r.

Wniosek można pobrać w Urzędzie Gminy Tarnawatka (pokój nr 10) lub z poniższego linku.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

 

Zapraszamy Koła Gospodyń Wiejskich, Kluby Seniora oraz organizacje działające na terenie gminy na spotkanie organizacyjne w celu omówienia spraw związanych z dożynkami gminnymi.

Spotkanie odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnawatce dnia 13 sierpnia 2014 (środa) roku o godz. 8.00.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnawatce informuje, że w ramach realizowanego projektu pt. „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Tarnawatka” poszukuje osoby chętnej do udziału w kursie Spawacz-spawanie elektryczne i gazowe. Kurs obejmuje 250 godzin teoretycznych i praktycznych , miejsce realizacji - Zamość, w terminie 23.07.2014-05.09.2014, w ramach kursu zapewniony będzie gorący posiłek podczas każdego dnia szkolenia oraz zwracane koszty dojazdu.

Warunki udziału:

- Mężczyzna zarejestrowany w urzędzie pracy

- w wieku aktywności zawodowej

- uprawniony do korzystania z pomocy społecznej

- przystępujący do udziału w projekcie po raz pierwszy

Chętnych prosimy o kontakt GOPS Tarnawatka, ul. Szkolna 1, 22-604 Tarnawatka

Tel. 84 6624804

Z A P R O S Z E N I E

 

 Logo OSP  ZARZĄD ODDZIAŁU GMINNEGO ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH 

RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ W TARNAWATCE 

MA ZASZCZYT ZAPROSIĆ WSZYSTKICH SYMPATYKÓW POŻARNICTWA 

NA GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE 

SUMIN

20 LIPCA 2014

 P r o g r a m   u r o c z y s t o ś c i:

 1. Zbiórka uczestników na placu ćwiczeń o godz. 13.30
 2. Rozpoczęcie zawodów sportowo-pożarniczych godz. 14.00
  • Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
  • Zawody seniorów
  • Odznaczenia zasłużonych strażaków
  • Dekoracje zwycięzców
  • Zakończenie zawodów

 
Strazak

Prezes Zarządu OddziałuGminnego

ZOSP RP w Tarnawatce

Piotr Pasieczny

 

To był udany rok szkolny

- mówią przedstawiciele dyrekcji i nauczyciele Gimnazjum Publicznego w Tarnawatce. Uroczystość zakończenia roku szkolnego odbyła się w naszym gimnazjum 27 czerwca. Tradycyjnie już w części artystycznej prezentowali się absolwenci szkoły, żegnani przez drugoklasistów. Ośmiu uczniów otrzymało na zakończenie szkoły wyróżnienia za średnią ocen powyżej 4.75.......

Ten artykuł oraz pozostałe można przeczytać w najnowszym wydaniu gazety „Co w naszej gminie”

 

plakat wakacje

Gmina Tarnawatka informuje, że realizacja zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbestjest dotowana na podstawie umowy nr 144/2014/D/OZ z dnia 07.05.2014 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

wfos lublinnfos

 

10 maja 2014 roku miejscowości Tarnawatka odbyły się Gminne Obchody Dnia Strażaka. W miejscowym Kościele pod wezwaniem Św. Apostołów Piotra i Pawła została odprawiona Msza Święta w intencji zmarłych strażaków, żyjących i ich rodzin.

W obchodach uczestniczyli przedstawiciele jednostek OSP z terenu Gminy Tarnawatka, przedstawiciel Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim, Wójt Gminy Tarnawatka oraz Przewodniczący Rady Gminy Tarnawatka.  

 

 

Galeria zdjęć z obchodów Dnia Strażaka

 

 

Dnia 29 kwietnia 2014 roku w Publicznym Gimnazjum w Tarnawatce rozstrzygnięto eliminacje gminne XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod hasłem „Bądź rozważny, baw się grzecznie, a w Twoim domu będzie bezpiecznie”.

W eliminacjach gminnych uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkół i Przedszkola w Tarnawatce oraz Szkoły Podstawowej w Hucie Tarnawackiej. Na konkurs wpłynęło 36 prac z klas 0-3 i 24 prace z klas IV-VI. Komisja konkursowa wytypowała następujące prace do kolejnego etapu konkursu:

I grupa - uczniowie klas 0-III szkoły podstawowej:

 1. Maryńczak Kacper – SP Huta Tarnawacka

 2. Gumieńczuk Amelia – SP Tarnawatka

 3. Krzeszowska Aleksandra– SP Tarnawatka

 4. Rybaczyńska Amelia– SP Tarnawatka

II grupa - uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej:

 1. Dudek Julia – SP Tarnawatka

 2. Iwanicki Jakub – SP Tarnawatka

 3. Litwińczuk Sandra – SP Tarnawatka

 4. Margolt Natalia – SP Tarnawatka

 5. Miziuk Jakub – SP Tarnawatka

 6. Mruk Weronika – SP Tarnawatka

 7. Pastuszek Jan – SP Tarnawatka

 

 

Prace wybranych do kolejnego etapu

 

11 kwietnia 2014 r w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnawatce rozstrzygnięto II GMINNY KONKURS NA ŚWIĄTECZNĄ KARTKĘ WIELKANOCNĄ.

Do konkursu przystąpiło 27 uczestników w pięciu kategoriach wiekowych z terenu gminy Tarnawatka. Komisja konkursowa w składzie: Ewa Zieńko–Bajwoł (przewodnicząca komisji), Magdalena Kulas oraz Anna Pastuszek, oceniając zgłoszone do konkursu prace, biorąc pod uwagę zgodność z tematem konkursu, estetykę wykonania, wkład pracy autora, oryginalność pomysłu oraz samodzielność wykonania postanowiła nagrodzić i wyróżnić następujące osoby:

wielkanoc2014

30 kwietnia mija termin rozliczenia podatku za ubiegły rok. Teraz za darmo można wypełnić PIT w Urzędzie Gminy Tarnawatka. Każdego dnia pracy w godzinach od 12 do 14 w pokoju nr 13 p. Magdalena Kulas pomoże wypełnić i złożyć przez Internet zeznanie podatkowe. Trzeba tylko wziąć ze sobą dokumenty o dochodach za 2013 rok i znać wysokość przychodu za 2012.

 

18 lutego 2014 roku w Publicznym Gimnazjum w Tarnawatce odbył się finał eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom”. 

Uczestnikami turnieju byli:


I – grupa wiekowa – uczniowie szkół podstawowych

Nazwisko i imię Szkoła Podstawowa
Źróbek Mikołaj Tarnawatka
Piela Patryk Tarnawatka
Jędruszczak Roman Tarnawatka
Zieba Weronika Tarnawatka
Maliborski Szymon Tarnawatka
Mokrzycka Roksana Tarnawatka
Łyczko Patryk Wieprzów
Jarecka Amelia Wieprzów
Kulas Michał Wieprzów
Lizut Weronika Wieprzów
Jamroż Gabriela Huta Tarnawatka
Majdańska Magdalena Huta Tarnawacka
Samulak Marlena Huta Tarnawacka
Iskierka Michał Huta Tarnawacka
Cymerman Patrycja  Huta Tarnawacka

II – grupa wiekowa – uczniowie szkół gimnazjalnych 

Zięba Paweł        Gimnazjum Publiczne w Tarnawatce
Warmiński Karol Gimnazjum Publiczne w Tarnawatce
Dumicz Iza Gimnazjum Publiczne w Tarnawatce
Dumicz Kamil Gimnazjum Publiczne w Tarnawatce
Burchan Madalena Gimnazjum Publiczne w Tarnawatce
Kuźniarz Przemysław Gimnazjum Publiczne w Tarnawatce

Po dokonaniu oceny prac pisemnych do finału zakwalifikowano niżej wymienionych uczestników:
Do części ustnej z pierwszej grupy wiekowej zakwalifikowali się następujący uczniowie:

1. Źróbek Mikołaj 17 pkt
2. Zięba Weronika 13 pkt
3. Majdańska Magdalena 12 pkt
4. Jędruszczak Roman 12 pkt
5. Maliborski Szymon      12 pkt

Z drugiej grupy wiekowej zakwalifikowali się:

1. Zięba Paweł     12 pkt
2. Dumicz Kamil 11 pkt
3. Dumicz Iza 9 pkt
4. Warmiński Karol 8 pkt
5. Kuźniarz Przemysław 8 pkt

W wyniku ustnych rozgrywek finałowych kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:

I grupa wiekowa:

1 miejsce      Źróbek Mikołaj 5 pkt
2 miejsce Zięba Weronika 4 pkt
3 miejsce Majdańska Magdalena  3 pkt

II grupa wiekowa:

1 miejsce      Dumicz Iza 7,5 pkt
2 miejsce Dumicz Kamil 6 pkt
3 miejsce Zieba Paweł 4,5 pkt

 

Galeria zdjęć z konkursu

 

Wójt Gminy Tarnawatka

informuje o możliwości uzyskania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

W tym celu każdy zainteresowany rolnik powinien przedłożyć w terminie od 1 lutego do 28  lutego 2014 rokuwniosek wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 stycznia 2014 r.

Wniosek można pobrać w Urzędzie Gminy Tarnawatka (pokój nr 10) lub z poniższego linku.

 

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

do pobrania w formacie pdf

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnawatce informuje, iż w roku 2014 przystępuje do realizacji projektu systemowego "Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Tarnawatka".

Projekt obejmie wsparciem:

- 7 bezrobotnych mężczyzn(zarejestrowanych w urzędzie pracy)

- 5 bezrobotnych kobiet (zarejestrowanych w urzędzie pracy)

- 2 kobiety zatrudnione w rolnictwie

Wobec tych osób zastosowanych zostanie minimum trzy instrumenty aktywnej integracji:

- Instrument aktywizacji społecznej: Warsztaty z psychologiem

- Instrument aktywizacji zawodowej: indywidualne doradztwo zawodowe

- Instrument aktywizacji edukacyjnej: kurs zawodowy dostosowany do indywidualnych  predyspozycji i  zainteresowań uczestnika oraz  zapotrzebowania na tutejszym rynku pracy.

 Osoby biorące udział w projekcie powinny być uprawnione do korzystania z pomocy społecznej tzn.  ich kryterium dochodowe nie może przekroczyć 456 zł na osobę w rodzinie, 542 zł  dla osoby samotnie gospodarującej. 

Wszystkie osoby chętne do udziału w projekcie zapraszamy do biura projektowego(GOPS ul. Szkolna 1, 22-604 Tarnawatka), w którym otrzymają wszelkie informacje na temat Rekrutacji.

Koordynator projektu

Henryk Pankiewicz

KURS KOMPUTEROWY ECDL

Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w darmowym szkoleniu po ukończeniu którego otrzymają Państwo EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH - EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE.

ECDL jest jednolitym, uznawanym w całej Europie Certyfikatem poświadczającym wiedzę w zakresie podstawowych pojęć Technologii Informacyjnych oraz umiejętności obsługi komputera.

Do projektu mogą się zgłaszać osoby:

- w przedziale wiekowym 18-64 lata

- z maksymalnie średnim wykształceniem.

Szkolenia będą odbywały się w najkorzystniejszym dla uczestników miejscu. Przy zebraniu grupy min. 14 osób jest możliwość przeprowadzenia szkolenia w miejscu zamieszkania zgłoszonych osób.

Zapewnia się zwrot kosztów dojazdu oraz catering na szkoleniach 

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zainteresowanych prosimy o kontakt  tel. 535 353 626.

plakat ferie

Urząd Stanu Cywilnego w Tarnawatce informuje, iż w 2014 roku organizowana będzie uroczystość jubileuszowa z okazji Długoletniego Pożycia Małżeńskiego „Złote Gody”.

Zainteresowane pary prosimy o osobisty bądź telefoniczny kontakt z tutejszym urzędem.

Zgłoszenia przyjmowane są do 14 lutego 2014 roku w pok. nr 11 bądź pod nr telefonu 84 662 47 10 wew. 45.

kolednicyKsiądz Proboszcz oraz Wójt Gminy Tarnawatka mają zaszczyt zaprosić na wspólne kolędowanie w niedzielę 5 stycznia 2014 roku po Mszy Św. o godzinie 12.00 do kościoła parafialnego p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła w Tarnawatce.

Wystąpią laureaci VIII Gminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek "Hej Kolęda, Kolęda", Mały Chórek, zespół Gimnazjalny "GAMA" oraz zespół "TARNA-VOX".

zyczenia

Termin zgłaszania posesji zostaje wydłużony do 7 stycznia 2014 roku.

 

Święta Bożego Narodzenia to bardzo wesołe i rodzinne święta. Całymi rodzinami przygotowujemy potrawy na wigilijny i świąteczny stół, to już w naszej kulturze tradycja. Od wielu lat przygotowaniom kulinarnym towarzyszy świąteczny wystrój naszych domów i posesji. Zapraszamy mieszkańców gminy Tarnawatka do udziału w świątecznym konkursie na najpiękniej udekorowany dom i jego obejście.

Wszystkie formy dekoracji są dozwolone z iluminacją świetlną posesji włącznie. Przypominamy, że dekorując dom lub jego otoczenie „światełkami” należy robić to zgodnie z instrukcjami dołączonymi do np. zestawów świetlnych z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa .

Dla trzech najpiękniej udekorowanych „świątecznie” domów i posesji Urząd Gminy w Tarnawatce ufunduje nagrody. Zgłoszenia do udziału w konkursie należy nadesłać pocztą pod adres Urzędu Gminy w Tarnawatce lub drogą elektroniczną na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 grudnia 2013 roku. Na początku stycznia 2014 roku zgłoszone do konkursu posesje odwiedzi gminna komisja, która zdecyduje o przyznaniu trzech pierwszych miejsc.

 

12 grudnia 2013 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnawatce odbył się VIII Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek „Hej Kolęda, Kolęda”. Komisja konkursowa w składzie: Anna Pastuszek kierownik GOK w Tarnawatce, Kamil Kostur – muzyk, organista, ks. Radosław Zaborniak – wikariusz parafii pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Tarnawatce, pracująca pod przewodnictwem ks. Tomasza Leńczuka –wikariusza parafii pod wezwaniem Zesłania Ducha Świętego w Krasnobrodzie po wysłuchaniu 28 solistów postanowiła przyznać następujące miejsca i wyróżnienia.

W kategorii Przedszkole I miejsce zajęła Maja Kurylak, II –Gabriela Koperwas (obie przedszkole Tarnawatka-Tartak), a III miejsce zajęła Milena Samek z oddziału przedszkolnego ZSiP Tarnawatka. Wyróżnienie otrzymała Aleksandra Koszel z przedszkola w Tarnawatce-Tartaku. W kategorii klas I-III najlepsza była Kinga Margolt (SP Tarnawatka), II miejsce zajęła Marta Samulak (SP Huta Tarnawacka), a III miejsce przypadło Sandrze Tymczuk (SP Tarnawatka). Wyróżniono Aleksandrę Szum, Miłosza Samulaka (SP Huta Tarnawacka) i Natalię Miziuk (SP Tarnawatka). W kategorii klas IV-VI:  bezkonkurencyjna była Natalia Margolt, tuż za nią uplasował się Jakub Iwanicki (SP Tarnawatka) a III miejsce zajęła Marlena Samulak (SP Huta Tarnawacka). Wyróżnieniami ngrodzono Sandrę Litwińczuk i Julię Dudek (SP Tarnawatka). W kategorii gimnazjum I miejsce zajęła Martyna Ciupera, II miejsce przypadło Katarzynie Kurylak, a III miejsce Dianie Pasiecznej. Wyróżniono Karolinę Stroczyńską.

Laureaci I, II i III miejsc wezmą udział w koncercie parafialnym, który odbędzie się 5 stycznia 2014 r. po Mszy Św. o godz. 12.00 w kościele parafialnym pw. Św. App. Piotra i Pawła w Tarnawatce. Wszystkim serdecznie gratulujemy a Państwa zapraszamy na koncert do wysłuchania i podziwiania wykonawców.

 

 

 

 

Dnia 10 grudnia 2013 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnawatce komisja w składzie: pani Ewa Zieńko – Bajwoł – nauczyciel plastyki, pani Magdalena Kulas – pracownik Urzędu Gminy Tarnawatka, pani Anna Pastuszek – pracownik GOK Tarnawatka rozstrzygnęła I Gminny Konkurs na Najładniejszą Ozdobę Bożonarodzeniową. Do konkursu swoje prace zgłosiło 63 osoby. Głównym kryterium oceny była estetyka wykonania oraz własnoręczność wykonania ozdoby. Komisja postanowiła przyznać nagrody w poszczególnych kategoriach.

Kategoria dzieci przedszkolne: Miłosz Jędruszczak, Maja Kurylak, Bartosz Mirecki. Wyróżnione zostały prace Gabrieli Koperwas oraz Patryka Warmińskiego. W kategorii 6 – 9 lat: Kuba Bednarz, Mikołaj Bednarz, Sandra Tymczuk. Wyróżnienia otrzymały: Aleksandra Galas oraz Paula Margolt, w kategorii 10 – 12 lat: Zięba Weronika, w kategorii 13 – 15 lat nie zgłoszono prac, w kategorii 16 – 100 lat: Aurelia Burda, Maria Chroń, Izabela Sierzyńska. Wyróżnienia otrzymali: Monika Pękala oraz Paweł Sierzyński. 

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy. Prace zgłoszone do konkursu można zobaczyć na pokonkursowej wystawie I Gminnego Konkursu na Najładniejszą Ozdobę Bożonarodzeniową mieszczącą się w górnej sali GOK Tarnawatka.

 

zaproszenie

„WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY Z GMINY TARNAWATKA”

Od października 2013r. rozpoczęły się zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Zespołu Szkół i Przedszkola w Tarnawatce w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Głównym celem projektu jest wzrost potencjału edukacyjnego Zespołu Szkół i Przedszkola w Tarnawatce poprzez wdrożenie Programu Rozwojowego w Szkole Podstawowej i Gimnazjum wspierającego rozwój kompetencji kluczowych i zajęć wyrównujących deficyty edukacyjne. Są to zajęcia wyrównawcze, zajęcia w ramach poszczególnych kompetencji kluczowych i zajęcia specjalistyczne.

 Regulamin VIII  Gminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek ,, Hej Kolęda, Kolęda”,

który odbędzie się 12.12.2013r. o godz. 11.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnawatce

 

I Organizatorem konkursu jest Urząd Gminy w Tarnawatce we współpracy z Zespołem Szkół i Przedszkola w Tarnawatce i Parafią Rzymsko-Katolicką  pw. Św. App. Piotra i Pawła w Tarnawatce.

II Uczestnicy konkursu: uczniowie szkół i przedszkola Gminy Tarnawatka i gmin sąsiadujących.

III Cele konkursu:

 • prezentacja wartościowych pod względem artystycznym kolęd, pastorałek i pieśni o tematyce zimowej,
 • popularyzacja śpiewania polskich kolęd i pastorałek,
 • promocja dziecięcej twórczości artystycznej,
 • umożliwienie konfrontacji własnych umiejętności z rówieśnikami.

 

REGULAMIN I KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZĄ OZDOBĘ BOŻONARODZENIOWĄ

ORGANIZATOR

Gminny Ośrodek Kultury w Tarnawatce pod patronatem Wójta Gminy Tarnawatka

CEL KONKURSU:

1. Rozbudzanie szeroko pojmowanych zainteresowań plastycznych.

2. Przybliżenie tradycji związanej ze Świętami Bożego Narodzenia.

3. Rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej oraz poczucia estetyki.

4. Promocja osób utalentowanych plastycznie.

TERMINY KONKURSU:

1. Termin składania ozdób wraz z kartą zgłoszeniową do 7 grudnia 2013 r.

2. Termin rozstrzygnięcia konkursu i wręczenia nagród - 11 grudnia 2013 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnawatce ul. Ks. Boguty 48

112

11listopada

 

W okresie od 1 stycznia 2012 roku do 30 czerwca 2016 roku Samorząd Województwa Lubelskiego będzie realizować we współpracy z samorządami lokalnymi projekt pt. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania".  Inicjatywa ta została podjęta w ramach obszaru priorytetowego „Środowisko i infrastruktura", obszaru tematycznego „Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska" Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

O dofinansowanie ubiegać się mogą: osoba fizyczna nie będąca przedsiębiorcą, wspólnota i spółdzielnia mieszkaniowa z terenu gminy, która przystąpiła do projektu, a także: jednostka samorządu terytorialnego z terenu województwa lubelskiego (gmina lub powiat), które przystąpiły do projektu, oraz Województwo Lubelskie będące właścicielem obiektu, na którym znajdują się wyroby zawierające azbest lub działki, na której porzucono odpady zawierające azbest („dzikie wysypiska"). Refundacją objęte zostaną koszty związane z demontażem, odbiorem (załadunkiem, transportem, rozładunkiem) i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest.

Urząd Gminy Tarnawatka zawiadamia, że w dniach od 4 listopada do 29 listopada 2013 roku przyjmowane będą wnioski o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

Niezbędne dokumenty można pobrać w pokoju nr 7 lub ze strony internetowej urzędu.

Dodatkowych informacji udziela Pan Józef Kuczmaszewski, pokój nr 7 w godzinach pracy urzędu.

Załączniki do pobrania:

 1. Regulamin przystąpienia i uczestnictwa w projekcie
 2. Wniosek dla osób fizycznych oraz wspólnot mieszkaniowych

 

 

 

ekoagro2013 1

 

 

         W Trybunale Koronnym w Lublinie, Wójt Gminy Tarnawatka Piotr Pasieczny, odebrał nagrodę w wysokości 10 000 złotych za zdobycie III miejsca w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski, Lubelski Rynek Hurtowy Elizówka oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

         Celem konkursu było wyłonienie gmin, które w istotny sposób przyczyniają się do rozwiązywania problemów związanych ze środowiskiem naturalnym oraz kreowania zrównoważonego rozwoju lokalnego rolnictwa. Gminy startujące w konkursie oceniane były na podstawie zrealizowanych projektów, technologii dotyczących ochrony środowiska, a także wybranych zagadnień dotyczących rozwoju sektora rolnego.

To już trzeci raz kiedy bierzemy udział w konkursie „ekoAgro-samorząd”. W latach poprzednich zdobyliśmy miejsca VII i VI. Dzięki wieloletnim inwestycjom w ochronę środowiska, w szczególności w gospodarkę ściekową oraz różnorodnym przedsięwzięciom na rzecz aktywizacji i rozwoju gminy mogliśmy znaleźć się wśród najlepszych samorządów województwa  – powiedział Piotr Pasieczny odbierając nagrodę z rąk Wicemarszałka Województwa Krzysztofa Grabczuka.  

ekoagro2013 2

ekoagro2013 3

ekoagro2013 4

 

 

15 września bieżącego roku w Wisznicach odbyły się Dożynki Wojewódzkie, w których udział wzięła delegacja Sołectwa Huta Tarnawacka. Wieniec dożynkowy wykonany olbrzymim nakładem pracy zdobył I miejsce w kategorii wieńców współczesnych. Przy jego tworzeniu pracowali: Iwona Krzyżanowska, Monika i Robert Maryńczakowie, Joanna i Mariusz Samulakowie, Monika Baran, Anna Litwińczuk, Anna i Adam Mazurkowie, Beata i Jerzy Lipscy, Beata Bilewicz, Anna i Aleksandra Chamryga.

Dla mieszkańców Huty Tarnawackiej zdobycie I miejsca w wojewódzkim konkursie wieńców dożynkowych było wielką niespodzianką i niezwykłą satysfakcją. Warto wspomnieć, że na dożynkach powiatowych w Jarczowie ich praca nie zasłużyła, w oczach jury, na żadną nagrodę.

         Mieszkańcom Huty Tarnawackiej zaangażowanym w pracę nad wieńcem dożynkowym serdecznie gratuluje społeczeństwo i Wójt Gminy Tarnawatka.

 

huta1

 

huta2

 

 

huta wisznice

Urząd Gminy Tarnawatka informuje, że ubiega się o uzyskanie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pod nazwą „ Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

W związku z powyższym prosi się mieszkańców gminy, którzy chcieliby skorzystać ze 100% dofinansowania kosztów obejmujących demontaż, transport i utylizację azbestu o składanie wstępnych wniosków do 31 października 2013 r. do Urzędu Gminy pokój nr 7.

 

Wszelkich informacji udziela Pan Józef Kuczmaszewski – podinspektor ds. gospodarki komunalnej.

Wnioski do pobrania w Urzędzie Gminy  Tarnawatka pok. Nr 7 lub z linków umieszczonych poniżej.

Dokumenty do pobrania:

 1. Wniosek
 2. Informacja
 3. Ocena
 4. Oświadczenie

 

plakat zumbaplakat z wokalno teatralne

powiatowe 2013

dozynki huta

Plakat

 

10 i 11 sierpnia 2013 roku na boisku przy Zespole Szkół i Przedszkola w Tarnawatce odbyło się tradycyjnie Gminne Święto Sportu połączone z Turniejem Piłki Siatkowej oraz Turniejem Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Tarnawatka.

Impreza przyciągnęła nie tylko mieszkańców gminy. Swych sił można było spróbować w konkurencjach sportowych takich jak: rzut lotką do tarczy, bieg na 300 metrów, przeciąganie liny, strzał do bramki, rzut do kosza, wyciskanie odważnika, bieg w worku, rodzinna sztafeta sprawnościowa oraz rzut kaloszem. Uczestnicy chętnie brali udział w poszczególnych konkurencjach, nie zabrakło też i kibiców, którzy dopingowali uczestnikom rozgrywek. W zmaganiach chętnie uczestniczyli dzieci, kobiety jak i mężczyźni.

Na zakończenie Wójt Gminy Piotr Pasieczny oraz Przewodniczący Rady Gminy Janusz Najda wręczyli zwycięzcom puchary, dyplomy, medale oraz nagrody.

I miejsce w Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Tarnawatka – seniorów zajęła drużyna z Niemirówka-Kolonii, II miejsce Tarnawatka – Seniorzy i III miejsce Tarnawatka. W klasie Juniorzy I miejsce Wieprzów zaś II miejsce Tarnawatka. Puchar w Piłce Siatkowej I miejsce drużyna z Suminka, II miejsce  Tarnawatka-Tartak oraz III miejsce Pańków II.

Najsilniejszym uczestnikiem imprezy został Stanisław Kostrubiec z Niemirówka, który wygrał konkurs w wyciskaniu odważnika.

Wszyscy uczestnicy mogli brać udział w poszczególnych dyscyplinach sportowych i wspólnie spędzić czas przy pieczonej kiełbasce.

 

Wyniki Gminnego Święta Sportu:

„Żywe kwiaty Roztocza urodzone w maju tego roku. Życie im dała i cierpliwie podlewała pani Wiesława Grabek – Woś. Taneczne ruchy kwiatuszki zawdzięczają asystentce Marlenie Kleniewskiej. Zespół a capella codziennym śpiewaniem dla przyjemności ucha i ducha rozwija pasje, wrażliwość i więzi. Zakorzenieni w gminie Tarnawatka z żywymi emocjami, złączeni harmonią i bezpośredniością typową dla nowo narodzonych chórów, upiększają życie śpiewem.” - tymi słowami 28 lipca 2013 r podczas XII Transgranicznego Festiwalu Pieśni o Roztoczu konferansjerka zapowiedziała nasz zespół Tarna – Vox. Z lekką tremą wkroczyliśmy na scenę, chwila skupienia i się zaczęło...

...

Plakat

Więcej szczegułów w regulaminie.

Informacja o wynikach naboru kadry zarządzającej projektem
,,Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z gminy Tarnawatka” współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 na stanowiska:

 

 • koordynator projektu
 • asystent koordynatora
 • specjalista ds. finansowych

 

      Dyrektor Zespołu Szkół i Przedszkola w Tarnawatce informuje, że w wyniku naboru na w/w stanowiska wpłynęły:

 

 1. Oferty na stanowisko koordynatora projektu: 1 osoba

       Liczba otrzymanych ofert:1

      Oferty spełniające wymagania formalne: 1

2.   Oferty na stanowisko asystenta koordynatora: 1 osoba

       Liczba otrzymanych ofert:4

      Oferty spełniające wymagania formalne: 4

3.   Oferty na stanowisko specjalisty ds. finansowych: 1 osoba

       Liczba otrzymanych ofert:2

      Oferty spełniające wymagania formalne: 1

 

Zespół Szkół i Przedszkola w Tarnawatce ogłasza nabór na stanowisko pracy:

Koordynator projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z gminy  Tarnawatka”

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia  i kompetencji
w regionach, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych  i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów  z  grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zespół Szkół i Przedszkola w Tarnawatce ogłasza nabór na stanowisko pracy:

Asystent koordynatora „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z gminy  Tarnawatka”

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia  i kompetencji
w regionach, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych  i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów  z  grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zespół Szkół i Przedszkola w Tarnawatce ogłasza nabór na stanowisko pracy:

Specjalista ds. finansowych „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z gminy  Tarnawatka”

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia  i kompetencji
w regionach, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych  i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów  z  grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Wymagania związane ze stanowiskiem są zgodnie z opisem  stanowiska, które jest załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.

Urząd Gminy Tarnawatka informuje, iż w miejscowości Tarnawatka-Tartak znaleziono bezpańskiego psa. Chętnie oddamy go w dobre ręce. Zainteresowanych przygarnięciem psa prosimy o kontakt z Urzędem Gminy pokój nr 7 lub telefonicznie  84 662 47 10 wew. 44.

 

Kilka zdjęć psa

14 lipca 2013 roku odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze w Tarnawatce-Tartaku.

Wyniki:

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze Dziewcząt

 I miejsce - Wieprzów

II miejsce - Tarnawatka-Tartak

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze Chłopców

   I miejsce - Sumin

 II miejsce - Tarnawatka-Tartak

III miesjce - Wieprzów

Seniorzy

   I miejsce - Tarnawatka

 II miejsce - Klocówka

III miejsce - Sumin

 

Galeria zdjęć.

Z A P R O S Z E N I E

 

 Logo OSP  ZARZĄD ODDZIAŁU GMINNEGO ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH 

RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ W TARNAWATCE 

MA ZASZCZYT ZAPROSIĆ WSZYSTKICH SYMPATYKÓW POŻARNICTWA 

NA GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE 

 

TARNAWATKA-TARTAK

14 LIPCA 2013

 

 P r o g r a m   u r o c z y s t o ś c i:

 1. Zbiórka uczestników na placu ćwiczeń o godz. 12.30
 2. Rozpoczęcie zawodów sportowo-pożarniczych godz. 13.00
  • Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
  • Zawody seniorów
  • Odznaczenia zasłużonych strażaków
  • Dekoracje zwycięzców
  • Zakończenie zawodów

 
Strazak

 

Prezes Zarządu OddziałuGminnego

ZOSP RP w Tarnawatce

Piotr Pasieczny

 

 

 

Wyniki konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań z zakresu organizacji niekomercyjnych przedsięwzięć sportowych dla wszystkich, popularyzacji rozwoju kultury i zdrowego trybu życia

 

 

         Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości 19 704,40 złotych. Do dnia 25 czerwca 2013 roku wpłynęły 2 oferty:

 

Stowarzyszenie „Wzgórze Przyjaźni”

Tytuł zadania: „Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Tarnawatka”

- 9 852,20zł. (przyznana kwota dotacji)

 

Stowarzyszenie „Wzgórze Przyjaźni”

Tytuł zadania: „Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Tarnawatka-Tartak”

- 9 852,20zł. (przyznana kwota dotacji)

Wyniki konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie ekologii ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa narodowego na terenie gminy.

 

 

         Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości 13 500 tysięcy złotych. Do dnia 19 czerwca 2013 roku wpłynęły 3 oferty:

 

Stowarzyszenie „Zielony Domek”

Tytuł zadania: festyn „Dni Wieprza”.

- 6 000,00 zł. (przyznana kwota dotacji)

 

Gminny Klub Sportowy „TARNAWATKA”

Tytuł zadania: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród społeczności Gminy Tarnawatka.

- 4 000,00 zł. (przyznana kwota dotacji)

 

Stowarzyszenie „Wzgórze Przyjaźni”

Tytuł zadania: „14 dni dookoła świata”.

- 2 500,00 zł. (przyznana kwota dotacji)

 

 

Urząd Gminy Tarnawatka informuje, że w dniach 17-19 czerwca 2013 r . przeprowadzi zbiórkę zużytych opon samochodowych i rolniczych.

Prosimy o wystawienie opon przed posesję przy drodze publicznej do godziny 8°° w dniu odbioru .

Zbiórka przeprowadzona będzie wg poniższego harmonogramu:

17.06.2013 - Klocówka, Niemirówek, Niemirówek-Kolonia, Kunówka, Sumin, Pauczne, Huta Tarn., Tymin, Podhucie

18.06.2013 - Wieprzów Ordynacki, Wieprzów Tarnawacki, Tarnawatka-Tartak, Dąbrowa Tarnarnawacka, Pańków

19.06.2013- Tarnawatka

 

Wójt Gminy Tarnawatka informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej tutejszego urzędu (zakładka Ogłoszenia/Inne) zostały ogłoszone konkursy ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w 2013.

Konkurs nr 1

Konkurs nr 2

Konkurs nr 3

 

Plakat GOK

Gmina Tarnawatka informuje, że realizacja zadania pn. ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest” jest dotowana na podstawie umowy nr 140/2013/D/OZ z dnia 22.05.2013 r. zawartej
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest,  w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

 

Loga

OSTRZEŻENIE O  BURZACH Z GRADEM

 

Godzina i data wydania: godz. 09:44 dnia 20.05.2013 r.

Nazwa biura: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW O. w Krakowie

Zjawisko: Burze z gradem

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: województwo lubelskie

Ważność: od godz. 12:00 dnia 20.05.2013 r. do godz. 22:00 dnia 20.05.2013 r.

Przebieg: Przewiduje się wystąpienie burz, lokalnie z opadami gradu, podczas których opady deszczu wyniosą lokalnie od 15 do 25 mm, a wiatr osiągnie w porywach do 80 km/h.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

Logo

 Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Tarnawatce ma zaszczyt zaprosić na Gminne Obchody Dnia Strażaka oraz obchody 90-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnawatce-Tartaku, które odbędą się dnia 12 maja 2013 roku w Tarnawatce-Tartaku

 

Program uroczystości:

            13.30 – Zbiórka pododdziałów przed budynkiem remizo-świetlicy w Tarnawatce-Tartaku,

            13.50 – Przemarsz pododdziałów pod ołtarz polowy,

            14.00 – Polowa Msza Święta w intencji Strażaków,

            15.00 – Odczytanie historii Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnawatce-Tartaku,

            15.10 – Wręczenie odznaczeń, odznak „Za wysługę lat”, pamiątkowych statuetek oraz listów gratulacyjnych,

 

Za

Zaproszenie

Konkurs

Informujemy mieszkańców sołectwa Sumin, że w dniu 18 kwietnia 2013 roku (czwartek) w godzinach 14.00-15.00 w świetlicy pełnić będzie dyżur Pani Monika Baran, która pomagać będzie w wypełnianiu deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Informujemy mieszkańców sołectwa Niemirówek-Kolonia, że w dniu 17 kwietnia 2013 roku (środa) w godzinach 14.00-15.00 w remizo-świetlicy pełnić będzie dyżur Pani Monika Baran, która pomagać będzie w wypełnianiu deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Informujemy mieszkańców sołectwa Huta Tarnawacka, że w dniu 16 kwietnia 2013 roku (wtorek) w godzinach 16.00-17.00 w Szkole Podstawowej pełnić będzie dyżur Pani Monika Baran, która pomagać będzie w wypełnianiu deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Informujemy mieszkańców sołectwa Niemirówek, że w dniu 16 kwietnia 2013 roku (wtorek) w godzinach 14.00-15.00 w remizo-świetlicy pełnić będzie dyżur Pani Monika Baran, która pomagać będzie w wypełnianiu deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Informujemy mieszkańców sołectwa Pauczne, że w dniu 16 kwietnia 2013 roku (wtorek) w godzinach 9.00-10.00 w remizo-świetlicy pełnić będzie dyżur Pani Monika Baran, która pomagać będzie w wypełnianiu deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Informujemy mieszkańców sołectwa Klocówka, że w dniu 15 kwietnia 2013 roku (poniedziałek) w godzinach 15.00-16.00 w remizo-świetlicy pełnić będzie dyżur Pani Monika Baran, która pomagać będzie w wypełnianiu deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Informujemy mieszkańców sołectwa Tymin, że w dniu 15 kwietnia 2013 roku (poniedziałek) w godzinach 9.00-10.00 w świetlicy pełnić będzie dyżur Pani Monika Baran, która pomagać będzie w wypełnianiu deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Informujemy mieszkańców sołectwa Wieprzów, że w dniu 12 kwietnia 2013 roku (piatek) w godzinach 13.00-16.00 w remizo-świetlicy pełnić będzie dyżur Pani Monika Baran, która pomagać będzie w wypełnianiu deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Informujemy mieszkańców miejscowości Tarnawatka-Tartak, że w dniu 10 kwietnia 2013 roku (środa) w godzinach 12.00-15.00 w remizo-świetlicy pełnić będzie dyżur Pani Monika Baran, która pomagać będzie w wypełnianiu deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Życzenia

Dnia 5 marca  2013 roku w Publicznym Gimnazjum w Tarnawatce rozstrzygnięto eliminacje gminne XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu  Plastycznego pod hasłem „Twoja wiedza i czujka w domu, tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu”.

W eliminacjach gminnych uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkół i Przedszkola w Tarnawatce oraz Szkoły Podstawowej w  Hucie Tarnawackiej. Z ogólnej liczby 63 prac plastycznych do eliminacji powiatowych zakwalifikowane zostały następujące prace:

I grupa - uczniowie klas I-III szkoły podstawowej:

Lizak Wiktoria klasa II
Krzeszowska Aleksandra             Klasa I

 

II grupa - uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej:

Cisek Angelika klasa IV
Dudek Julia klasa V
Kuczmaszewska Aleksandra         klasa IV
Kuczmaszewska Gabriela klasa IV
Litwińczuk Sandra klasa IV
Mazurek Wiktoria klasa VI
Miziuk Jakub klasa V
Mruk Weronika klasa V
Pachoń Gabriela klasa V
Pastuszek Jan klasa IV

 

Zdjęcia prac zakwalifikowanych do eliminacji powiatowych oraz uroczystego wręczenia nagród

GMINNY OŚRODEK KULTURY
W TARNAWATCE

zaprasza wszystkich chętnych do udziału
w konkursie plastycznym na

 

ŚWIĄTECZNĄ KARTKĘ WIELKANOCNĄ

 

     Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:

 1. do 7 lat

 2. 8 – 11 lat

 3. 12 – 15 lat

 4. 16 – 101 lat

   

  Samodzielnie wykonane prace należy złożyć do dnia 20 marca 2013r w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnawatce lub w sekretariacie Urzędu Gminy Tarnawatka.

  Technika wykonania prac dowolna.

  Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 21 marca 2013r w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnawatce. 

GMINA TARNAWATKA ZAPRASZA WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO ALTERNATYWNEGO SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO

 

GDZIE:    GMINNY OŚRODEK KULTURY

PRZY UL. KS. BOGUTY 48

KIEDY: OD WTORKU DO PIĄTKU W GODZ. 1100-1900 ORAZ W SOBOTY W GODZ.900-1700

PROPONUJEMY:

★ ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE

★ KAWIARENKĘ INTERNETOWĄ

★ POMOC W NAUCE

★ KĄCIK CZYTELNICZY

★ GRY PLANSZOWE, STOLIKOWE

★ KOŁA DYSKUSYJNE

★ IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

A PONADTO:

★ WE WTORKI ZAJĘCIA PLASTYCZNE DLA MŁODSZYCH I NAJMŁODSZYCH (W GODZ. 1400-1700)

★ W ŚRODY KLUB SENIORA (W GODZ. 1200-1500)

★ W CZWARTKI BABSKIE SPOTKANIA DLA MŁODYCH MAM I NIE TYLKO (GODZ. DO UZGODNIENIA)

★ W PIĄTKI KARCIANY KĄCIK I TRENING SZARYCH KOMÓREK (W GODZ. 1600-1900)

★ W SOBOTY DO WYBORU DO KOLORU (CAŁY DZIEŃ)

 

 

DODATKOWE INFORMACJE

W URZĘDZIE GMINY TARNAWATKA

 

ZAPRASZAMY 26 LUTEGO I DO ZOBACZENIA 

Informacja

Ogłoszenie

5 lutego 2013 roku w Publicznym Gimnazjum w Tarnawatce odbył się finał eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Uczestnikami turnieju byli:

 

Wójt Gminy Tarnawatka

informuje o możliwości uzyskania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

W tym celu każdy zainteresowany rolnik powinien przedłożyć w terminie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. wniosek wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego w okresie od 01 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r.

 

Wniosek można pobrać w Urzędzie Gminy Tarnawatka (pokój nr 10) lub z poniższego linku.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego (wzór obowiązujący od 2012 roku)

 

 

Wójt Gminy Tarnawatka

informuje o możliwości uzyskania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

W tym celu każdy zainteresowany rolnik powinien przedłożyć w terminie od 1 lutego do 28  lutego 2013 roku wniosek wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 stycznia 2013 r.

 

Wniosek można pobrać w Urzędzie Gminy Tarnawatka (pokój nr 10) lub z poniższego linku.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

(wzór obowiązujący od 2012 roku)

 

 

Wójt Gminy Tarnawatka

informuje o możliwości uzyskania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

W tym celu każdy zainteresowany rolnik powinien przedłożyć w terminie od 1 lutego 2013 roku do 28  lutego 2013 roku wniosek wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 stycznia 2013 r.

 

Wniosek można pobrać w Urzędzie Gminy Tarnawatka (pokój nr 10) lub z poniższego linku.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

(wzór obowiązujący od 2012 roku)

 

Ulotka nie dla czadu


Życzenia

 

 

Protokół z VII Gminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek „Hej Kolęda, Kolęda”

Komisja konkursowa w składzie:

Przewodniczący: ks. Tomasz Leńczuk –wikariusz parafii p.w. Zesłania Ducha Świętego w Krasnobrodzie, absolwent PSM w Tomaszowie Lub.

Członkowie:

P. Róża Kucharczyk – pracownik artystyczny Tomaszowskiego Domu Kultury;

P. Kamil Kostur – muzyk, organista;

ks. Radosław Zaborniak- wikariusz parafii pw. Św. App. Piotra i Pawła w Tarnawatce.

po wysłuchaniu 23 solistów biorąc pod uwagę interpretację utworu, muzykalność i warunki słuchowe oraz ogólny wyraz artystyczny postanowiła przyznać następujące miejsca w poszczególnych kategoriach.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnawatce informuje, iż wszystkie osoby chętne do udziału w projekcie systemowym "Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Tarnawatka" w roku 2013 zapraszamy do biura projektowego(GOPS ul. Szkolna 1, 22-604 Tarnawatka), w którym otrzymają wszelkie informacje na temat Rekrutacji.

 Koordynator projektu

Henryk Pankiewicz

 

Ankieta

 

 

 28 listopada 2012 roku w Tarnawatce odbyła się piękna uroczystość „Złotych Godów” 8 par z terenu gminy świętowało swój jubileusz.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele parafialnym w Tarnawatce. Po nabożeństwie uczestnicy udali się na spotkanie do Domu Kultury gdzie zostały wręczone im „Medale za długoletnie pożycie małżeńskie” przyznawane przez Prezydenta RP.

Wójt Gminy Piotr Pasieczny wraz z Januszem Najdą – Przewodniczącym Rady Gminy wręczyli je następującym parom: Czesławie i Mikołajowi Łaszkiewiczom, Mariannie i Tadeuszowi Chroniom z Tarnawatki-Tartak; Helenie i Adamowi Dąbrowskim z Pańkowa; Irenie i Janowi Dziurom z Tymina; Krystynie i Janowi Gontarzom, Mariannie i Marianowi Kawałkom, Halinie i Janowi Mrozom z Tarnawatki.

Uroczystość uświetnił występ dzieci z Zespołu Szkół w Tarnawatce pod opieką Pani Elżbiety Jakubczak.

 

Galeria zdjęć z Jubileuszu Złotych Godów

 

 

17 listopada 2012 roku odbyła się podniosła uroczystość poświęcenia i przekazania nowego sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnawatce połączona z oficjalnym otwarciem i oddaniem do użytku odremontowanego budynku Domu Kultury w Tarnawatce.

O godzinie 13.00 proboszcz parafii Tarnawatka ks. Marek Giergiel odprawił Mszę Świętą. Po zakończonej Eucharystii korowód złożony z pocztów sztandarowych OSP Tarnawatka, OSP Wieprzów oraz OSP Tarnawatka-Tartak, przedstawicieli jednostek OSP z terenu Gminy, władz samorządowych, oraz zaproszonych gości w rytmie marszowym intonowanym przez Gminną Orkiestrę Strażacką przeszedł na parking przed Domem Kultury.

Po złożeniu raportu przez dowódcę uroczystości, Komendanta Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnawatce Druha Tadeusza Borowicza Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Druhowi Kazimierzowi Organiście, została podniesiona flaga państwowa na maszt oraz odegrany hymn państwowy. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Tarnawatka – Piotr Pasieczny, który przywitał wszystkich zebranych.

Kolejnym punktem było pożegnanie dotychczas używanego sztandaru przez druhów Józefa Saka, Juliana Kopczyńskiego, Stanisława Palaka oraz Prezesa OSP Tarnawatka Lesława Zimońskiego, a następnie wyprowadzenie sztandaru.

Następnie Druh Ryszard Kopczyński, Prezes Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru odczytał akt fundacji sztandaru. Poświęcenia dokonał ks. Marek Giergiel, po czym rozpoczęła się ceremonia przekazania sztandaru przez fundatorów na ręce Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP, a dalej kolejno na ręce Prezesa Druha Lesława Zimońskiego i pocztowi sztandarowemu OSP Tarnawatka. Następnie Druh Marek Pasieczny odczytał akt odznaczenia jednostki OSP Tarnawatka złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa. Dekoracji sztandaru dokonał Druh Kazimierz Organista w asyście Druha Lesława Zimońskiego oraz Druha Marka Pasiecznego. Po tej ceremonii odbyła się prezentacja nowego sztandaru przed zebranymi na placu.

Druga część uroczystości związana była z poświęceniem i oddaniem do użytku odremontowanego Domu Kultury w Tarnawatce. Budynek został odnowiony dzięki realizacji projektu „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Tarnawatce – adaptacja na Gminny Ośrodek Kultury” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi”. Koszt całej inwestycji wyniósł blisko 750 tysięcy złotych. Dofinansowanie otrzymane w ramach projektu to 351 tysięcy złotych, 24 tysiące złotych wydała Rada Sołecka na zakup kostki brukowej na parking przed budynkiem, który ułożony został przez pracowników Urzędu Gminy, reszta pieniędzy pochodzi z budżetu gminy.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Przewodniczący Rady Gminy i sołtys Tarnawatki Janusz Najda, Zastępca Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim Druh Andrzej Mańdziuk, Wójt Gminy Piotr Pasieczny oraz ks. Marek Giergiel. Następnie odbyło się poświęcenie budynku oraz krzyża, który Wójt zawiesił w jego głównej sali.

 

Galeria zdjęć z poświęcenia i przekazania sztandaru dla jednostki OSP Tarnawatka oraz poświęcenia i oddania do użytku odremontowanego Domu Kultury w Tarnawatce.

 

 

 

W okresie od 1 stycznia 2012 roku do 30 czerwca 2016 roku Samorząd Województwa Lubelskiego będzie realizować we współpracy z samorządami lokalnymi projekt pt. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania".  Inicjatywa ta została podjęta w ramach obszaru priorytetowego „Środowisko i infrastruktura", obszaru tematycznego „Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska" Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

O dofinansowanie ubiegać się mogą: osoba fizyczna nie będąca przedsiębiorcą, wspólnota i spółdzielnia mieszkaniowa z terenu gminy, która przystąpiła do projektu, a także: jednostka samorządu terytorialnego z terenu województwa lubelskiego (gmina lub powiat), które przystąpiły do projektu, oraz Województwo Lubelskie będące właścicielem obiektu, na którym znajdują się wyroby zawierające azbest lub działki, na której porzucono odpady zawierające azbest („dzikie wysypiska"). Refundacją objęte zostaną koszty związane z demontażem, odbiorem (załadunkiem, transportem, rozładunkiem) i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest.

Urząd Gminy Tarnawatka zawiadamia, że w dniach od 19 listopada do 18 grudnia 2012 roku przyjmowane będą wnioski o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

Niezbędne dokumenty można pobrać w pokoju nr 7 lub ze strony internetowej urzędu.

Dodatkowych informacji udziela Pan Józef Kuczmaszewski, pokój nr 7 w godzinach pracy urzędu.

 

Załączniki do pobrania:

 

Urząd Gminy Tarnawatka informuje, że ubiega się o uzyskanie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pod nazwą „ Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

W związku z powyższym prosi się mieszkańców gminy, którzy chcieliby skorzystać ze 100% dofinansowania kosztów obejmujących demontaż, transport i utylizację azbestu o składanie wstępnych wniosków do 15 listopada 2012 r. do Urzędu Gminy pokój nr 7.

 

Wszelkich informacji udziela Pan Józef Kuczmaszewski – podinspektor ds. gospodarki komunalnej.

Wnioski do pobrania w Urzędzie Gminy  Tarnawatka pok. Nr 7 lub z linków umieszczonych poniżej.

Dokumenty do pobrania:

 1. Wniosek
 2. Ocena
 3. Oświadczenie
 4. Informacja

 

Centrum

 

 

Miło jest nam poinformować, że Gmina Tarnawatka po raz drugi z rzędu znalazła się wśród laureatów konkursu „Eko AGRO-Samorząd" organizowanego pod patronatem ministra gospodarki Waldemara Pawlaka przez Marszałka Województwa Lubelskiego, Lubelski Rynek Hurtowy S.A i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Celem konkursu jest promocja samorządów gminnych z województwa, które realizując inwestycje służące ochronie środowiska naturalnego stosują nowatorskie rozwiązania technologiczne, a także działają na rzecz promocji zachowań ekologicznych.

Wysokie miejsce naszej Gminy to rezultat podejmowanych od wielu lat działań proekologicznych.

Od roku 2004 na terenie Gminy Tarnawatka powstały trzy oczyszczalnie ścieków: w Tarnawatce, Pańkowie i Niemirówku-Kolonii. Skanalizowano Tarnawatkę, Tarnawatkę-Tartak, Pańków i Niemirówek-Kolonię. W bieżącym roku wybudowano 117 przydomowych oczyszczalni ścieków. W roku 2013 realizowany będzie I etap budowy kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Wieprzów.

Dzięki tym działaniom możemy poszczycić się największą liczbą skanalizowanych gospodarstw domowych wśród gmin powiatu tomaszowskiego oraz wysoką pozycją w tym rankingu w województwie.

Przedstawione wyżej działania wraz z innymi przedsięwzięciami wpływają zdecydowanie na poprawę komfortu życia mieszkańców Gminy. 

Eko AGRO-Samorząd

 

Ekościeżka

 

 

Dożynki gminno – parafialne

Tarnawatka 2012

niedziela 26 sierpnia 2012 roku

 

 

 

 Program uroczystości:

11.45 – przemarsz korowodu dożynkowego (plac przy świetlicy)

12.00 – uroczysta msza święta

(poświęcenie wieńców dożynkowych i chleba)

13.30 – prezentacja wieńców dożynkowych

 

Zapraszają:

Wójt Gminy i Rada Gminy Tarnawatka

Parafia Rzymsko-Katolicka w Tarnawatce

 

Wyniki z Gminnego Święta Sportu które odbyło się 12 i 18 sierpnia 2012 roku


Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Tarnawatka

I miejsce - Pańków

II miejsce - Suminek

III miejsce - Tarnawatka-Tartak

 

Toczenie opony

I miejsce - Mateusz Dej

II miejsce - Damian Pyrek

 

Rzut lotką do tarczy

I miejsce - Marian Gielmuda

II miejsce - Mariusz Kuźniarz, Janusz Najda

III miejsce - Kamil Czernek

 

Bieg na 200 m chłopcy

I miejsce - Jakub Miziuk

II miejsce - Łukasz Wiśniewski

III miejsce - Dawid Kulik

 

Bieg na 200 m dziewczęta

I miejsce - Sandra Litwińczuk

II miejsce - Izabela Skali

III miejsce - Weronika Ciećko

 

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Tarnawatka - seniorów

I miejsce - Niemirówek

II miejsce - Wieprzów

III miejsce - Tarnawatka Seniorzy

 

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Tarnawatka - juniorów

I miejsce - "GIEKSA"

II miejsce - "GKS"

III miejsce - "Wieprzów"

 

Przeciąganie liny

I miejsce - Tarnawatka-Seniorzy

II miejsce - Radni

III miejsce - Pańków

 

Strzał do bramki (konkurencja dla sołtysów i radnych)

I miejsce - Janusz Najda

II miejsce - Stanisław Kuczmaszewski

III miejsce - Monika Kuźniarz

 

Wyciskanie odważnika

I miejsce - Bartłomiej Dej

II miejsce - Kamil Tyrka

III miejsce - Jan Mazurek, Stanisław Kuczmaszewski

 

Bieg w worku

I miejsce - Kacper Litwińczuk

II miejsce - Izabela Skali

III miejsce - Sandra Litwińczuk

 

Rodzinna sztafeta sprawnościowa

I miejsce - rodzina Kuźniarzów

II miejsce - rodzina Litwińczuków

III miejsce - rodzina Samków

 

Rzut kaloszem

I miejsce - Bartłomiej Dej

II miejsce - Damian Jakubczak

III miejsce - Piotr Czuwara

 

Fotorelacja z konkurencji rozegranych 12 i 18 sierpnia 2012 roku

Wyniki z Gminnego Święta Sportu które odbyło się 12 i 18 sierpnia 2012 roku


Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Tarnawatka

I miejsce - Pańków

II miejsce - Suminek

III miejsce - Tarnawatka-Tartak

 

Toczenie opony

I miejsce - Mateusz Dej

II miejsce - Damian Pyrek

 

Rzut lotką do tarczy

I miejsce - Marian Gielmuda

II miejsce - Mariusz Kuźniarz, Janusz Najda

III miejsce - Kamil Czernek

 

Bieg na 200 m chłopcy

I miejsce - Jakub Miziuk

II miejsce - Łukasz Wiśniewski

III miejsce - Dawid Kulik

 

Bieg na 200 m dziewczęta

I miejsce - Sandra Litwińczuk

II miejsce - Izabela Skali

III miejsce - Weronika Ciećko

 

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Tarnawatka - seniorów

I miejsce - Niemirówek

II miejsce - Wieprzów

III miejsce - Tarnawatka Seniorzy

 

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Tarnawatka - juniorów

I miejsce - "GIEKSA"

II miejsce - "GKS"

III miejsce - "Wieprzów"

 

Przeciąganie liny

I miejsce - Tarnawatka-Seniorzy

II miejsce - Radni

III miejsce - Pańków

 

Strzał do bramki (konkurencja dla sołtysów i radnych)

I miejsce - Janusz Najda

II miejsce - Stanisław Kuczmaszewski

III miejsce - Monika Kuźniarz

 

Wyciskanie odważnika

I miejsce - Bartłomiej Dej

II miejsce - Kamil Tyrka

III miejsce - Jan Mazurek, Stanisław Kuczmaszewski

 

Bieg w worku

I miejsce - Kacper Litwińczuk

II miejsce - Izabela Skali

III miejsce - Sandra Litwińczuk

 

Rodzinna sztafeta sprawnościowa

I miejsce - rodzina Kuźniarzów

II miejsce - rodzina Litwińczuków

III miejsce - rodzina Samków

 

Rzut kaloszem

I miejsce - Bartłomiej Dej

II miejsce - Damian Jakubczak

III miejsce - Piotr Czuwara

 

Fotorelacja z konkurencji rozegranych 12 i 18 sierpnia 2012 roku

 Szanowni Mieszkańcy

1 stycznia 2012 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Celem tej ustawy jest przeprowadzenie reformy w obowiązującym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. Zadaniem zmiany jest przede wszystkim:

1) uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

2) prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych „u źródła”,

3) zmniejszenie ilości odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów,

4) zwiększenie liczby nowoczesnych instalacji do odzysku, w tym recyklingu, oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych w sposób inny niż składowanie odpadów,

5) całkowite wyeliminowanie nielegalnych składowisk odpadów, a tym samym zmniejszenie zaśmiecania w szczególności lasów i terenów rekreacyjnych,

6) prowadzenie właściwego sposobu monitorowania postępowania z odpadami komunalnymi – zarówno przez właścicieli nieruchomości, jak i prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

Zmiany w obowiązującym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi będą polegać przede wszystkim na obligatoryjnym przejęciu przez gminy obowiązków właścicieli nieruchomości zamieszkałych (i alternatywnie niezamieszkałych) w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych. Jednakże za przejęcie powyższych obowiązków zobowiązano gminę do pobierania od właścicieli nieruchomości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  Opłata ta będzie musiała uwzględniać koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów zgodnie z obowiązującą hierarchią postępowania z odpadami a także koszty administrowania systemem oraz koszty tworzenia punktów selektywnej zbiórki odpadów.

Ustawodawca zdecydował, że „podatek śmieciowy” ma obowiązywać w każdej gminie od dnia 1 lipca 2013 roku.

O wszystkich krokach gminy w zakresie „podatku śmieciowego” będziecie Państwo na bieżąco informowani.

OPIS NOWEGO SYSTEMU GOSPODARKI KOMUNALNEJ (pismo Ministerstwa Środowiska)

 

Ulotka informacyjna

Plakat

 

 

 

Dnia 5 lipca 2012 roku Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny zorganizowała Konferencję pt. „Samorząd niezależny energetycznie – dobre praktyki w zakresie wykorzystania potencjału odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej”. Konferencja odbyła się w ramach projektu „Energetyczni kreatorzy zmian”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Honorowy Patronat nad Konferencją objął Pan Krzysztof Hetman - Marszałek Województwa Lubelskiego. Uczestnikami konferencji było ponad sto osób, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, wyższych uczelni, organizacji otoczenia biznesu, lokalnych grup działania i przedsiębiorstw, przede wszystkim z województwa lubelskiego. Jej celem była prezentacja doświadczeń polskich samorządów w zakresie realizacji inwestycji w branży energetyki odnawialnej oraz projektu „Energetyczni kreatorzy zmian” jako źródła inspiracji działań na poziomie lokalnym w zakresie wykorzystania potencjału odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej. Podczas konferencji zostały zaprezentowane dobre praktyki związane z realizacją projektu „Energetyczni kreatorzy zmian” i uruchomieniem pierwszej w Polsce farmy fotowoltaicznej w Wierzchosławicach oraz doświadczenia Urzędu Miasta Kisielice we współpracy z inwestorami w branży energetyki wiatrowej (na terenie gminy działa farma wiatrowa o mocy 40,5 MW - jeden z największych tego typu obiektów w kraju), a także działania Laureatów Konkursu „Najlepsze Energetyczne Partnerstwa Województwa Lubelskiego” Partnerstwa „Dolina Zielawy i Piwonii”, Partnerstwa Powiatu Tomaszowskiego i Partnerstwa Energetycznego Gmin Powiatów Łukowskiego i Ryckiego w branży energetyki odnawialnej. Ponadto, w trakcie konferencji zostały przedstawione obecne i planowane uwarunkowania prawne oraz system wsparcia rozwoju odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej.

W gorące niedzielne popołudnie 9 lipca 2012 roku w Pańkowie odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. Do turnieju rozgrywanego pod bacznym okiem sędziów, na co dzień zawodowych strażaków z Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim, stanęły jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Tarnawatka. Drużyny rywalizowały ze sobą w dwóch konkurencjach: sztafecie pożarniczej z przeszkodami oraz ćwiczeniu bojowym.

Rywalizacja toczyła się wśród Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych chłopców i dziewcząt oraz drużyn pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych mężczyzn (seniorzy).

Wśród seniorów bezkonkurencyjna okazała się OSP Tarnawatka uzyskując najlepszy wynik i pokonując pozostałe zespoły. Drugie miejsce wywalczyła OSP Klocówka, a trzecie miejsce drużyna OSP z Niemirówka-Kolonii.

Największy aplauz licznie zebranej publiczności przypadł najmłodszym zawodnikom, którzy bardzo ambitnie pokonywali wszystkie przeszkody. Wśród których najlepsi okazali się młodzi strażacy z Sumina, drugie miejsce zajęła MDP chłopców z Wieprzowa a trzecie MDP chłopców z Tarnawatki-Tartaku.

W zawodach wystartowała również  Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza dziewcząt z Wieprzowa, która została sklasyfikowana na pierwszym miejscu.

Drużyny sklasyfikowane na podium dostały puchary oraz pamiątkowe dyplomy. Dodatkowo młodzieżowe drużyny chłopców i dziewcząt otrzymały pamiatkowe medale za odpowiednio zajęte miejsca.

Ostatecznie w turniejowej rywalizacji najlepsze okazały się drużyny gospodarzy zawodów. Ale nie chodzi tu przecież o miejsca na podium a o dobrą zabawę, wspólnie spędzony czas, zapał i chęć podejmowania rywalizacji.

 A jak było sami zobaczcie


Z A P R O S Z E N I E

 

ZARZĄD ODDZIAŁU GMINNEGO ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH 

RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ W TARNAWATCE 

MA ZASZCZYT ZAPROSIĆ WSZYSTKICH SYMPATYKÓW POŻARNICTWA 

NA GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE 

 

PAŃKÓW

8 LIPCA 2012

 

 P r o g r a m   u r o c z y s t o ś c i:

 1. Zbiórka uczestników na placu ćwiczeń o godz. 13.30
 2. Rozpoczęcie zawodów sportowo-pożarniczych godz. 14.00
  • Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
  • Zawody seniorów
  • Odznaczenia zasłużonych strażaków
  • Dekoracje zwycięzców
  • Zakończenie zawodów

 

 

Prezes Zarządu Oddziału Gminnego

ZOSP RP w Tarnawatce

Piotr Pasieczny

 

 

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny organizuje 5 lipca 2012 roku konferencję pt. „Samorząd niezależny energetycznie – dobre praktyki w zakresie wykorzystania potencjału odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej”. Konferencja rozpocznie się od godz. 10.00 w Hotelu Mercure Unia przy Alejach Racławickich 12 w Lublinie. Jest ona realizowana w ramach projektu „Energetyczni kreatorzy zmian”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i stanowi jego podsumowanie. Honorowy Patronat nad Konferencją objął Pan Krzysztof Hetman - Marszałek Województwa Lubelskiego.

Gmina Tarnawatka wraz z firmą Ecler organizuje nieodpłatną zbiórkę zużytego sprzętu elektronicznego (stare lodówki, telewizory, komputery, pralki, AGD, RTV, itp.). Elektrośmieci należy wystawić przed posesję zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych przez firmę Ecler w miesiącu czerwcu:

21 czerwca 2012 – Wieprzów, Podhucie, Tymin, Huta Tarnawacka, Pauczne, ul. Północna, Tarnawatka-Tartak (cz. Wschodnia)

22 czerwca 2012 – Tarnawatka

23 czerwca 2012 – Pańków, Dąbrowa Tarnawacka, Sumin, Kunówka, Niemirówek-Kolonia, Niemirówek, Klocówka, Tarnawatka-Tartak (cz. Zachodnia)

Za szkody wyrządzone przez bobry w gospodarstwie rolnym, leśnym lub rybackim odpowiada Skarb Państwa w imieniu, którego działa Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (art. 126 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody –  t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220 z późn. zm.) 

W przypadku wystąpienia szkód wyrządzonych przez bobry, w gospodarstwie rolnym, leśnym lub rybackim na terenie Gminy Tarnawatka, niezwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody powodującej ograniczenie lub uniemożliwienie wykonania zabiegów agrotechnicznych, właściciel gospodarstwa, indywidualnie, na wniosek może zwrócić się do  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie, Wydział Spraw Terenowych III w Zamościu, ul. Partyzantów 3, 22-400 Zamość o oszacowanie szkód i wypłatę odszkodowania.

Wniosek o oszacowanie szkód i wypłatę odszkodowania powinien zawierać:

 • dane poszkodowanego (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego),
 • dokładny opis powstałej szkody (m.in. czy szkoda dotyczy ściętych, uszkodzonych drzew, krzewów, nor bobrowych, zalanych gruntów),
 • lokalizację (nr ewidencyjny działki, obręb),
 • ewentualnie informację czy do działki objętej szkodą pobierane są dopłaty z ARiMR .

 Do wniosku należy dołączyć:

 • kopię nakazu płatniczego,
 • kopię aktualnego wypisu z ewidencji gruntów,
 • mapkę z zaznaczeniem lokalizacji szkody (z zaznaczeniem działek, których szkoda dotyczy),
 • może być dołączona dokumentacja fotograficzna,
 • w przypadku gdy działka na terenie której wystąpiła szkoda stanowi współwłasność do wniosku należy dołączyć zgodę (oświadczenia) wszystkich współwłaścicieli do działania w ich imieniu i wypłaty odszkodowania.

 

Materiały do pobrania:

Druk wniosku

Oświadczenie

Upoważnienie 

 

 

ZEZWOLENIA NA ROZBIÓRKĘ TAMY

Zgodnie z art. 56 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody – ( t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz 1220 z późn. zm.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska na obszarze swojego działania może zezwolić na rozbiórkę tamy bobrów. W związku z powyższym właściciel gospodarstwa na terenie, którego doszło do przetamowania, spowodowanego spiętrzeniem wody przez bobry może wystąpić do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie, ul. Magnoliowa 4, 20-143 Lublin o wydanie zezwolenia na rozbiórkę tamy.

Wniosek o wydanie zezwolenia na rozbiórkę tamy powinien zawierać:

 • imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy,
 • cel wykonania wnioskowanych czynności,
 • opis czynności, na którą może być wydane zezwolenie,
 • nazwę gatunku lub gatunków, których będą dotyczyć działania, w języku łacińskim i polskim,
 • liczbę lub ilość osobników, których dotyczy wniosek, o ile jest to możliwe do ustalenia,
 • wskazanie sposobu, metody wykonania innych czynności, na które może być wydane zezwolenie, a także miejsca i czasu wykonania czynności oraz wynikających z tego zagrożeń,

Do wniosku należy dołączyć kopię aktualnego wypisu z ewidencji gruntów, oraz mapkę z zaznaczeniem lokalizacji.

 

Bóbr europejski (Castor fiber) objęty jest ochroną prawną!

Samowolne niszczenie tam i żeremi bobrów jest zabronione!

 

Lokalna Grupa Działania „Roztocze Tomaszowskie” zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Więcej informacji w poszczególnych ogłoszeniach:

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

 

 

Informacja o udostępnieniu usługi pozwalającej na komunikowanie się

Wójt Gminy Tarnawatka, w związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011r. Nr 209, poz. 1243) udostępnia usługę pozwalającą na komunikowanie się osób uprawnionych z Urzędem Gminy Tarnawatka.


Przez osoby uprawnione należy rozumieć zgodnie z ww. ustawą osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.
Kontakt jest możliwy poprzez:

 1. korzystanie z poczty elektronicznej - adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 2. przesyłanie faksów pod nr 84 662 47 10;
 3. przesyłanie wiadomości tekstowych sms - pod nr:
  • tel. stacjonarny 84 662 47 10 - w godzinach od 7.00 do 15.00,


Urząd Gminy Tarnawatka zapewnia również dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.). Osoba uprawniona, jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu, wiadomości sms.


Ponadto osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach z Urzędem. Prawo to może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2010r. Nr 182, poz. 1228). Przez osobę przybraną należy rozumieć osobę, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536)

WÓJT GMINY TARNAWATKA
ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w 2012.

6 marca 2012 roku w Publicznym Gimnazjum w Tarnawatce odbył się finał eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Po dokonaniu oceny prac pisemnych zakwalifikowano do finału niżej wymienionych uczestników eliminacji gminnych:

Do części ustnej z pierwszej grupy wiekowej zakwalifikowali się następujący uczniowie:

1. Aleksandra Kaznowska – 9 pkt.

2. Diana Pasieczna – 7 pkt.

3. Paweł Zięba – 6 pkt.

4. Czerwonka Szymon – 6 pkt.

5. Przemysław Litwińczuk – 6 pkt.

6. Magdalena Burchan – 6 pkt.

 

Z drugiej grupy wiekowej zakwalifikowali się:

1. Katarzyna Cisło – 12 pkt.

2. Kamil Dumicz – 10 pkt.

3. Kamil Romańczuk – 10 pkt.

 

15 lutego 2012 w Świetlicy Wiejskiej w Tarnawatce odbyło się spotkanie Ostatkowe zorganizowane przez Klub Seniora „WRZOS” działający przy Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Gminy Tarnawatka. Zorganizowano je w ramach obchodów tradycji Ostatków kultywowanej w naszym regionie. Zaszczytem dla organizatorów okazała się obecność Pana Stanisława Cisło – Sekretarza Powiatu oraz Pana Roberta Kuźniarka – Urzędującego Członka Zarządu. Obaj Panowie wystąpili w roli reprezentantów Starosty Powiatu Tomaszowskiego.

 

2 stycznia ruszyła rekrutacja do największego w Polsce programu stypendiów licealnych AKROPOL  Edukacyjnej Fundacji im. Romana Czerneckiego EFC. Kolejnych 100 młodych ludzi może otrzymać stypendia na cały okres nauki w liceum. Po stypendia AKROPOL można się zgłaszać drogą elektroniczną do 14 marca 2012 roku.

Konkurs

 

Urząd Skarbowy w Tomaszowie Lubelskim

serdecznie zaprasza wszystkich na szkolenie w zakresie

wysyłania deklaracji rocznych przez internet

w środę: 15.02.2012r, 14.03.2012r, 11.04.2012r o godz. 12:00

w budynku urzędu przy ul. Rolniczej 17 (III p. - świetlica)

Więcej informacji na stronie

e-Deklaracje.gov.pl

Lokalna Grupa Działania „Roztocze Tomaszowskie”, w ramach konkursu nr 4.1/413.01.12, zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu działania:

małe projekty”

w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Lokalna Grupa Działania „Roztocze Tomaszowskie”, w ramach Osi 4 LEADER PROW 2007-2013,  działanie 4.31 – „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja”, zaprasza potencjalnych Wnioskodawców do udziału w bezpłatnym szkoleniu z zakresu operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach „małych projektów”.

Szkolenie odbędzie się w dniu 10 lutego 2012 roku w sali konferencyjnej  budynku „Laureat”, ul. Lwowska 32, I piętro, 22-600 Tomaszów Lubelski.

„ZŁOTE GODY”

 

Urząd Stanu Cywilnego w Tarnawatce informuje, iż w 2012 roku organizowana będzie uroczystość jubileuszowa z okazji Długoletniego Pożycia Małżeńskiego „Złote Gody”.

Zainteresowane pary prosimy o osobisty bądź telefoniczny kontakt z tutejszym Urzędem.

Zgłoszenia przyjmowane są do 15 lutego 2012 roku w pok. nr 11 bądź pod nr telefonu 084 662 47 10 wew. 45.

Wieprzów,

Podhucie,

Tymin,

Huta Tarnawacka,

Pauczne,

ul. Północna,

Tarnawatka-Tartak

(cz. Wschodnia)

Tarnawatka

Pańków,

Dąbrowa Tarnawacka,

Kunówka,

Niemirówek-Kolonia,

Niemirówek,

Klocówka,

Tarnawatka-Tartak

(cz. Zachodnia)

styczeń 19 20 21
luty 16 17 18
marzec 15 16 17

kwiecień

19 20 21
maj 17 18 19
czerwiec 21 22 23
lipiec 19 20 21
sierpień 16 17 18
wrzesień 20 21 22
październik 18 19 20
listopad 15 16 17
grudzień 20 21 22

 

UWAGA!!!
Zmiana w miejscowości Tarnawatka-Tartak:
Część Wschodnia - ulice: Leśna, Słoneczna, Fabryczna, Sadowa, Topolowa, Spokojna, Ogrodowa, Tomaszowska
Część Zachodnia - ulice: Zachodnia, Wesoła, Zielona, Łąkowa, Tomaszowska

Zmiana terminu składania wniosków oraz stawki zwrotu podatku akcyzowego

 

Na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2011 r. Rada Ministrów określiła stawkę zwrotu podatku akcyzowego na 2012 r. od oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w wysokości 0,95 zł od 1 litra oleju.

W 2012 r. producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) w dwóch terminach, tj.:

 • od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. - wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.,
 • od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. - wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

 • 2 - 30 kwietnia 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
 • 1 - 31 października 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2012 r. wyniesie 81,70 zł (co stanowi iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napedowego (0,95 zł/l) oraz liczby 86).

 

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zmiana terminu składania wniosków oraz stawki zwrotu podatku akcyzowego

 

Na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2011 r. Rada Ministrów określiła stawkę zwrotu podatku akcyzowego na 2012 r. od oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w wysokości 0,95 zł od 1 litra oleju.

W 2012 r. producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) w dwóch terminach, tj.:

 • od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. - wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.,
 • od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. - wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r.

 

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

 • 2 - 30 kwietnia 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
 • 1 - 31 października 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2012 r. wyniesie 81,70 zł (co stanowi iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napedowego (0,95 zł/l) oraz liczby 86).

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego (wzór obowiązujący od 2012 roku)

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Urząd Gminy Tarnawatka zawiadamia, że do dnia 10.01.2012 roku przyjmowane będą wnioski o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

Niezbędne dokumenty można pobrać w pokoju nr 7 lub ze strony internetowej urzędu.

Dodatkowych informacji udziela Pan Józef Kuczmaszewski, pokój nr 7 w godzinach pracy urzędu.

Dokumenty do pobrania:

 1. Regulamin
 2. Załącznik nr 1
 3. Załącznik nr 2
 4. Załącznik nr 3
 5. Załącznik nr 4

Fundacja Inicjatyw Lokalnych zaprasza osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej do udziału w projekcie „Twoja firma – Twój sukces”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Projekt skierowany jest do osób fizycznych, zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego, zamierzających rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu). Wsparciem objętych zostanie 30 osób (w tym 15 kobiet) bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo.

Protokół z VI Gminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek „Hej Kolęda, Kolęda”

 

W dniu 12 grudnia 2011r. w Zespole Szkół i Przedszkola w Tarnawatce odbył się VI Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek „Hej Kolęda, Kolęda”.
Komisja konkursowa w składzie :
przewodniczący: ks.Tomasz Leńczuk,
członkowie: ks.Radosław Zaborniak i Kamil Kostur

po wysłuchaniu 16 solistów i 14 zespołów (ogółem 110 wykonawców) biorąc pod uwagę: interpretację utworów, muzykalność i warunki słuchowe wykonawców oraz ogólny wyraz artystyczny postanowiła przyznać następujące miejsca i wyróżnienia:

Kartka LGD

Konkurs „Najlepsze Energetyczne Partnerstwa Województwa Lubelskiego” zorganizowany był przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny w ramach projektu „Energetyczni kreatorzy zmian” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

W terminie do 21 października 2011 r. wpłynęło 5 aplikacji konkursowych zgłoszonych przez: Gminę Mełgiew, Gminę Łuków, Gmina Wisznice, LGD „Dolina Wieprza i Poru” oraz Powiat Tomaszowski.

Dnia 24 października w siedzibie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny przy ul. Lubartowskiej 74 A odbyło się posiedzenie Kapituły Konkursowej oceniającej aplikacje zgłoszone do konkursu.

Logo FAPA

W związku z rozpoczęciem od 1 października 2011 roku przez Fundacje Rozwoju Lubelszczyzny realizacji

„Szkoleń z zastosowania komputera i wybranych programów komputerowych w procesie zarządzania gospodarstwem rolnym
dla rolników z województwa lubelskiego”

zapraszamy

Mieszkańców Gminy Tarnawatka do wzięcia udziału

w 2-dniowych (łącznie 12 godz.) szkoleniach w trakcie których będzie możliwość:

- zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie obsługi programów komputerowych i korzystania z Internetu w zarządzaniu gospodarstwem rolnym,

- zdobycia umiejętności samodzielnego wypełniania wniosków o płatności obszarowe (dopłaty bezpośrednie),

- zapoznania się z zasadami sporządzania biznes-planów, prowadzenia rachunkowości rolnej oraz z programami z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej.


PKR W dniach 14-16 listopada na terenie naszej Gminy została przeprowadzona zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W tym czasie można było oddać zużyty sprzęt całkowicie za darmo, a tym samym zadbać o środowisko i zrobić porządek w domu, w pracy, na strychu czy w garażu.

Z tej oferty skorzystało naprawdę wiele osób. W sumie zebrano 5300 kg elektroodpadów, wśród których znalazły się m.in. monitory, telewizory, magnetowidy, klawiatury, komputery, drukarki, lodówki, czajniki, odkurzacze, pralki, mikrofalówki, telefony, radia i wiele innych rzeczy.

Wszystkie elektrośmieci 17 listopada zostały odebrane przez Polską Korporację Recyklingu w Lublinie, gdzie zostaną poddane procesom odzysku, a ich elementy zostaną zużyte jako surowce wtórne wpływając korzystnie na ochronę środowiska naturalnego.

To dobra informacja, tym bardziej, że dzięki takim akcjom te sprzęty na pewno nie trafią do rowów, lasów i nie będą stanowiły w przyszłości zagrożenia dla środowiska naturalnego oraz dla mieszkańców Gminy.

Zbiórka została przeprowadzona przez Urząd Gminy we współpracy z Polską Korporacją Recyklingu.

Kilka zdjęć ze zbiórki.Wójt Gminy Tarnawatka informuje, że w dniach 14-16 listopada odbędzie się bezpłatna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.


Zainteresowanych prosimy o wystawienie elektrośmieci takich jak: stare telewizory, pralki, monitory, komputery, odkurzacze, lodówki, telefony, aparaty, suszarki do włosów oraz inne urządzenia zasilane energią elektryczną przed własną posesję do godziny 9.00 według harmonogramu.

 

14 listopada (poniedziałek) - Klocówka, Niemirówek, Niemirówek-Kolonia, Kunówka i Sumin.

 

15 listopada (wtorek) - Podhucie, Tymin, Huta Tarnawacka, Pauczne i Tarnawatka.

 

16 listopada (środa) - Pańków, Dąbrowa Tarnawacka, Tarnawatka-Tartak, Wieprzów Tarnawacki i Wieprzów Ordynacki.

 

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w akcji.

 

 


 

Ładowanie obrazka Ładowanie obrazka

W ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich konsultanci z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odwiedzają poszczególne gminy regionu.

Celem tego przedsięwzięcia jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia różnych inicjatyw z funduszy Unii Europejskiej oraz pomoc w sprawnej realizacji projektów.

 

W dniu 27 października br. (czwartek), konsultanci będą do dyspozycji mieszkańców gminy Tarnawatka.

od godziny 9.00 do 14.00, w budynku Urzędu Gminy -  ul. Lubelska 39  22-604 Tarnawatka.

Osoby zainteresowane funduszami europejskimi będą mogły skorzystać z ich wiedzy.

 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Składam serdeczne podziękowania wszystkim członkom obwodowych komisji wyborczych, pracownikom Urzędu Gminy Tarnawatka i placówek oświatowych, uczestniczącym w organizacji i przeprowadzeniu wyborów do Sejmu i Senatu RP. Dzięki Państwa pracy i wielkiemu zaangażowaniu mogliśmy, jako pierwsza gmina z terenu działania Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Zamościu, przekazać protokoły z wynikami głosowania we wszystkich obwodach.

Marian Szałapski

Sekretarz Gminy

22 września 2011 roku, podczas Międzynarodowej Konferencji "Ecoforum", odbywającej się w Lublinie, rozstrzygnięty został konkurs "Eko Agro-Samorząd". Organizatorami tej akcji są Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego oraz Lubelski Rynek hurtowy w Elizówce. Miło jest nam poinformować, że nasza Gmina znalazła się wśród laureatów tego konkursu. Gratulacje oraz nagrodę z rąk Marszałka Województwa Lubelskiego Krzysztofa Hetmana odebrał Wójt Gminy – Piotr Pasieczny.

Na wyróżnienie złożyło się szereg działań podjętych przez naszą Gminę. Ocenie poddane zostały gospodarka wodno-ściekowa oraz gospodarka odpadami i azbestem.

 

Wyniki konkursu:

1 miejsce – Gmina Potok Górny

2 miejsce – Gmina Janów Podlaski

3 miejsce – Gmina Wierzbica

4 miejsce – Gmina Zakrzówek

5 miejsce – Gmina Rejowiec Fabryczny

6 miejsce – Gmina Tarnawatka

7 miejsce ex aequo: Gmina Karczmiska, Gmina Urszuli, Gmina Dołhobyczów

8 miejsce ex aequo: Gmina Józefów nad Wisłą i Gmina Zalesie

 

Ładowanie obrazka

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny serdecznie zaprasza do udziału w konkursie „Najlepsze Energetyczne Partnerstwa Województwa Lubelskiego” organizowanym w ramach projektu „Energetyczni kreatorzy zmian”. Realizacja Konkursu jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Honorowy patronat nad konkursem objął Pan Krzysztof Hetman – Marszałek Województwa Lubelskiego.

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Tarnawatka informuje, że posiada do sprzedaży wiatę o wymiarach 15m x 4,5 m z przeznaczeniem do rozbiórki, usytuowaną na działce o numerze ewidencyjnym 54/22 położonej w miejscowości Tarnawatka-Tartak.

Konstrukcja ścian z rur stalowych, więźba dachowa drewniana.

Oferty cenowe należy składać do dnia 28 września 2011 roku do godz. 1000 w tutejszym Urzędzie Gminy pokój. Nr 16

Wójt Gminy

/-/Piotr Pasieczny

W ciepłą i słoneczną niedzielę 11 września 2011 roku odbyło się na boiskach przy Zespole Szkół w Tarnawatce Gminne Święto Sportu. W ramach imprezy rozegranych zostało kilka konkurencji.

Do Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Gminy Tarnawatka zostało zgłoszonych 5 drużyn reprezentujących miejscowości z terenu Gminy: Pańków, "Suminek" (Niemirówek-Kolonia), Wieprzów, Tarnawatka-Tartak oraz Tarnawatka. Po zaciętych rywalizacjach wyłoniono zwycięzców. Puchar, po ubiegłorocznej stracie, znów powrócił do Pańkowa, drugie miejsce wywalczyli ubiegłoroczni zwycięzcy, drużyna z Niemirówka-Kolonii, a trzecie Wieprzów.

Pańków z pucharem

Między meczami rozgrywane były inne konkurencje. W rzucie lotką do tarczy rywalizowali między sobą radni Gminy Tarnawatka. Najlepszym okiem oraz stoickim spokojem wykazał się Leszek Kamiński radny z Wieprzowa, który zwyciężył w tej konkurencji. Drugie miejsce zajął Janusz Najda a trzecie Krzysztof Stefaniak obaj radni z Tarnawatki.

 

Rzut lotką

Tarcza

Kolejną konkurencją był strzał do pustej bramki, w której rywalizowali ze sobą sołtysi. Nie było by w tym nic trudnego, gdyby nie to że strzelano z połowy boiska, zwiększając odległość przy kolejnych dogrywkach. Najlepszym snajperem, wygrywając tę konkurencję okazał się Krzysztof Chacia z Sumina. Drugie miejsce, zawstydzając Panów, wywalczyła Teresa Biront z Paucznego a trzecie miejsce przypadło Januszowi Najda sołtysowi Tarnawatki.

Strzał do bramki

Do konkurencji przeciągania liny zostało zgłoszonych 7 drużyn reprezentujących 6 sołectw: Niemirówek-Kolonię, Sumin, Pańków, Hutę Tarnawacką, Tymin i dwie drużyny z Tarnawatki. Po zaciętej rywalizacji okazało się, że najsilniejsza jest Huta Tarnawacka, która pokonała seniorską drużynę Tarnawatki oraz reprezentację Pańkowa.

Przeciąganie liny

Rozegrana została również konkurencja siłowa polegająca na wyciskaniu 17 kilogramowego odważnika. Najlepszy w tej konkurencji był Stanisław Kostrubiec, który zdeklasował rywali. Drugie miejsce przypadło Radosławowi Sienklowi a trzecie wywalczył Mateusz Matwiejszyn.

Wyciskanie odważnika

Największą popularnością cieszył się bieg w workach rozegrany wśród najmłodszych uczestników niedzielnej imprezy. Pomimo wielu upadków i potknięć dzieci bawiły się świetnie. Konkurencję wygrał Przemysław Kuźniarz. Drugie miejsce wywalczyła Weronika Kopczyńska a trzecie miejsce zajęli ex equo Jakub Iwanicki i Jakub Zaturski. Wszystkie dzieci otrzymały słodkie upominki, a zwycięzcy nagrody rzeczowe.

Bieg w worku

Wiele emocji budziła rodzinna sztafeta sprawnościowa. Najsprawniejsi okazali się Panowie Piskorowscy tata Sławomir oraz synowie Dawid i Patryk, drugie miejsce zajęła mama Renata z dziećmi Sandrą i Kacprem Litwińczukowie a trzecie wywalczyła mama Elżbieta Skali z córką Izabelą i synem Krystianem.

Rodzinna sztafeta sprawnościowa

Atrakcją wieczoru był mecz piłki nożnej samorządowcy kontra nauczyciele. W drużynie samorządowców zagrali radni Gminy w składzie: Janusz Najda, Anna Paszt, Leszek Kamiński, Jan Mazurek i Krzysztof Stefaniak wsparci przez dwójkę sołtysów Annę Hacia oraz Mariusza Samulaka oraz pracowników Urzędu Gminy Piotra Pasiecznego, Anetę Pankiewicz, Piotra Pankiewicza, Łukasza Litwińczuka oraz Sławomira Piskorowskiego. Drużyna nauczycieli po raz kolejny nie zebrała składu i musiała się posiłkować rodzicami. W drużynie nauczycieli zagrali: Zofia Mirecka, Mariusz Litwińczuk, Piotr Stępnień, Janusz Hacia, Mariusz Sochan i Krzysztof Wyrwa. Mimo szczerych chęci samorządowcy nie dali rady nauczycielom i mecz zakończył się zwycięstwem nauczycieli 7-4.

Pamiątkowe zdjęcie po meczu

Wszyscy zebrani mogli upiec sobie kiełbaskę na ognisku zorganizowanym w bezpośrednim sąsiedztwie boisk.

Zwycięzcom gratulujemy a tym, którym się nie udało zapraszamy do udziału w następnych zawodach.

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć ze Święta Sportu

 

W niedzielę 28 sierpnia 2011 roku odbyło się gminno-parafialne Święto Plonów. Uroczystości rozpoczęły się od przemarszu barwnego korowodu dożynkowego spod Wiejskiego Domu Kultury w Tarnawatce na plac przykościelny, gdzie proboszcz tarnawackiej parafii ks. Marek Giergiel przywitał zebranych oraz otrzymał od Starostów dożynek bochen chleba.

Starościną tegorocznych dożynek była Pani Teresa Biront z Paucznego, a funkcję Starosty pełnił Pan Robert Bilewicz z Huty Tarnawackiej.

 

Zaproszenie na dożynki

 

Zaproszenie na festyn


Wykorzystanie potencjału odnawialnych źródeł energii to szansa na rozwój gospodarczy Lubelszczyzny. To niepowtarzalna szansa na lepszą jakość życia nie tylko dla nas, ale również dla przyszłych pokoleń.

W ramach projektu „Energetyczni kreatorzy zmian” Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w czerwcu i lipcu 2011 roku przeprowadziła 8 seminariów, w których uczestniczyło ponad 120 przedstawicieli administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych z powiatów ziemskich województwa lubelskiego. Odbyły się one w Hrubieszowie, Lubartowie, Tomaszowie Lubelskim, Lublinie, Białej Podlaskiej, Łukowie, Parczewie i Kraśniku. Seminaria są jednym z działań projektowych, mających na celu przygotowanie lokalnych partnerów do utworzenia partnerstw w celu opracowania i wdrażania strategii zarządzania zmianą gospodarczą w aspekcie rozwoju odnawialnych źródeł energii.

 

Zaproszenie

Zaproszenie

W niedzielne popołudnie 24 lipca 2011 roku w Suminie odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. Do turnieju rozgrywanego pod bacznym okiem sędziów, na co dzień zawodowych strażaków z Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim, stanęły jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Tarnawatka. Drużyny rywalizowały ze sobą w dwóch konkurencjach: sztafecie pożarniczej z przeszkodami oraz ćwiczeniu bojowym.

Rywalizacja toczyła się wśród Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych chłopców i dziewcząt oraz drużyn pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych kobiet i mężczyzn (seniorzy).

Wśród seniorów bezkonkurencyjna okazała się  drużyna gospodarzy zawodów OSP Sumin uzyskując najlepszy wynik i pokonując pozostałe zespoły. Drugie miejsce zajęła drużyna OSP Tarnawatka, a trzecie miejsce drużyna OSP z Niemirówka-Kolonii.

Największy aplauz licznie zebranej publiczności przypadł najmłodszym zawodnikom, którzy bardzo ambitnie pokonywali wszystkie przeszkody. Wśród których najlepsi okazali się młodzi strażacy z Sumina, drugie miejsce zajęła MDP chłopców z Wieprzowa a trzecie MDP chłopców z Paucznego.

 

Z A P R O S Z E N I E

ZARZĄD ODDZIAŁU GMINNEGO ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ W TARNAWATCE

MA ZASZCZYT ZAPROSIĆ WSZYSTKICH SYMPATYKÓW POŻARNICTWA

NA GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE

S U M I N

24 LIPCA 2011

 

P r o g r a m   u r o c z y s t o ś c i:

1. Zbiórka uczestników na placu ćwiczeń o godz. 13.30

2. Rozpoczęcie zawodów sportowo-pożarniczych godz. 14.00

 • Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
 • Zawody seniorów
 • Odznaczenia zasłużonych strażaków
 • Dekoracje zwycięzców
 • Zakończenie zawodów

Prezes Zarządu Oddziału Gminnego

ZOSP RP w Tarnawatce

Piotr Pasieczny

 

Projekt współfinansowany ze  środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

 

Z A P R O S Z E N I E

ZARZĄD ODDZIAŁU GMINNEGO ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ W TARNAWATCE

MA ZASZCZYT ZAPROSIĆ WSZYSTKICH SYMPATYKÓW POŻARNICTWA

NA GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE

S U M I N

24 LIPCA 2011

 

P r o g r a m   u r o c z y s t o ś c i:

1. Zbiórka uczestników na placu ćwiczeń o godz. 13.30

2. Rozpoczęcie zawodów sportowo-pożarniczych godz. 14.00

 • Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
 • Zawody seniorów
 • Odznaczenia zasłużonych strażaków
 • Dekoracje zwycięzców
 • Zakończenie zawodów

Prezes Zarządu Oddziału Gminnego

ZOSP RP w Tarnawatce

Piotr Pasieczny

 

Projekt współfinansowany ze  środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

 

Uprzejmie informuję, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277), w dniach od 1 do 11 lipca 2011 r. zostanie przeprowadzony spis kontrolny.

Spisem kontrolnym objęte są osoby zamieszkałe w mieszkaniach wylosowanych do tego spisu.

Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości 15 000 tysięcy złotych. Do dnia 13 czerwca 2011 roku wpłynęły 2 oferty:

 1. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Tarnawatka; tytuł zadania: „Tradycyjne hafty i koronki oraz wielopokoleniowe potrawy kulinarne Gminy Tarnawatka” - 5 622,60zł. (przyznana kwota dotacji)
 2. Stowarzyszenia „Zielony Domek”; tytuł zadania: festyn „Dni Wieprza” - 9 377,40zł. (przyznana kwota dotacji)

19 czerwca 2011 roku odbył się już XV Dzień Kultury Chcrześcijańskiej, połączony z obchodami 90-lecia istnienia parafi p.w. Św Ap. Piotra i Pawła w Tarnawatce. Impreza rozpoczęła się o godz. 12.00 Mszą Świętą. Po Eucharystii wszyscy przeszli do budynku Wiejskiego Domu Kultury w Tarnawatce, gdzie przedstawiane były części artystyczne. Swoje programy zaprezentowały dzieci i młodzież ze wszystkich szkół z terenu naszej Gminy. Rozstrzygnięte zostały konkursy: literacki i plastyczny. Przez cały czas trwania Dnia Kultury można było spróbować potraw i ciast regionalnych.

O godzinie 20.30 zebraliśmy się ponownie aby obejrzeć spektakl pt. "Oskar i Pani Róża" przygotowany przez młodzież z Publicznego Gimnazjum w Tarnawatce pod przewodnictwem ks. Radosława Zaborniaka.

Poniżej linki do dwóch galerii zdjęć z obchodów Dnia Kultury Chrześcijańskiej.

XV Dzień Kultury Chrześcijańskiej "Zbudowani z żywych kamieni"

Przedstawienie "Oskar i Pani Róża"


100 placów zabaw na 100 lat NIVEA

„100 PLACÓW ZABAW
NA 100 LAT NIVEA”

Firma Nivea z okazji jubileuszu 100-lecia marki postanowiła wybudować 100 placów zabaw w całej Polsce. Z tej okazji przygotowano konkurs, który ma na celu wybór lokalizacji, w których w ramach nagrody wybudowane zostaną place zabaw dla dzieci. Wyboru lokalizacji dokonają internauci w drodze głosowania.

 

Gmina Tarnawatka przystąpiła do tego konkursu i zgłosiła chęć wybudowania placu zabaw w miejscowości Tarnawatka-Tartak.

 

W głosowaniu może uczestniczyć każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Aby wziąć udział w konkursie, należy zarejestrować się na stronie www.nivea.pl. Każdy może oddać jeden głos dziennie.
Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 6 czerwca 2011 roku do dnia 31 października 2011 roku.

 

Zachęcamy do codziennego głosowania.

 

OGŁOSZENIE

Rady Gminy Tarnawatka

Informuję, że w dniu 31 grudnia 2011 roku upływa kadencja ławników sądów powszechnych.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sadów powszechnych (Dz. U. z 2001 roku Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości  z dnia 15 marca 2006 roku w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2006 roku Nr 50, poz. 370) rady gmin dokonują w roku bieżącym wyboru ławników na nową kadencję 2012-2015.

Rada Gminy Tarnawatka wybierze:

- 1 ławnika do Sądu Okręgowego w Zamościu

- 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim

Zgłoszenia kandydatów na ławników należy składać w Urzędzie Gminy Tarnawatka pokój Nr 16 – od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu do dnia 30 czerwca 2011 .

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu do tej ustawy lub które wpłynęły po upływie terminu (do 30 czerwca br.) pozostawia się bez biegu – (§ 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006r. Dz. U. Nr 50 z 2006 roku poz. 370).

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Tarnawatka pokój Nr 13, tel. (0-84) 662-47-10.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Janusz Najda

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju Bibliotek, który ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów,Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko -Amerykańskiej Fundacji Wolności.

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnawatce od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011r. realizuje projekt „Człowiek zaklęty w kamień”,którego celem jest ocalenie od zapomnienia osoby Mieczysława Kosza, sławnego kompozytora jazzowego, związanego z Tarnawatką i pochowanego na miejscowym cmentarzu. Bezpośrednimi odbiorcami projektu będzie 20-osobowa grupa młodzieży, która zbierać będzie informacje o kompozytorze. W bibliotece zostanie utworzona Izba Pamięci. Pośrednimi odbiorcami projektu będzie szeroka społeczność Gminy Tarnawatka.

Wszystkich chętnych chcących pomóc w realizacji projektu serdecznie zapraszamy.

15 maja 2011 roku w Gminnym Centrum Aktywności odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Tarnawatce.

Niżej protokół ze zjazdu oraz kilka zdjęć.

Protokół z posiedzenia konstytuującego się Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Tarnawatce, w dniu 15 maja 2011r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536)

WÓJT GMINY TARNAWATKA

ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w 2011.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Powiatu w Tomaszowie Lubelskim ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Tomaszowskiego

położonej w Tarnawatce gmina Tarnawatka oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek 454/51, 455/51 arkusz l o powierzchni l,0390ha.

Nieruchomość jest położona w Tarnawatce przy drodze krajowej nr 17, na działce znajdują się pozostałości elementów bazy nawierzchniowej Zarządu Dróg Powiatowych. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 104 000,00 zł /sto cztery tysiące złotych/ -z ustalonej ceny nieruchomości zostanie wyodrębniony podatek od towarów i usług wg stawki 23%.

30 marca 2011 obfitował w rozstrzygnięcia konkursów współorganizowanych przez Urząd Gminy. W publicznym Gimnazjum w Tarnawatce odbyła się już XII edycja Gminnego Konkursu Wiedzy o Regionie. Do konkursu przystąpiło 20 uczniów ze szkół podstawowych z terenu Gminy oraz 20 uczniów naszego Gimnazjum. Nad prawidłowym przebiegiem czuwała Komisja w składzie:

 • Janusz Najda – Przewodniczący Rady Gminy,
 • Barbara Kiererpka – Przewodnicząca Gminnej Komisji Oświaty,
 • Wiesława Pióro – nauczycielka SP w Tarnawatce,
 • Anna Litwińczuk – nauczycielka SP w Wieprzowie,
 • Joanna Późniak – nauczycielka SP w Hucie Tarnawackiej.

Informujemy, iż upływa dziesięcioletni okres ważności dowodów osobistych wydanych w 2001 roku.

Wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego można złożyć na miesiąc przed upływem terminu ważności.

Wymiana dowodów jest bezpłatna.

Informacji udziela Pani Małgorzata Iwanicka pok. nr 11 bądź tel. 84 662 47 10 wew. 45.

Wójt Gminy Tarnawatka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

1. działka o numerze ewidencyjnym 52/52 o powierzchni ogólnej  0,1475 ha położona w miejscowości Tarnawatka-Tartak  uwidoczniona w KW ZA1T/00044432/9 
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - tereny zabudowy jednorodzinnej

Cena wywoławcza 41.000,00 zł.

Minimalne postąpienie 1% ceny wywoławczej.

2. działka o numerze ewidencyjnym 52/51 o powierzchni ogólnej 0,1200 ha położona w miejscowości Tarnawatka-Tartak uwidoczniona w KW ZA1T/00044432/9
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - tereny zabudowy jednorodzinnej

Cena wywoławcza 33.000,00 zł.

Minimalne postąpienie 1% ceny wywoławczej.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2011 roku o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Tarnawatka.

SOŁECTWO MIEJSCOWOŚCI SOŁTYS
Dąbrowa Tarnawacka

Dąbrowa Tarnawacka

Zwolak Halina

22-600 Tomaszów Lubelski

Huta Tarnawacka Huta Tarnawacka

Samulak Mariusz

22-604 Tarnawatka

Klocówka Klocówka

Pliżga Mirosław

22-604 Tarnawatka

Kunówka Kunówka

Pankiewicz Tadeusz

22-604 Tarnawatka

Niemirówek Niemirówek

Kołtun Jan

22-604 Tarnawatka

Niemirówek-Kolonia Niemirówek-Kolonia

Bucior Stanisław

22-604 Tarnawatka

Pańków Pańków

Bednarczuk Janusz

22-604 Tarnawatka

Pauczne Pauczne

Biront Teresa

22-604 Tarnawatka

Podhucie Podhucie

Kuźniarz Monika

22-604 Tarnawatka

Sumin Sumin

Chacia Krzysztof

22-604 Tarnawatka

Tarnawatka Tarnawatka

Najda Janusz

22-604 Tarnawatka

Tarnawatka-Tartak Tarnawatka-Tartak

Machlarz Jan

22-604 Tarnawatka

Tymin Tymin

Hacia Anna

22-604 Tarnawatka

Wieprzów

Wieprzów Tarnawacki

Wieprzów Ordynacki

Borowicz Tadeusz

22-600 Tomaszów Lubelski

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy  Tarnawatka

o odstąpieniu od sporządzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla

Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnawatka na lata 2011-2032r.”

 

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz.U.Nr199, poz. 1227 ze zm)

informuję

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Tarnawatka  na lata 2011-2032”,  (zwanego dalej Programem).

 

Wójt Gminy Tarnawatka

informuje o możliwości uzyskania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W tym celu każdy zainteresowany rolnik powinien złożyć w terminie od 1 marca 2011 r. do 31 marca 2011 r. wniosek wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego w okresie od 01 września 2010 r. do 28.02.2011 r.

Limit zwrotu podatku w 2011 r. wynosić będzie iloczyn

stawki zwrotu na 1 litr oleju napedowego (0,85 zł/l) liczby 86 oraz ilości użytków rolnych (w ha).

Wniosek można podbrać w Urzędzie Gminy Tarnawatka pokój nr 10 oraz poniżej.

Wniosek w formacie pdf do wydruku.

Wniosek w formacie doc do uzupełnienia i wydruku.

 

Wójt Gminy Tarnawatka informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy został wywieszony na okres 21 dni wykaz działek stanowiących własność gminy przeznaczonych do sprzedaży:

- działka o numerze ewidencyjnym 25/1 o powierzchni 0,05 ha położona w miejscowości Tarnawatka-Tartak,

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu /były właściciel lub jego spadkobiercy na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.z 2004r. Nr.261 poz.2603 z póź.zm./ upływa z dniem 6 kwietnia 2011 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Tarnawatka w pok. nr. 2 lub pod numerem telefonu 6624710 w.36.

Zachęcamy wszystkich uczniów szkół z terenu Gminy do wzięcia udziału w konkursie na prezentację multimedialną pt. "Mnie ta ziemia od innych droższa".

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół i Przedszkola w Tarnawatce przy współudziale Urzędu Gminy Tarnawatka.

Prace na konkurs należy składać osobiście do Pani Wiesławy Gruner, Sekretariatu Urzędu Gminy (pok. Nr 16) bądź przesłać na adres Urzędu Gminy Tarnawatka z dopiskiem: Konkurs na prezentację multimedialną „Mnie ta ziemia od innych droższa” do 23.03.2011 r. (w przypadku prac wysyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego).

Najciekawsze prace w poszczególnych kategoriach wiekowych, wyróżnione przez komisję konkursu zostaną nagrodzone dyplomami i okolicznościowymi nagrodami rzeczowymi.

Więcej informacji zawartych jest w Regulaminie konkursu.

Załączniki do Regulaminu:

1. Załącznik nr 1 - Karta zgłoszeniowa

2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie (Zgoda przedstawiciela ustawowego)

3. Załącznik nr 3 - Umowa przeniesienia praw autorskich

 

 

Dnia 10 lutego 2011 roku w Publicznym Gimnazjum w Tarnawatce odbył się finał eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

 

Uczestnikami turnieju byli:

I – grupa wiekowa – uczniowie szkół podstawowych:

Nazwisko i imię - Nazwa Szkoły

Pasieczny Paweł – Tarnawatka;

Dumicz Kamil – Tarnawatka;

Kornat Marta – Tarnawatka;

Czerwonka Szymon – Tarnawatka;

Pasławska Aleksandra – Wieprzów;

Kamińska Paulina – Wieprzów;

Kulas Justyna – Wieprzów;

Mielniczek Roksana – Wieprzów;

Zięba Paweł – Niemirówek;

Dumicz Iza – Niemirówek;

Olchawa Dominika – Niemirówek;

Rech Natalia – Huta Tarnawacka;

Burchan Magdalena – Huta Tarnawacka;

Pasieczna Diana – Huta Tarnawacka;

Litwińczuk Przemysław – Huta Tarnawacka.

 

 

II – grupa wiekowa – uczniowie szkół gimnazjalnych:

Cisło Katarzyna – Gimnazjum Publiczne w Tarnawatce;

Olchowa Magdalena – Gimnazjum Publiczne w Tarnawatce;

Koweła Gabriela – Gimnazjum Publiczne w Tarnawatce;

Mazurek Barbara – Gimnazjum Publiczne w Tarnawatce;

Bielak Bartłomiej – Gimnazjum Publiczne w Tarnawatce.

 

Zaproszenie do udziału w projekcie

Wójt Gminy Tarnawatka zachęca do uczestnictwa w  projekcie pn „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Tarnawatka”. Realizowany jest on w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez Gminę Tarnawatka (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnawatce) w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011r. Celem głównym projektu jest podniesienie statusu zawodowego i społecznego  13  osób  bezrobotnych z terenu gminy Tarnawatka  do końca grudnia 2011 r. Biuro Projektu zorganizowane jest w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnawatce. Regulamin projektu oraz ankieta rekrutacyjna dostępne są w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Gminy Tarnawatka.

 

Pliki do pobrania:

Ankieta rekrutacyjna

Regulamin projektu

W niedzielę 29 stycznia poświęcono krzyż ustawiony na kopcu położonym w Tarnawatce przy drodze krajowej, w pobliżu młyna. Uroczystość rozpoczęła się w kościele parafialnym w Tarnawatce Mszą Św. celebrowana przez księdza proboszcza Marka Giergiela i księdza wikarego Radosława Zaborniaka. W słowie wstępnym, Wójt Gminy Piotr Pasieczny zwrócił uwagę na znaczenie patriotyzmu w dzisiejszym życiu i potrzebę kultywowania tradycji narodowych. Kopiec w Tarnawatce, w świadomości mieszkańców uważany jest za mogiłę, w której pochowano uczestników powstania styczniowego. Niestety brak jest dokumentów, które mogłyby jednoznacznie stwierdzić kiedy i dlaczego został on usypany. Ksiądz proboszcz w wygłoszonym kazaniu nawiązał do wydarzeń z roku 1863, ukazując w ich kontekście różne postawy Polaków zajmowane wobec ruchów niepodległościowych. Zaakcentował również potrzebę zachowywania w życiu narodu wyższych ideałów.

 

Po Mszy Świętej młodzież z Gimnazjum w Tarnawatce zaprezentowała część artystyczną poświęconą powstaniu styczniowemu oraz przedstawiła historię miejsc pamięci znajdujących się na terenie Gminy. Następnie uczestnicy uroczystości, przy świetle pochodni przeszli pod kopiec, eskortowani przez samochody strażackie. Poświęcenia krzyża dokonał ksiądz Marek Giergiel, a  chór parafialny odśpiewał pieśni patriotyczne. Na kopcu zapłonęły znicze, a Przewodniczący Rady Gminy Janusz Najda razem z Wójtem Piotrem Pasiecznym złożyli pod krzyżem wieniec.

 

Inicjatorką całego przedsięwzięcia była Pani Wiesława Gruner nauczycielka Zespołu Szkół i Przedszkola w Tarnawatce, która również przygotowała część artystyczną. Krzyż została ufundowany przez Gminę Tarnawatka, uporządkowania kopca dokonali zarówno pracownicy Zarządu Dróg Krajowych jak i Urzędu Gminy. Na krzyżu zamieszczono tabliczkę z napisem: „Przechodniu patrz na ten krzyż, powstańcy polscy dźwignęli go wzwyż. Przechodząc góry doliny i wały, dla ciebie Polsko i dla Twej chwały…”.

 

Organizatorzy uroczystości dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do jej przeprowadzania, a także zwracają się z apelem do osób dysponujących informacjami dotyczącymi tarnawackiego kopca o ich przekazywanie bezpośrednio do Urzędu Gminy lub do Pani Wiesławy Gruner.

Fotogaleria z poświęcenia.

Wójt Gminy Tarnawatka informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy został wywieszony na okres 21 dni wykaz działek stanowiących własność gminy przeznaczonych do sprzedaży:

 • działka  o numerze ewidencyjnym 52/52   o powierzchni 0,1475  ha położona  w miejscowości Tarnawatka-Tartak,
 • działka o numerze ewidencyjnym 52/51 o powierzchni 0,1200 ha położona w miejscowości Tarnawatka-Tartak,

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu  /były właściciel lub jego spadkobiercy na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.z 2004r. Nr.261 poz.2603 z póź.zm./ upływa z dniem 3 marca   2011 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. nr. 2 lub pod numerem telefonu 6624710 w.36 Urząd Gminy Tarnawatka.

 

Zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku życzą Wójt i Rada Gminy Tarnawatka!

Niech blask bijący od betlejemskiego żłóbka zgasi wszystkie spory i konflikty;

niech zniknie na zawsze zawiść i egoizm, a my zapomnijmy o tkwiących w naszych sercach urazach i nieporozumieniach!

Zaufajmy Bogu i jego największemu przesłaniu: wiary, nadziei i miłości,

jakie niesie Światu narodzony w stajence Chrystus!

Niech te Święta upłyną w ciepłej atmosferze domu rodzinnego, a nadchodzący Nowy Rok niech będzie czasem dostatku, życzliwości i spełnienia pokładanych w nim nadziei!


Piotr Pasieczny                                                        Janusz Najda


Wójt Gminy                                                  Przewodniczący Rady

Zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku życzą Wójt i Rada Gminy Tarnawatka!

Niech blask bijący od betlejemskiego żłóbka zgasi wszystkie spory i konflikty;

niech zniknie na zawsze zawiść i egoizm, a my zapomnijmy o tkwiących w naszych sercach urazach i nieporozumieniach!

Zaufajmy Bogu i jego największemu przesłaniu: wiary, nadziei i miłości,

jakie niesie Światu narodzony w stajence Chrystus!

Niech te Święta upłyną w ciepłej atmosferze domu rodzinnego, a nadchodzący Nowy Rok niech będzie czasem dostatku, życzliwości i spełnienia pokładanych w nim nadziei!


Piotr Pasieczny                                                        Janusz Najda


Wójt Gminy                                                  Przewodniczący Rady

 

Szopka

         W piątek 10 grudnia 2010 roku Piotr Pasieczny Wójt Gminy Tarnawatka, dokonał oficjalnego otwarcia Gminnego Centrum Aktywności w Tarnawatce mieszczącego się na poddaszu budynku Gimnazjum.

         W adaptowanych dla potrzeb Centrum pomieszczeniach znajduje się Biblioteka Gminna oraz sala multimedialna wraz zapleczem sanitarnym i socjalnym, a także izba pamięci, w której trwają prace przygotowawcze do otwarcia pierwszej ekspozycji.

         Roboty budowlane o wartości około 74 tysięcy złotych sfinansowano z budżetu gminy. Wykonali je w całości pracownicy zatrudnieni w Urzędzie Gminy, ponieważ firma zewnętrzna, za te same prac zażądała blisko 200 tysięcy złotych.

         Dzięki pozyskanym przez Urząd Gminy Tarnawatka środkom z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie Odnowa i Rozwój Wsi udało się umeblować i wyposażyć Centrum.  

         Kosztem blisko 65 tysięcy złotych zakupiono między innymi pełne umeblowanie, 5 zestawów komputerowych, 5 laptopów, drukarkę laserową, rzutnik multimedialny, ekran, kserokopiarkę, urządzenia audio-wiedeo – telewizor, nagłośnienie, odtwarzacz DVD, przenośne klimatyzatory oraz wykonano sieć wewnętrzną. Zgodnie z umową na dofinansowanie zawartą z Urzędem Marszałkowskim, Urząd Gminy otrzyma refundację w wysokości 75% poniesionych wydatków.

         Udostępnione właśnie pomieszczenia mają stać się zalążkiem przyszłego ośrodka kultury. Zwłaszcza, że projekt remontu świetlicy wiejskiej w Tarnawatce i jej adaptacji na Gminny Ośrodek Kultury, wart blisko milion złotych, uzyskał już akceptację Urzędu Marszałkowskiego i w najbliższych dniach zostanie podpisana umowa na dofinansowanie tej inwestycji.

 

 Kilka zdjęć z otwarcia.

Protokół z V Gminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek

 „Hej kolęda, kolęda”

 

Komisja konkursowa w składzie:

Przewodnicząca: p.Małgorzata Łoza- nauczyciel muzyki

Członkowie: p.Kamil Kostur – muzyk, organista;

ks. Radosław Zaborniak- wikariusz parafii pw. Św. App. Piotra i Pawła w Tarnawatce

po wysłuchaniu 40 solistów, biorąc pod uwagę interpretację utworu, muzykalność i warunki słuchowe oraz ogólny wyraz artystyczny postanowiła przyznać następujące miejsca w poszczególnych kategoriach.

W KATEGORII: PRZEDSZKOLE

I miejsce –Natalia Kowalczuk – oddział przedszkolny w Tarnawatce

II miejsce – Sandra Tymczuk -  oddział przedszkolny w Tarnawatce

III miejsce – Anna Palak – SF Niemirówek

Wyróżnienia: Patryk Rachański – Przedszkole Tartak , Aleksandra Krzeszowska „Małe Przedszkola”

W KATEGORII: KL. I – III

I miejsce –Jakub Iwanicki SP Tarnawatka

II miejsce –Katarzyna Cepil SP Tarnawatka  

III miejsce –Kacper Litwińczuk SP Tarnawatka

 Wyróżnienia:  Michał Iskierka- SP Huta Tarnawacka Weronika Zięba – SF Niemirówek,  Sandra Litwińczuk – SP Tarnawatka     

W KATEGORII: KL. IV- VI

I miejsce - Dominika Olchawa – SF Niemirówek

II miejsce -  Katarzyna Kurylak - SP Tarnawatka  

III miejsce –Tomasz Kornat – SP Tarnawatka

Wyróżnienia: Justyna Kulas- SP Wieprzów , Anita Świderek- SP Tarnawatka Diana Pasieczna- SP Huta Tarnawatka

W KATEGORII: GIMNAZJUM

I miejsce –Kinga Walawander

II miejsce - Monika Mazur

II miejsce – Agata Matejak

III miejsce –Natalia Sarzyńska

Wyróżnienia: Łukasz Bartecki , Jan Machowski, Katarzyna Wyrwa.

Komisja dziękuje wszystkim uczestnikom, zwycięzcom gratuluje. Laureatów I miejsc zaprasza na występ, który odbędzie się podczas Przeglądu Przedstawień Bożonarodzeniowych w dniu 16.12.2010r. o godz. 10.00 w budynku Świetlicy Środowiskowej w Tarnawatce (stara plebania).

Fotogaleria z przeglądu.

W ostatnich dniach Gmina Tarnawatka wzbogaciła się o sprzęt, który pozwoli na lepsze i sprawniejsze wykonywanie zadań oraz podniesienie jakości świadczonych usług. W ramach realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w Niemirówku-Kolonii i Pańkowie” zakupiony został ciągnik marki ZETOR oraz wóz asenizacyjny. Wartość zakupionego sprzętu to ponad 166 tys. złotych.

Całość zadania opiewa na kwotę 4milony 648 tys. złotych, z czego Urząd Marszałkowski w Lublinie zrefunduje Gminie 75 % kosztów kwalifikowanych. W obecnej chwili ukończony został I etap inwestycji tj. budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Pańkowie. Projekt ten realizowany jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – działanie podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

Gmina Tarnawatka z własnego budżetu wyłożyła 15 tys. złotych na zakup pługa do odśnieżania i piaskarki, które będą wspierać akcję zimowego utrzymania dróg na terenie gminy.

Kilka zdjęć sprzetu zakupionego w ramach realizacji projektu.

Dziękuję członkom gminnej i obwodowych komisji wyborczych w gminie Tarnawatka oraz pracownikom urzędu gminy i jednostek organizacyjnych zaangażowanych w organizację wyborów samorządowych przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 roku.

Nasz wspólny wysiłek pozwolił na bardzo sprawne przeprowadzenie całej operacji. Z satysfakcją mogę poinformować, że Gmina Tarnawatka jako pierwsza w powiecie tomaszowskim i w dawnym województwie zamojskim, dokonała obliczenia wyników głosowania i zakończyła wybory.

Marian Szałapski
Urzędnik Wyborczy

Składam serdeczne podziękowania mieszkańcom Gminy Tarnawatka, za głosy oddane na moją osobę w wyborach samorządowych.

Zapewniam Państwa, że dołożę wszelkich starań, aby nie zawieść okazanego mi zaufania!

Piotr Pasieczny
Wójt Gminy

Ładowanie obrazka
Ładowanie obrazka
Ładowanie obrazka
Ładowanie obrazka
Ładowanie obrazka
Ładowanie obrazka
Ładowanie obrazka
Ładowanie obrazka
Ładowanie obrazka
Ładowanie obrazka
Ładowanie obrazka


Wyniki ponownego głosowania w dniu 04.07.2010 w Gminie Tarnawatka:

Regulamin V Gminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek ,, Hej Kolęda, Kolęda”

 

I. Organizatorem konkursu jest Urząd Gminy w Tarnawatce we współpracy z Zespołem Szkół i Przedszkola w Tarnawatce oraz Parafią Rzymsko-Katolicką pw. Św. App. Piotra i Pawła w Tarnawatce.

II. Termin i miejsce konkursu: 09.12.2010r. godz.10.00 Zespół Szkół i Przedszkola w Tarnawatce (budynek gimnazjum).

III. Cele konkursu:

 • prezentacja wartościowych pod względem artystycznym kolęd, pastorałek i pieśni o tematyce zimowej,
 • popularyzacja śpiewania polskich kolęd i pastorałek
 • promocja dziecięcej twórczości artystycznej
 • umożliwienie konfrontacji własnych umiejętności z rówieśnikami,
IV. Forma prezentacji:
 • Soliści
V. Repertuar:
 • Dwa utwory – kolęda, pastorałka lub piosenka o tematyce świątecznej obowiązkowo jedna kolęda tradycyjna
 • W kategorii przedszkolnej dopuszcza się wykonanie jednej kolędy lub pastorałki.
VI. Kryteria oceny:
 • interpretacja utworu
 • muzykalność i warunki słuchowe uczestników
 • ogólny wyraz artystyczny (stroje)
VII. Kategorie:
Prezentacje będą oceniane w 4 kategoriach solowych:
 • przedszkole
 • klasy I – III
 • klasy IV – VI
 • gimnazjum
VIII Nagrody: W każdej kategorii zostaną przyznane nagrody za zajęcie
 • I miejsca
 • II miejsca
 • III miejsca oraz dopuszcza się możliwość wyróżnienia.
Dodatkowo laureaci I miejsc zaprezentują się podczas Przeglądu Przedstawień Bożonarodzeniowych, który odbędzie się w dniu 19.12.2010r. w budynku Świetlicy Środowiskowej w Tarnawatce (stara plebania).

IX. Wyłonienia zwycięzców Gminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek ,,Hej Kolęda, Kolęda” dokona Komisja Konkursowa, która będzie kierować się kryteriami określonymi w pkt. VI. Punktacja będzie ustalona przez Komisję Konkursową.
Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna. Przy rozbieżnościach lub problemach głos ma organizator.

X. Postanowienia końcowe:
 1. Każda ze szkół typuje 8% liczby uczniów do etapu gminnego. (Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ilości uczestników).
 2. Dopuszcza się wykorzystanie podkładów muzycznych na kasetach, płytach CD.
 3. W załączeniu przekazujemy kartę zgłoszenia, którą należy dostarczyć do Dyrekcji Zespołu Szkół i Przedszkola w Tarnawatce do dnia 03 grudnia 2010 r.

Odpowiedzialne za organizację konkursu:
Elżbieta Jakubczak, Elżbieta Bielak, Ewa Zieńko- Bajwoł
Karta zgłoszenia do udziału w V Gminnym Konkursie Kolęd i Pastorałek „Hej Kolęda, Kolęda”
>>>POBIERZ<<<

Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Tarnawatce ma zaszczyt zaprosić wszystkich sympatyków pożarnictwa na gminne zawody sportowo-pożarnicze, które odbędą się w


Tarnawatce, 18 lipca 2010 roku.

 

Program uroczystości:
1. Zbiórka uczestników na placu ćwiczeń (plac przed Domem Kultury w Tarnawatce) - 13.30
2. Rozpoczęcie zawodów sportowo-pożarniczych - 14.00
2.a. zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,
2.b. zawody seniorów,
2.c. odznaczenia zasłużonych strażaków,
2.d. dekoracje zwycięzców.
3. Zakończenie zawodów.

Prezes Zarządu Oddziału
Gminnego ZOSP RP w Tarnawatce
Piotr Pasieczny

Wójt Gminy Tarnawatka informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy przeznaczonych do sprzedaży, który dotyczy działek:


- o numerze ewidencyjnym 608 o powierzchni 1,6600 ha położona w miejscowości Tymin.


Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu /były właściciel lub jego spadkobiercy na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.z 2004r. Nr.261 poz.2603 z póź.zm./ upływa z dniem 14 grudnia 2010r.


Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. nr. 2 lub pod numerem telefonu 6624710 w.36 Urząd Gminy Tarnawatka.

OGŁOSZENIE

W związku z istniejącymi możliwościami bezpłatnego uzyskania urządzeń abonenckich umożliwiających bezpłatny dostęp do internetu, zapraszamy osoby zainteresowane do składanie wniosków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnawatce, ul. Szkolna 1.

Warunkiem uzyskania urządzenia jest:
1. posiadanie własnego komputera bez łącza internetowego,
2. spełnienie warunku kryterium dochodowego umożliwiającego korzystanie ze świadczeń rodzinnych tj. 504 zł na osobę w rodzinie lub 583 zł jeżeli w składzie rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.


Wnioski do pobrania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

 

LogoProjekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoZespół Szkół i Przedszkola w Tarnawatce partnerem w realizacji projektu „Małe Przedszkola”Na terenie miasta i gminy Tomaszów Lubelski i gminy Tarnawatka powstały nowe punkty przedszkolne dla dzieci w wieku 3-5 lat. W ramach projektu „ Małe przedszkola” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Urzędu Miasta Tomaszowa Lubelskiego od 06.09.2010r. otwarte zostały 4 punkty przedszkolne w:

 • Samorządowym Przedszkolu Nr 2 ul. T. Zamojskiego w Tomaszowie Lubelskim,
 • w Samorządowym Przedszkolu Nr 5 ul. Moniuszki 51 w Tomaszowie Lubelskim,
 • w Tarnawatce w Zespole Szkół i Przedszkola ul. Lubelska 62
 • w Jezierni w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej.

Projekt realizowany będzie do 30. 06.2013r., a uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne.

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu rozwoju fizycznego, emocjonalnego i intelektualnego dzieci głównie z rodzin ubogich i dotkniętych bezrobociem, w wieku 3-5 lat z terenu powiatu tomaszowskiego.

Realizacja tego priorytetu odbywać się będzie w drodze realizacji celów szczegółowych:

 • Upowszechniania edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich, poprzez otwarcie punktów przedszkolnych i zapewnienie możliwości bezpłatnego uczestnictwa dzieci w zorganizowanych formach zajęć ,
 • Zmniejszenie nierówności w jakości edukacji przedszkolnej na terenach miejskich i wiejskich,
 • Stymulowanie rozwoju i podniesienie osiągnięć dzieci w sferze poznawczej, umiejętności społecznych, wymowy, wad postawy, rozwijanie zdolności i indywidualnych predyspozycji,
 • Wzrost świadomości rodziców w zakresie konieczności edukacji przedszkolnej,
 • Wzrost poziomu i jakości współpracy podmiotów z obszaru powiatu tomaszowskiego.

Corocznym wsparciem w postaci edukacji przedszkolnej zostanie objętych 60 Beneficjentów Ostatecznych w wieku 3-5 lat. Pomocą, w formie fachowego poradnictwa, zostaną objęci również rodzice dzieci uczestniczących w zajęciach w ramach projektu „ Małe przedszkola”. Zakładając coroczną rotację (odchodzenie dzieci 5 letnich do szkoły) przewiduje się, że w projekcie będzie uczestniczyć 80 dzieci w ciągu 3 lat.

W ramach projektu na potrzeby przedszkola w Zespole Szkół i Przedszkola w Tarnawatce została wyremontowana sala zajęć oraz wyposażona w niezbędne meble, pomoce dydaktyczne, zabawki i środki audiowizualne. Uczestnikami projektu jest 15 dzieci. Dzieci mają zapewnioną 4 godzinną opiekę wychowawczą. Dwa razy w tygodniu odbywają się zajęcia z języka angielskiego, zajęcia wokalno-taneczne i zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Na potrzeby przedszkola zatrudniona została pomoc do dzieci. Dzieci codziennie otrzymują posiłek.

W realizowanym projekcie dla przedszkolaków przewidziano szereg wycieczek i wyjazdów oraz uroczystości wynikających z kalendarza pracy przedszkola. Raz w tygodniu zaplanowano również zajęcia logopedyczne i zajęcia z psychologiem.

 

 

Podsumowanie ćwiczeń zgrywających jednostki OSP należące do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego Gmin Tarnawatka i Krynice.

 

Podsumowanie ćwiczeń

Zaproszenie Siatkówka

 

Baner

 

Ogłoszenie o projekcie „Internet w Twoim zasięgu - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Tomaszowskim" przy współudziale Gminy Tarnawatka

 

Zapraszamy do udziału w projekcie „Internet w Twoim zasięgu - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Tomaszowskim" przy współudziale Gminy Tarnawatka , współfinansowanym w 85% przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest spełnienie wymaganych kryteriów oraz złożenie przez uprawnionego Wnioskodawcę w wyznaczonym terminie poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

W ramach projektu 76 gospodarstw domowych, z których pochodzą beneficjenci otrzyma bezpłatny dostęp do Internetu, 15 gospodarstw domowych otrzyma sprzęt komputerowy wraz z opieką serwisową i pakietem szkoleń przez okres realizacji projektu tj. 3 lata oraz 5 lat po jego zakończeniu.

Grupami uprawnionymi do ubiegania się o udział w projekcie są wymienione poniżej gospodarstwa domowe, w których: - brak jest komputera z dostępem do Internetu (w przypadku starania się o zestaw komputerowy), - brak jest dostępu do Internetu (w przypadku starania się o urządzenie abonenckie).

Termin rekrutacji: od 31.08.2010 r. do 14.09.2010 r.

Miejsca pobierania wniosków zgłoszeniowych:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnawatce,
na stronach internetowych: www.tarnawatka.bip.lublin.pl bądź 
www.tarnawatka.pl
Miejsca składania wniosków zgłoszeniowych:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnawatce, ul. Szkolna 1

 

Do pobrania:

 1. Regulamin
 2. Wniosek
 3. Oświadczenie o wysokości dochodów

Zaproszenie na Dożynki

Festyn "Dni Wieprza"

EXODUS MŁODYCH


Stowarzyszenie Wzgórze Przyjaźni, Urząd Gminy Tarnawatka oraz Zespół Szkół w Tarnawatce zapraszają młodzież w tym tegorocznych uczniów I klas Gimnazjum do udziału w wyjeździe integracyjnym w dniach 24-27 sierpień do Nowego Lublińca na Spotkanie młodzieży „ Exodus Młodych". Wyjazd finansowany jest ze środków Urzędu Gminy i projektu realizowanego z PPWOW.

Informacje o spotkaniu młodzieży na stronie:
www.exodus.zam-lub.pl

Wszelkich informacji o wyjeździe udzielą osoby pod numerem telefonu: 507674623 lub 601195599.

Prosimy o zgłaszanie chętnych do 15 sierpnia.

NIEDZIELA SPORTOWO-REKREACYJNA
TARNAWATKA
8 sierpnia 2010 r. (niedziela), godz. 14.00,

BOISKO SPORTOWE PRZY SZKOLE W TARNAWATCE.

W PROGRAMIE:

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY TARNAWATKA:

KATEGORIE WIEKOWE:

I. Dzieci do lat 16
II. Seniorzy

UDZIAŁ W KONKURENCJACH SPORTOWO-REKREACYJNYCH:

-strzelanie rzutów karnych, slalom piłkarski, żonglerka piłką, przejazdy rowerem BMX, slalom hulajnogą, rzuty lotką do tarczy, zwijanka, bieg z przeszkodami, skoki przez skakankę, przeciąganie liny (reprezentacje miejscowości)
Zwycięzcy w/w zawodów otrzymują nagrody rzeczowe i finansowe.

UWAGA:
Dzieci i młodzież do lat 18 mogą brać czynny udział w konkurencjach sportowo-rekreacyjnych za zgodą rodziców na piśmie. Zgoda rodziców na udział w zawodach winna być dostarczona najpóźniej na 1 godzinę przed rozpoczęciem zawodów.
pozostali - zgłoszenie na 1,5 godziny przed zawodami - z oświadczeniem o stanie zdrowia.

 

ORGANIZATORZY
WÓJT GMINY TARNAWATKA
TKS>>JEDNOŚĆ<< Tomaszów Lub.

 

 

Na sportowo - atrakcyjnie, bezpiecznie i zdrowo spędzamy wakacje” – półkolonia

Pod takim hasłem przebiega półkolonia zorganizowana przez Stowarzyszenie Wzgórze Przyjaźni. 25 osobowa grupa dzieci, dzięki pozyskanym środkom z Kuratorium Oświaty w Lublinie i Urzędu Gminy w Tarnawatce może w sposób atrakcyjny spędzić tegoroczne wakacje. Jesteśmy już na półmetku. Dzieci mają wiele atrakcji. Poznały różne zabawy, gry, samodzielnie stworzyły ciekawe piosenki o wakacyjnym wypoczynku. Zajęcia i konkurencje sportowe są doskonałą okazją do rozwijania sprawności fizycznej, zdrowej rywalizacji i integracji dzieci. Priorytetowe są wyprawy rowerowe, podczas których dzieci odkrywają urocze zakątki Tarnawatki i okolicznych miejscowości. Każdego dnia dzieci mają zapewnione dożywianie. W programie półkolonii przewidziany jest jeszcze wyjazd do stadniny do Dąbrowy Tomaszowskiej, spotkanie z garncarzem i olimpiada rowerowa. Uroczyste zakończenie półkolonii odbędzie się w dniu 24 lipca o godz.13.30 na które serdecznie zapraszamy.

Organizatorzy Stowarzyszenie Wzgórze Przyjaźni

Dnia 18 lipca 2010 roku w Tarnawatce odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. W zawodach udział wzięło dziewięć jednostek OSP:

 1. OSP Tarnawatka
 2. OSP Huta Tarnawacka
 3. OSP Klocówka
 4. OSP Niemirówek-Kolonia
 5. OSP Pauczne
 6. OSP Sumin
 7. OSP Tarnawatka-Tartak
 8. OSP Wieprzów
 9. OSP Pańków


Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Dziewcząt z Wieprzowa


Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze Chłopców:

 1. MDP Pauczne
 2. MDP Sumin
 3. MDP WieprzówKlasyfikacja końcowa seniorzy:

 1. OSP NIEMIRÓWEK-KOLONIA

 2. OSP Sumin

 3. OSP Pańków

 4. OSP Wieprzów

 5. OSP Tarnawatka

 6. OSP Pauczne

 7. OSP Klocówka

 8. OSP Huta Tarnawacka

 9. OSP Tarnawatka-Tartak

Klasyfikacja końcowa MDP dziewczęta:

 1. MDP WIEPRZÓW


Klasyfikacja końcowa MDP chłopcy:

 1. MDP SUMIN

 2. MDP Pauczne

 3. MDP Wieprzów

Program XIV Dnia Kultury Chrześcijańskiej


13 czerwca 2010 rok


12.00- 13.00
Msza święta


13.00 -14.00 Pokaz rycerski


14.00-16.00 
• Prezentacja sylwetek wybitnych kapłanów (występy dzieci i młodzieży)
• Degustacja potraw regionalnych
• Podsumowanie konkursu literackiego, plastycznego (wystawa prac i wręczenie nagród)

 

16.30-17.30 Przegląd piosenki powołaniowej


17.30- 18.30 Koncert zespołu „Anielsi”


18.30-19.30 Prezentacja rodu Tyszkiewiczów (wykład Marii Puźniak)


19.30- 20.30 „Listy do matki” (spektakl na podstawie tekstów Juliusza Słowackiego)


20.30 -21.30 Potańcówka - zespół ANSWER

,,Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”
Podsumowanie Projektu – II etap.


W piątek 28.05.2010r w naszej szkole odbyło się uroczyste podsumowanie Projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”. W pokazie efektów pracy uczniów udział wzięli zaproszeni goście: Pani dyrektor Bernadeta Wołoszyńska, rodzice, nauczyciele, uczniowie.

Przygotowany z tej okazji program artystyczny przebiegał pod hasłem „DLA KAŻDEGO COŚ CIEKAWEGO”. Uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności i zdolności językowe w inscenizacji znowelizowanej bajki pt. „Czerwony Kapturek”. Inteligencję ruchową i muzyczną odzwierciedlili poprzez taniec i ruch w pokazie zręcznościowo – cyrkowym z piłeczkami, talerzem. Ilustrację ruchową z laskami do piosenki pt. „Simama ka”, pokonanie sprawnościowego toru przeszkód.

Inteligencję przyrodniczą w teatrzyku ekologicznym pt. „Niewielki, ale śliczny teatrzyk ekologiczny”. Śpiew solowy utworów pt. „Przyjaciel Ziemi” „Walczyk dla rodziców”. Wykazywały się sprawnością logicznego myślenia rozwiązując zadania matematyczne. Nie powstydziły się także znajomością wiedzy o Polsce i UE.

Między prezentacją swojego półrocznego dorobku czytały fragmenty wierszy poświęcone ,,Świętu taty i mamy”.

Uroczystość tę uświetniła prezentacja multimedialna, obrazująca zajęcia pozalekcyjne w Ośrodkach Zainteresowań.

Na zakończenie pokazu Pani dyrektor wraz z nauczycielem prowadzącym wręczyły uczestnikom Projektu pamiątkowe ,,pacynki – Myszki” i dyplomy. Uroczyście przekazały Dziecięce Ośrodki Zainteresowań młodszym kolegom, które zostaną objęte tym Projektem. W końcowej części pokazu słowa podziękowania rodzicom, dzieciom i nauczycielowi prowadzącemu przekazała Pani dyrektor Bernadeta Wołoszyńska. W imieniu Komitetu Rodzicielskiego głos zabrała Pani Alicja Romańczuk, która wyraziła podziękowanie i wdzięczność za umożliwienie wzbogacenia osobowości dzieci uczestniczących w Projekcie. Swoją twórczość i pomysłowość oddali wykazując się dekoracją – wystawą prac plastyczno – technicznych. Obdarowali zaproszonych gości ,,kwiatami”. Po zakończeniu uroczystości uczniowie wraz z wychowawczynią Grażyną Piasecką zaprosili rodziców na słodki poczęstunek.

Pana Prezydenta Lecha Kaczyńskiego poznałem 4 czerwca 2006 roku podczas uroczystości związanych z obchodami 25 rocznicy rejestracji NSZZ Solidarność RI. Razem z grupą rolników i samorządowców, miałem zaszczyt przebywać w pałacu prezydenckim w Warszawie, gdzie zasłużonym działaczom związkowym wręczone zostały odznaczenia państwowe.

Po części oficjalnej zostaliśmy zaproszeni na poczęstunek do ogrodów pałacowych. Właśnie tam mogliśmy osobiście porozmawiać z Panem Prezydentem. Pan Lech Kaczyński wyrażał duże zainteresowanie sytuacją rolników, a także ogromną troskę o przyszłość polskiego rolnictwa. Podczas tego krótkiego spotkania Prezydent ujął nas swoją osobowością. Byliśmy pod wrażeniem jego wysokiej kultury osobistej, bezpośredniości i życzliwości, a także dużego poczucia humoru. Pomimo tego, że widzieliśmy w nim męża stanu, nie odczuliśmy żadnego dystansu, który mógłby dzielić głowę państwa od zwykłych ludzi.

Piotr Pasieczny