REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU PIOSENKI I PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

DLA NIEPODLEGŁEJ”

 

  1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół i Przedszkola w Tarnawatce.

  2. Konkurs odbywać się będzie pod patronatem Wójta Gminy Tarnawatka.

  3. Celem konkursu jest:

- umożliwienie dzieciom i dorosłym mieszkańcom gminy Tarnawatka prezentacji umiejętności wokalnych

- wspieranie uzdolnionych wokalnie uczniów

- wspieranie wychowania patriotycznego poprzez różne formy aktywności artystycznej

- przywrócenie naszej zbiorowej pamięci niektórych, zapomnianych już, polskich pieśni patriotycznych, pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju

- kształtowanie postaw patriotycznych

- kultywowanie pamięci o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny

- propagowanie obchodów świąt narodowych

4. Kategorie wiekowe (soliści):

- kl. I- III SP

- kl. IV- VI SP

- kl. VII- VIII oraz III gimnazjum

- młodzież starsza (do 25 lat)

- dorośli i seniorzy

5. Zgłoszenia uczestników:

Zgłoszenia do konkursu należy dokonać do dn. 30. 10. 2018 r. (wtorek)
do godz. 15.00
na adres:
Zespół Szkół i Przedszkola w Tarnawatce

ul. Lubelska 62

22- 604 Tarnawatka

sekretariat- pokój nr 4

złożyć należy:

druk zgłoszeniowy (w załączniku) zawierający także zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikacji wizerunku w celach konkursowych

nośnik z podkładem muzycznym

6. Sprawy organizacyjne:

- uczestnicy w każdej kategorii wiekowej wykonują jedną piosenkę o charakterze konkursowym (może to być piosenka żołnierska, legionowa, powstańcza, ojczyźniana itp.)

- prezentacja utworów ma się odbywać wyłącznie w języku polskim

- podkładem muzycznym może być:

» akompaniament instrumentalny „na żywo”

» nagranie na płycie CD w formacie AUDIO

» nagranie na nośniku typu pendrive

- organizatorzy konkursu zapewniają nagłośnienie, odtwarzacz CD oraz komputer

7. Termin konkursu:

Konkurs odbędzie się w dn. 06. 11 2018 r. (wtorek) w Gminnym Ośrodku Kultury
w Tarnawatce.
Początek konkursu: godz. 13.30. W uzasadnionym przypadku dopuszcza się zmianę godziny rozpoczęcia konkursu, a o ewentualnej zmianie szkoły zostaną powiadomione telefonicznie.

8. Kryterium oceny stanowić będzie:

- dobór repertuaru

- interpretacja utworu

- muzykalność i warunki głosowe wykonawcy

- ogólne wrażenie artystyczne

9. Nagrody:

- wszyscy wykonawcy otrzymają pamiątkowe dyplomy

- trzy pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych- nagrody rzeczowe

- zdobywcy I miejsc- występ podczas koncertu „Dla Niepodległej”

10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu.

11. Organizator nie zapewnia dowozu oraz nie zwraca kosztów podróży.

12. Uwagi dodatkowe:

Osoba do kontaktu- w przypadku pytań odnośnie konkursu:
Ewa Zieńko, tel. 84 662 47 27

 

Karta zgłoszeniowa dla osób niepełnoletnich

Karta zgłoszeniowa dla osób dorosłych