WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Na podstawie art. 35 ust. 1ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. 2016 poz. 2147), Wójt Gminy Tarnawatka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnawatka przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

 

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy,

terminy wnoszenia opłat i zasady ich aktualizacji

Okres dzierżawy

Forma oddania w dzierżawę

Księga wieczysta ZA1T/00045560/2

Działki 633 i 634 położone w obrębie ewidencyjnym Tarnawatka

1.0120 ha

Nieruchomość gruntowa wykorzystywana rolniczo

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest pod usługi. Oddanie w dzierżawę następuje na cele produkcji rolnej.

250 zł rocznie, czynsz płatny rocznie bez wezwania do 31marca każdego roku, wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższenia czynszu dzierżawnego na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Tarnawatka

3 lata

Przetarg ustny nieograniczony

 

Tarnawatka 2017-10-17

Wójt Gminy

Piotr Pasieczny

 

  • niniejszy wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni, tj. od 17 października 2017 do 7 listopada 2017 r.,

  • więcej informacji dot. w/w nieruchomości można uzyskać w Urzedzie Gminy Tarnawatka pok. 17, tel. 84 662 47 10.