W dniu 10 czerwca 2018 r. zorganizowano w Hucie Tarnawackiej poraz pierwszy imprezę kulturalną z okazji Dnia Sąsiada pod hasłem "Między nami sąsiadami". Wydarzenie to było doskonałą okazją do spędzenia niedzielnego popołudnia w miłym gronie przyjaciół i sąsiadów, promowania lokalnych wyrobów i twórców. Dobre relacje sąsiedzkie i wspólne spędzanie czasu wolnego należą do naszego dziedzictwa lokalnego. Zgrane i aktywne społeczeństwo wiejskie samo w sobie stanowi atrakcję i jest doskonałym produktem promującym nasz region. Organizatorzy zapewnili szereg atrakcji zarówno dla dzieci jak i osób dorosłych. Dzieci miały możliwość zabawy na dmuchanym placu zabaw, trampolinie. Klub Młodych Animatorów z Rachań malował dziecięce buźki. Miłym zaskoczeniem dla wszystkich uczestników były warsztaty z gancarstwa, które prowadził twórca ludowy Pan Marian Chmiel. Na scenie zaprezentowała się młodzież ze szkoły podstawowej w Hucie Tarnawackiej oraz Mały Chórek prowadzony przez Panią Elżbietę Jakubczak ze szkoły podsatwowej w Tarnawatce. Po występach artystycznych odbyły się różne konkursy oraz gry i zabawy dla wszystkich uczestników imprezy. W konkurencji na na najszybszą sąsiadkę zwyciężyła Pani Magdalena Majdańska, a kolejne miejsca zajeły Panie Marzena Mazurek i Kamila Krzyżanowska. Najsilniejszym sąsiadem okazał się Pan Robert Bilewicz. W konkursie "Familiada" zwyciężyło KGW z Niemirówka-Kol. Najlepszym ciastem może pochwalić się Pani Iwona Czuwara. Jej deser bardzo wysoko oceniła komisja konkursowa w składzie, której znależli się Pan Piotr Pasieczny, Pani Kazimiera Mańdziuk, Pani Ewa Piwko-Witkowska oraz przedstawiciele partnerskiej gminy z Ukrainy. Ponadto odbyły sie inne konkursy min. "Zaproś sąsiada", "Czy znasz swojego sąsiada", "Na najciekawszą scenkę waśni sąsiedzkiej" oraz "Co ty wiesz o swojej gminie" Bardzo dobry przepis na "Ciasto niebiańskie" zaprezentowała Wspólnota Galilea. Dla chętnych podajemy przepis: odrobina serca, szczypta zrozumienia, trochę optymizmu, wiele radości, ogrom pokory, mnóstwo łagodności, chwile cichości, ocean pokoju, morze miłości. Zostały rozegrane także inne konkurencje dla dzieci oraz rodzin. W konkurencji przeciągania liny "Kto rządzi w regionie" bezkonkurencyjne okazały się Panie z Huty Tarnawackiej, natomiast w grupie męskiej wygrali Panowie z Paucznego. W ramach współpracy z Komendą Powiatową Policji w Tomaszowie Lub. można było oznakować swój rower. W szkołach z terenu gminy a także w dniu imprezy zorganizowana była zbiórka artykułów szkolnych i książek dla dzieci z partnerskiej gminy z Ukrainy. Wszystkie pomoce szkolne zostały przekazane zaproszonym władzom gminy Magierów. Dla wszystkich uczestników przygotowany został poczęstunek przez lokalne Koła Gospodyń Wiejskich: z Huty Tarnawackiej, Sumina, Tymina "Polne Kwiaty", Niemirówka-Kol. Pyszne ciasta przygotowali także rodzice uczniów ze szkoły z Huty Tarnawackiej. Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz pierwszej pomocy, który prowadził Pan Damian Pępiak - ratownik medyczny. Garażówka - czyli wymiana rzeczy zbędnych najbardziej podobała się dzieciom i młodzieży. Można była tam dostać ciekawe książki oraz zabawki. Potańczyć można było przy muzyce Orkiestry Strażackiej oraz zespołu Kamila Kostura. Wydarzenie to możliwe było dzięki realizowanemu przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Tarnawatka projektowi pod nazwą "Organizacja imprezy kulturalnej z okazji Dnia Sąsiada promującej dobre zwyczaje i tradycje o nazwie „Między nami sąsiadami”. Projekt ten dofinansowany jest za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Roztocze Tomaszowskie" a współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, działenie "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Zadanie pn. „ Organizacja imprezy kulturalnej z okazji Dnia Sąsiada promującej dobre zwyczaje i tradycje o nazwie „Między nami sąsiadami”, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Projekt dofinansowany za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie”

logo monika

 

szachy

piknik strazacki

Zawiadomienie

Dotyczy: mieszkańców ul. Wola, ul. Jasna w Tarnawatce

W związku z planowaną inwestycją ,,Rozbudowa sieci gazowych na terenie gminy Tarnawatka” zwracam się z prośbą o złożenie indywidualnych wniosków o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej. Wnioski są dostępne w Urzędzie Gminy Tarnawatka pok. nr 7, na stronie internetowej gminy oraz zostaną również dostarczone przez pracownika gminy podczas odczytów wodomierzy na początku lipca 2018 r.

Wypełnione i podpisane wnioski należy składać w UG Tarnawatka pok. nr 7 w terminie do 31 lipca 2018 r. Złożenie indywidualnych wniosków co najmniej przez osoby które deklarowały chęć podłączenia gazu jest warunkiem koniecznym do podjęcia prac projektowych i budowy sieci gazowych.

Wniosek o określenie warunków przyłaczenia

Wójt Gminy

Piotr Pasieczny

Niniejszym informuję mieszkańców Gminy Tarnawatka, że dnia 1 sierpnia 2017 roku o godz. 17.00 w ramach treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania włączone zostaną syreny alarmowe.

Sygnał ciągły trwający 1 minutę będzie sygnałem ćwiczebnym, w związku z powyższym proszę o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań wynikających z treści komunikatu. Działania powyższe mają na celu upamiętnienie i uhonorowanie poświęcenia i walki Powstańców Warszawskich z 1944 roku.

Wójt Gminy

Piotr Pasieczny

Wójt Gminy Tarnawatka ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół i Przedszkola w Tarnawatce prowadzonego przez Gminę Tarnawatka

1. Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. nr 184, poz. 1436 z późn. zm.).

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły;

2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;

3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

a) stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela, albo

b) stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

c) stażu pracy, w tym stażu na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy;

5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego wraz z jego uzasadnieniem - w przypadku nauczyciela;

7) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

8) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

9) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

10) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

11) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168) Tekst jednolity uwzględnia zmiany ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1519.;

12) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły;

13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

3. Oferty należy składać w zaklejonej kopercie (z napisem konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół i Przedszkola w Tarnawatce) z podanym adresem do korespondencji, w sekretariacie Urzędu Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka, w dni robocze w godzinach od 7 do 15, w terminie do dnia 10 sierpnia 2017 r. .

4. W przypadku nadesłania oferty pocztą decyduje data nadania potwierdzona stemplem pocztowym.

5. Dodatkowych informacji udziela Sekretarz Gminy Tarnawatka (adres j. w.), tel. 84-662-47-10.

6. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy Tarnawatka.

7. O dokładnym miejscu i terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci i członkowie komisji konkursowej zostaną poinformowani indywidualnie.

Zmieniony „Program bioasekuracji mający na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015-2018 wszedł w życie 15 lipca 2017 roku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2017 r. (Dz. U. poz. 1378) .

Zgodnie z tym Programem posiadacze zwierząt utrzymujący świnie na obszarze województwa:

1) podlaskiego, w powiatach:

a) augustowskim w gminach Sztabin i Bargłów Kościelny,

b) białostockim w gminach Dobrzyniewo Duże, Choroszcz, Tykocin i Zawady,

d) sokólskim w gminach Korycin i Suchowola,

e) hajnowskim w gminach Hajnówka miasto, Dubicze Cerkiewne, Kleszczele i Czeremcha,

f) wysokomazowieckim w gminie Kobylin-Borzymy,

g) zambrowskim w gminie Rutki,

h) monieckim w gminach Goniądz, Jaświły, Mońki, Trzcianne, Krypno, Knyszyn i Jasionówka,

i) grajewskim w gminach Rajgród, Grajewo, Szczuczyn, Wąsosz i Radziłów,

j) bielskim w gminach Orla, Bielsk Podlaski i Boćki,

k) siemiatyckim w gminach Milejczyce, Nurzec-Stacja, Mielnik, Siemiatycze z miastem Siemiatycze, Drohiczyn i Dziadkowice,

l) kolneńskim w gminach Grabowo i Stawiski,

m) łomżyńskim w gminach Przytuły, Jedwabne i Wizna,

2) mazowieckiego, w powiatach:

a) łosickim w gminach Huszlew, Olszanka, Platerów, Sarnaki, Stara Kornica i Łosice z miastem Łosice,

b) siedleckim w gminie Korczew,

3) lubelskiego, w powiatach:

a) bialskim w gminach Konstantynów, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie Piszczac, Kodeń, Terespol z miastem Terespol, Łomazy i Międzyrzec Podlaski,

b) Biała Podlaska

 zobowiązani zostali do dostosowania gospodarstw do niżej wymienionych wymagań dotyczących bioasekuracji określonych w ww. programie.

Wymagania dotyczące bioasekuracji:

1) zabezpieczenie gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie w systemie otwartym, podwójnym ogrodzeniem, o co najmniej 1,5 m wysokości, na podmurówce lub z wkopanym krawężnikiem;

2) wdrożenie programu monitorowania i zwalczania gryzoni;

3) przeprowadzanie okresowych zabiegów dezynsekcji (od kwietnia do listopada każdego roku);

4) prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń, które wjeżdżają na teren gospodarstwa, oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie;

5) zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt domowych;

6) utrzymywanie świń w gospodarstwach w zamkniętych pomieszczeniach, z wyjątkiem świń utrzymywanych w systemie otwartym;

7) zapewnienie aby:

a) osoby mające kontakt ze świniami w gospodarstwie nie utrzymywały własnych świń poza tym gospodarstwem oraz nie zajmowały się dodatkowo obsługą świń w innych gospodarstwach,

b) do budynków, w których są utrzymywane świnie, nie wchodziły osoby postronne,

c) osoby przebywające w budynkach inwentarskich używały odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego;

8) posiadanie w gospodarstwie, w którym są utrzymywane świnie, pisemnego planu bioasekuracji obejmującego:

a) dokumentację przestrzegania wymagań określonych w akapicie pierwszym w pkt 2–4,

b) rejestr produktów biobójczych używanych w gospodarstwie,

c) program czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i sprzętu mającego kontakt ze świniami,

d) zasady używania oraz czyszczenia i dezynfekcji odzieży ochronnej i obuwia, o których mowa w akapicie pierwszym w pkt 7 lit. c;

9) zabezpieczenie budynków inwentarskich oraz budynków i miejsc wykorzystywanych do przechowywania pasz i ściółki pojedynczym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m na całej długości, związanym na stałe z podłożem, wykluczającym dostęp wolnożyjących dzików na teren gospodarstwa. Wymagania są spełnione także wtedy gdy całe siedlisko jest ogrodzone w wyżej określony sposób;

10) utrzymywanie świń w gospodarstwie w budynkach, w których nie są jednocześnie utrzymywane inne zwierzęta gospodarskie kopytne.

Dodatkowo na obszarze województwa podlaskiego, w powiatach hajnowskim w gminach Białowieża, Narew, Narewka, Czyże i Hajnówka oraz białostockim w gminach Zabłudów i Michałowo wprowadza się następujące wymagania:

1) zabezpieczenie budynków inwentarskich oraz budynków i miejsc wykorzystywanych do przechowywania pasz i ściółki pojedynczym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m na całej długości, związanym na stałe z podłożem, wykluczającym dostęp wolnożyjących dzików na teren gospodarstwa;

2) utrzymywanie świń w gospodarstwie w budynkach, w których nie są jednocześnie utrzymywane inne zwierzęta gospodarskie kopytne.

Termin na dostosowanie gospodarstw do ww. wymagań bioasekuracji upływa 14 sierpnia 2017 r. z wyłączeniem obowiązku zabezpieczenia budynków inwentarskich oraz budynków i miejsc wykorzystywanych do przechowywania pasz i ściółki pojedynczym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m na całej długości, związanym na stałe z podłożem, wykluczającym dostęp wolnożyjących dzików na teren gospodarstwa - który powinien być spełniony do 31 grudnia 2017 r.

Posiadacze utrzymujący świnie na wyżej wymienionych obszarach, którzy nie będą mogli dostosować gospodarstw do ww. wymagań do dnia 14 sierpnia 2017 r., mogą składać  do powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa oświadczenie, że gospodarstwo nie spełni wymagań określonych w programie bioasekuracji.

W takim przypadku:

1) powiatowy lekarz weterynarii, po przeprowadzeniu kontroli w gospodarstwie, wyda decyzję nakazującą zabicie świń utrzymywanych w gospodarstwie lub poddanie ich ubojowi oraz zakazującą wprowadzania do gospodarstwa i utrzymywania w nim zwierząt z gatunków wrażliwych przez okres obowiązywania programu, tj. do 31 grudnia 2018 r.;

2) posiadaczowi świń będzie przysługiwać:

 • odszkodowanie za zabite lub poddane ubojowi zwierzęta, wypłacane przez powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa,
 • rekompensata za nieprzerwane nieutrzymywanie świń w gospodarstwie, przyznawana w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa.

Wniosek o przyznanie rekompensaty należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa, w terminie do dnia 15 września 2017 r.

Do wniosku należy dołączyć kopię ww. decyzji wydanej przez powiatowego lekarza weterynarii oraz dokumenty potwierdzające jej wykonanie.

Natomiast posiadaczowi utrzymującemu świnie na ww. obszarze, który nie dostosujedo dnia 14 sierpnia 2017 r., gospodarstwa do ww. wymagań dotyczących bioasekuracjii nie złoży w tymterminie do powiatowego lekarza weterynarii oświadczenia, że gospodarstwo nie spełni wymagań określonych w ww. programie bioasekuracji:

1) powiatowy lekarz weterynarii, po przeprowadzeniu kontroli w gospodarstwie, wyda decyzję nakazującą zabicie świń utrzymywanych w gospodarstwie lub poddanie ich ubojowi oraz zakazującą wprowadzania do gospodarstwa 
i utrzymywania w nim zwierząt z gatunków wrażliwych przez okres obowiązywania programu, tj. do 31 grudnia 2018 r.;

2) będzie przysługiwać jedynie odszkodowanie za zabite lub poddane ubojowi zwierzęta, wypłacane przez powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa;

3) nie będzie przysługiwać ww. rekompensata za nieprzerwane nieutrzymywanie świń w gospodarstwie.

Najważniejsze terminy:

 • 15 lipca 2017 r. – wejście w życie zmiany „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015-2018
 • 14 sierpnia 2017 r. – termin na dostosowanie gospodarstwa do wymagań dotyczących bioasekuracji, z wyłączeniem obowiązku zabezpieczenia budynków inwentarskich oraz budynków i miejsc wykorzystywanych do przechowywania pasz i ściółki pojedynczym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m na całej długości, związanym na stałe z podłożem, wykluczającym dostęp wolnożyjących dzików na teren gospodarstwa - który powinien być spełniony do 31 grudnia 2017 r.
 • 14 sierpnia 2017 r. – termin na złożenie oświadczenia do powiatowego lekarza weterynarii w przypadku braku możliwości spełnienia wymagań dotyczących bioasekuracji
 • 15 września 2017 r. – termin na złożenie wniosku do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie rekompensaty

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015–2018

 

W tym roku gospodarzem corocznych Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych była miejscowość Wieprzów. W niedzielę 9 lipca na starcie stanęło 8 drużyn seniorskich, dwie drużyny młodzieżowe chłopców i jedna dziewcząt. Zmagania strażaków ochotników oceniała komisja złożona z przedstawicieli Państwowe Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim. Sędzia głównym zawodów był mł. kapitan Piotr Chlebicki, a partnerowali mu mł. ogniomistrz Tomasz Iwanicki, mł. ogniomistrz Paweł Łubiarz oraz sekcyjny Wojciech Grudowski. W ostatecznej klasyfikacji zwyciężyła jednostka OSP z Tarnawatki, drugi był Sumin, a trzecie miejsce przypadło Klocówce. Dalsze miejsca zajeli strażacy z Wieprzowa, Pańkowa, Huty Tarnawackiej, Niemirówka-Kolonii i Paucznego. W zawodach chłopców zwyciężył Sumin, a drugi był Wieprzów. Oczywiście dziewczęta z Wieprzowa zdobyły pierwsze miejsce, gdyż na starcie nie pojawiła się żadna drużyna konkurencyjna.

Zawody strażackie, to nie tylko zmagania na torze, ale także okazja do wyróżnienia zasłużonych działaczy OSP. W tym roku Złote Medale Za Zasługi Dla Pożarnictwa otrzymali: Anna Paszt, Krzysztof Borowicz i Sławomir Oberda; Srebrne: Paweł Czuwara, Marek Kawa, Robert Kuźniarz, Mateusz Matwiejszyn, Artur Piskorowski, Piotr Więcławek; Brązowe: Daria Graca, Marcin Bakalarz, Czesław Chroń, Mateusz Kuźmik, Damian Pyrek i Tomasz Szczepaniuk. Honorową Odznaką Strażak Wzorowy wyróżniono” Karolinę Lepionkę, Michała Mazura, Radosława Przysuchę, Kamila Romańczuka, Mateusza Sarzyńskiego oraz Kamila Tyrkę. Wręczenia pucharów, pamiątkowy dyplomów oraz medali i odznaczeń dokonali Przewodnicząca Rady Gminy Kazimiera Mańdziuk, Wójt Piotr Pasieczny i Komendant Gminny OSP Tadeusz Borowicz oraz Prezes ZOG ZOSP RP Marek Pasieczny.        

Galeria zdjęć z zawodów

 

Z A P R O S Z E N I E

WÓJT GMINY TARNAWATKA 

Logo OSP

ORAZ

ZARZĄD ODDZIAŁU GMINNEGO ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH 

RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ W TARNAWATCE 

MA ZASZCZYT ZAPROSIĆ WSZYSTKICH SYMPATYKÓW POŻARNICTWA 

NA GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE 

WIEPRZÓW

/Plac przy strażnicy OSP/

9 LIPCA 2017

 P r o g r a m   u r o c z y s t o ś c i:

 1. Zbiórka uczestników na placu ćwiczeń o godz. 13.30
 2. Rozpoczęcie zawodów sportowo-pożarniczych godz. 14.00
  • Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
  • Zawody seniorów
  • Odznaczenia zasłużonych strażaków
  • Dekoracje zwycięzców
  • Zakończenie zawodów

 
strazaczka

Wójt Gminy Tarnawatka

Piot Pasieczny

Prezes Zarządu Oddziału Gminnego

ZOSP RP w Tarnawatce

Marek Pasieczny

 

Niniejszym informuję mieszkańców Gminy Tarnawatka, że dnia 1 sierpnia 2016 roku o godz. 17.00 w ramach treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania włączone zostaną syreny alarmowe.

Sygnał ciągły trwający 1 minutę będzie sygnałem ćwiczebnym, w związku z powyższym proszę o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań wynikających z treści komunikatu. Działania powyższe mają na celu upamiętnienie i uhonorowanie poświęcenia i walki Powstańców Warszawskich z 1944 roku.

Wójt Gminy

Piotr Pasieczny

Wyniki zawodów sportowo-pożarniczych
Tarnawatka, 10 lipca 2016

SENIORZY

Miejsce Nazwa OSP

Sztafeta
pożarnicza

Ćwiczenie
bojowe

Razem
punktów

1 Tarnawatka 27,40 25,79 53,19
2

Sumin

26,69 28,00 54,69
3 Pańków 29,32 25,89 55,21
4 Klocówka 28,22 32,72 60,94
5 Niemirówek-Kolonia 26,25 35,93 62,18
6 Huta Tarnawacka 30,63 37,31 67,94
7 Tarnawatka-Tartak 31,69 38,54 70,23

 

MDP DZIEWCZĘTA

Miejsce Nazwa OSP

Sztafeta
pożarnicza

Ćwiczenie
bojowe

Razem
punktów

1 Wieprzów 32,10 38,68 70,78


MDP CHŁOPCY

Miejsce Nazwa OSP

Sztafeta
pożarnicza

Ćwiczenie
bojowe

Razem
punktów

1 Sumin 25,86 24,89 50,75
2 Tarnawatka 31,04 27,34 58,38
3 Wieprzów 34,69 40,91 75,60

Urząd Gminy Tarnawatka zawiadamia, że w dniach 11.07.2016 – 15.07.2016 roku przeprowadzony zostanie nabór uzupełniający wniosków o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem odpadów i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy w 2016 r. wg Projektu pt. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. O dofinansowanie ubiegać się mogą jedynie osoby fizyczne.

W związku z powyższym prosi się mieszkańców gminy o zgłaszanie się do tut. Urzędu p. nr 7, celem pobrania odpowiedniego wniosku i uzyskania niezbędnych informacji na temat realizowanego „Projektu”. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Załączniki do pobrania:

 1. Regulamin przystąpienia i uczestnictwa w projekcie
 2. Wniosek dla osób fizycznych oraz wspólnot mieszkaniowych
 3. Oświadczenie

Z A P R O S Z E N I E

WÓJT GMINY TARNAWATKA 

Logo OSP

ORAZ

ZARZĄD ODDZIAŁU GMINNEGO ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH 

RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ W TARNAWATCE 

MA ZASZCZYT ZAPROSIĆ WSZYSTKICH SYMPATYKÓW POŻARNICTWA 

NA GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE 

TARNAWATKA

10 LIPCA 2016

 P r o g r a m   u r o c z y s t o ś c i:

 1. Zbiórka uczestników na placu ćwiczeń o godz. 13.30
 2. Rozpoczęcie zawodów sportowo-pożarniczych godz. 14.00
  • Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
  • Zawody seniorów
  • Odznaczenia zasłużonych strażaków
  • Dekoracje zwycięzców
  • Zakończenie zawodów

 
strazaczka

Wójt Gminy Tarnawatka

Piot Pasieczny

Prezes Zarządu Oddziału Gminnego

ZOSP RP w Tarnawatce

Marek Pasieczny

 

Plan Gospodarki Nikoemisyjnej

5 lipca 2015 roku odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze w Pańkowie.

Wyniki:

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze Dziewcząt

 I miejsce - Wieprzów

II miejsce - Tarnawatka-Tartak

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze Chłopców

   I miejsce - Tarnawatka

 II miejsce - Sumin

III miesjce - Wieprzów

Seniorzy

   I miejsce - Tarnawatka

 II miejsce - Klocówka

III miejsce - Sumin

 

Galeria zdjęć z zawodów sportowo-pożarniczych w Pańkowie

Zarządzenie nr 24/2015

Wójta Gminy Tarnawatka

z dnia 6 lipca 2015


w sprawie ograniczenia pobierania wody pitnej.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594- z późn. zam.) z uwagi na duży pobór  wody z sieci wodociągowej gminy Tarnawatka zarządza się co następuje:

§1

W celu racjonalnej gospodarki wody pitnej przez okres letni dostarczanej z wodociągu gminnego, wprowadza się na obszarze całej gminy Tarnawatka ograniczenie w używaniu wody pitnej.

§2

W związku z wprowadzonym ograniczeniem z dniem 6 lipca 2015r. do odwołania- zakazuje się używania wody pitnej z wodociągu gminnego do podlewania ogródków przydomowych, trawników, uzupełniania oczek wodnych, mycia pojazdów i sprzętu rolniczego oraz pobierania wody do celów innych niż socjalno- bytowe i pojenie zwierząt.

§3

Wymieniony w §2 zakaz nie dotyczy jednostek straży pożarnych w zakresie poboru wody z hydrantów.

§4

Zobowiązuje się wszystkich odbiorców wody do racjonalnego jej wykorzystania, a właścicieli i zarządców budynków do usunięcia wszelkich nieszczelności, które mogą powodować jej ubytek.

§5

Nadzór i kontrolę przestrzegania niniejszego zarządzenia powierzam pracownikom Urzędu Gminy Tarnawatka, Sołtysom wsi oraz zarządcom wspólnot mieszkaniowych.

§6

W stosunku do osób, które nie podporządkują się niniejszemu zarządzeniu, zostaną zastosowane kary wynikające z przepisów postępowania w sprawach o wykroczenia.

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń we wszystkich miejscowościach gminy Tarnawatka oraz przekazaniu informacji w formie okólnika wszystkim mieszkańcom korzystającym z wodociągu gminy Tarnawatka.

Wójt Gminy Tarnawatka

/-/ Piotr Pasieczny

wakacje2015

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnawatce informuje, że w ramach realizowanego projektu pt. „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Tarnawatka” poszukuje osoby chętnej do udziału w kursie Spawacz-spawanie elektryczne i gazowe. Kurs obejmuje 250 godzin teoretycznych i praktycznych , miejsce realizacji - Zamość, w terminie 23.07.2014-05.09.2014, w ramach kursu zapewniony będzie gorący posiłek podczas każdego dnia szkolenia oraz zwracane koszty dojazdu.

Warunki udziału:

- Mężczyzna zarejestrowany w urzędzie pracy

- w wieku aktywności zawodowej

- uprawniony do korzystania z pomocy społecznej

- przystępujący do udziału w projekcie po raz pierwszy

Chętnych prosimy o kontakt GOPS Tarnawatka, ul. Szkolna 1, 22-604 Tarnawatka

Tel. 84 6624804

Z A P R O S Z E N I E

 

 Logo OSP  ZARZĄD ODDZIAŁU GMINNEGO ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH 

RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ W TARNAWATCE 

MA ZASZCZYT ZAPROSIĆ WSZYSTKICH SYMPATYKÓW POŻARNICTWA 

NA GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE 

SUMIN

20 LIPCA 2014

 P r o g r a m   u r o c z y s t o ś c i:

 1. Zbiórka uczestników na placu ćwiczeń o godz. 13.30
 2. Rozpoczęcie zawodów sportowo-pożarniczych godz. 14.00
  • Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
  • Zawody seniorów
  • Odznaczenia zasłużonych strażaków
  • Dekoracje zwycięzców
  • Zakończenie zawodów

 
Strazak

Prezes Zarządu OddziałuGminnego

ZOSP RP w Tarnawatce

Piotr Pasieczny

 

To był udany rok szkolny

- mówią przedstawiciele dyrekcji i nauczyciele Gimnazjum Publicznego w Tarnawatce. Uroczystość zakończenia roku szkolnego odbyła się w naszym gimnazjum 27 czerwca. Tradycyjnie już w części artystycznej prezentowali się absolwenci szkoły, żegnani przez drugoklasistów. Ośmiu uczniów otrzymało na zakończenie szkoły wyróżnienia za średnią ocen powyżej 4.75.......

Ten artykuł oraz pozostałe można przeczytać w najnowszym wydaniu gazety „Co w naszej gminie”

 

plakat wakacje

Informacja o wynikach naboru kadry zarządzającej projektem
,,Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z gminy Tarnawatka” współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 na stanowiska:

 

 • koordynator projektu
 • asystent koordynatora
 • specjalista ds. finansowych

 

      Dyrektor Zespołu Szkół i Przedszkola w Tarnawatce informuje, że w wyniku naboru na w/w stanowiska wpłynęły:

 

 1. Oferty na stanowisko koordynatora projektu: 1 osoba

       Liczba otrzymanych ofert:1

      Oferty spełniające wymagania formalne: 1

2.   Oferty na stanowisko asystenta koordynatora: 1 osoba

       Liczba otrzymanych ofert:4

      Oferty spełniające wymagania formalne: 4

3.   Oferty na stanowisko specjalisty ds. finansowych: 1 osoba

       Liczba otrzymanych ofert:2

      Oferty spełniające wymagania formalne: 1

 

Zespół Szkół i Przedszkola w Tarnawatce ogłasza nabór na stanowisko pracy:

Koordynator projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z gminy  Tarnawatka”

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia  i kompetencji
w regionach, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych  i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów  z  grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zespół Szkół i Przedszkola w Tarnawatce ogłasza nabór na stanowisko pracy:

Asystent koordynatora „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z gminy  Tarnawatka”

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia  i kompetencji
w regionach, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych  i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów  z  grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zespół Szkół i Przedszkola w Tarnawatce ogłasza nabór na stanowisko pracy:

Specjalista ds. finansowych „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z gminy  Tarnawatka”

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia  i kompetencji
w regionach, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych  i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów  z  grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Wymagania związane ze stanowiskiem są zgodnie z opisem  stanowiska, które jest załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.

Urząd Gminy Tarnawatka informuje, iż w miejscowości Tarnawatka-Tartak znaleziono bezpańskiego psa. Chętnie oddamy go w dobre ręce. Zainteresowanych przygarnięciem psa prosimy o kontakt z Urzędem Gminy pokój nr 7 lub telefonicznie  84 662 47 10 wew. 44.

 

Kilka zdjęć psa

14 lipca 2013 roku odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze w Tarnawatce-Tartaku.

Wyniki:

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze Dziewcząt

 I miejsce - Wieprzów

II miejsce - Tarnawatka-Tartak

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze Chłopców

   I miejsce - Sumin

 II miejsce - Tarnawatka-Tartak

III miesjce - Wieprzów

Seniorzy

   I miejsce - Tarnawatka

 II miejsce - Klocówka

III miejsce - Sumin

 

Galeria zdjęć.

Z A P R O S Z E N I E

 

 Logo OSP  ZARZĄD ODDZIAŁU GMINNEGO ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH 

RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ W TARNAWATCE 

MA ZASZCZYT ZAPROSIĆ WSZYSTKICH SYMPATYKÓW POŻARNICTWA 

NA GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE 

 

TARNAWATKA-TARTAK

14 LIPCA 2013

 

 P r o g r a m   u r o c z y s t o ś c i:

 1. Zbiórka uczestników na placu ćwiczeń o godz. 12.30
 2. Rozpoczęcie zawodów sportowo-pożarniczych godz. 13.00
  • Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
  • Zawody seniorów
  • Odznaczenia zasłużonych strażaków
  • Dekoracje zwycięzców
  • Zakończenie zawodów

 
Strazak

 

Prezes Zarządu OddziałuGminnego

ZOSP RP w Tarnawatce

Piotr Pasieczny

 

 

 

Wyniki konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań z zakresu organizacji niekomercyjnych przedsięwzięć sportowych dla wszystkich, popularyzacji rozwoju kultury i zdrowego trybu życia

 

 

         Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości 19 704,40 złotych. Do dnia 25 czerwca 2013 roku wpłynęły 2 oferty:

 

Stowarzyszenie „Wzgórze Przyjaźni”

Tytuł zadania: „Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Tarnawatka”

- 9 852,20zł. (przyznana kwota dotacji)

 

Stowarzyszenie „Wzgórze Przyjaźni”

Tytuł zadania: „Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Tarnawatka-Tartak”

- 9 852,20zł. (przyznana kwota dotacji)

Dnia 5 lipca 2012 roku Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny zorganizowała Konferencję pt. „Samorząd niezależny energetycznie – dobre praktyki w zakresie wykorzystania potencjału odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej”. Konferencja odbyła się w ramach projektu „Energetyczni kreatorzy zmian”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Honorowy Patronat nad Konferencją objął Pan Krzysztof Hetman - Marszałek Województwa Lubelskiego. Uczestnikami konferencji było ponad sto osób, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, wyższych uczelni, organizacji otoczenia biznesu, lokalnych grup działania i przedsiębiorstw, przede wszystkim z województwa lubelskiego. Jej celem była prezentacja doświadczeń polskich samorządów w zakresie realizacji inwestycji w branży energetyki odnawialnej oraz projektu „Energetyczni kreatorzy zmian” jako źródła inspiracji działań na poziomie lokalnym w zakresie wykorzystania potencjału odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej. Podczas konferencji zostały zaprezentowane dobre praktyki związane z realizacją projektu „Energetyczni kreatorzy zmian” i uruchomieniem pierwszej w Polsce farmy fotowoltaicznej w Wierzchosławicach oraz doświadczenia Urzędu Miasta Kisielice we współpracy z inwestorami w branży energetyki wiatrowej (na terenie gminy działa farma wiatrowa o mocy 40,5 MW - jeden z największych tego typu obiektów w kraju), a także działania Laureatów Konkursu „Najlepsze Energetyczne Partnerstwa Województwa Lubelskiego” Partnerstwa „Dolina Zielawy i Piwonii”, Partnerstwa Powiatu Tomaszowskiego i Partnerstwa Energetycznego Gmin Powiatów Łukowskiego i Ryckiego w branży energetyki odnawialnej. Ponadto, w trakcie konferencji zostały przedstawione obecne i planowane uwarunkowania prawne oraz system wsparcia rozwoju odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej.

W gorące niedzielne popołudnie 9 lipca 2012 roku w Pańkowie odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. Do turnieju rozgrywanego pod bacznym okiem sędziów, na co dzień zawodowych strażaków z Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim, stanęły jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Tarnawatka. Drużyny rywalizowały ze sobą w dwóch konkurencjach: sztafecie pożarniczej z przeszkodami oraz ćwiczeniu bojowym.

Rywalizacja toczyła się wśród Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych chłopców i dziewcząt oraz drużyn pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych mężczyzn (seniorzy).

Wśród seniorów bezkonkurencyjna okazała się OSP Tarnawatka uzyskując najlepszy wynik i pokonując pozostałe zespoły. Drugie miejsce wywalczyła OSP Klocówka, a trzecie miejsce drużyna OSP z Niemirówka-Kolonii.

Największy aplauz licznie zebranej publiczności przypadł najmłodszym zawodnikom, którzy bardzo ambitnie pokonywali wszystkie przeszkody. Wśród których najlepsi okazali się młodzi strażacy z Sumina, drugie miejsce zajęła MDP chłopców z Wieprzowa a trzecie MDP chłopców z Tarnawatki-Tartaku.

W zawodach wystartowała również  Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza dziewcząt z Wieprzowa, która została sklasyfikowana na pierwszym miejscu.

Drużyny sklasyfikowane na podium dostały puchary oraz pamiątkowe dyplomy. Dodatkowo młodzieżowe drużyny chłopców i dziewcząt otrzymały pamiatkowe medale za odpowiednio zajęte miejsca.

Ostatecznie w turniejowej rywalizacji najlepsze okazały się drużyny gospodarzy zawodów. Ale nie chodzi tu przecież o miejsca na podium a o dobrą zabawę, wspólnie spędzony czas, zapał i chęć podejmowania rywalizacji.

 A jak było sami zobaczcie


Z A P R O S Z E N I E

 

ZARZĄD ODDZIAŁU GMINNEGO ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH 

RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ W TARNAWATCE 

MA ZASZCZYT ZAPROSIĆ WSZYSTKICH SYMPATYKÓW POŻARNICTWA 

NA GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE 

 

PAŃKÓW

8 LIPCA 2012

 

 P r o g r a m   u r o c z y s t o ś c i:

 1. Zbiórka uczestników na placu ćwiczeń o godz. 13.30
 2. Rozpoczęcie zawodów sportowo-pożarniczych godz. 14.00
  • Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
  • Zawody seniorów
  • Odznaczenia zasłużonych strażaków
  • Dekoracje zwycięzców
  • Zakończenie zawodów

 

 

Prezes Zarządu Oddziału Gminnego

ZOSP RP w Tarnawatce

Piotr Pasieczny

 

 

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny organizuje 5 lipca 2012 roku konferencję pt. „Samorząd niezależny energetycznie – dobre praktyki w zakresie wykorzystania potencjału odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej”. Konferencja rozpocznie się od godz. 10.00 w Hotelu Mercure Unia przy Alejach Racławickich 12 w Lublinie. Jest ona realizowana w ramach projektu „Energetyczni kreatorzy zmian”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i stanowi jego podsumowanie. Honorowy Patronat nad Konferencją objął Pan Krzysztof Hetman - Marszałek Województwa Lubelskiego.

W niedzielne popołudnie 24 lipca 2011 roku w Suminie odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. Do turnieju rozgrywanego pod bacznym okiem sędziów, na co dzień zawodowych strażaków z Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim, stanęły jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Tarnawatka. Drużyny rywalizowały ze sobą w dwóch konkurencjach: sztafecie pożarniczej z przeszkodami oraz ćwiczeniu bojowym.

Rywalizacja toczyła się wśród Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych chłopców i dziewcząt oraz drużyn pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych kobiet i mężczyzn (seniorzy).

Wśród seniorów bezkonkurencyjna okazała się  drużyna gospodarzy zawodów OSP Sumin uzyskując najlepszy wynik i pokonując pozostałe zespoły. Drugie miejsce zajęła drużyna OSP Tarnawatka, a trzecie miejsce drużyna OSP z Niemirówka-Kolonii.

Największy aplauz licznie zebranej publiczności przypadł najmłodszym zawodnikom, którzy bardzo ambitnie pokonywali wszystkie przeszkody. Wśród których najlepsi okazali się młodzi strażacy z Sumina, drugie miejsce zajęła MDP chłopców z Wieprzowa a trzecie MDP chłopców z Paucznego.

 

Z A P R O S Z E N I E

ZARZĄD ODDZIAŁU GMINNEGO ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ W TARNAWATCE

MA ZASZCZYT ZAPROSIĆ WSZYSTKICH SYMPATYKÓW POŻARNICTWA

NA GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE

S U M I N

24 LIPCA 2011

 

P r o g r a m   u r o c z y s t o ś c i:

1. Zbiórka uczestników na placu ćwiczeń o godz. 13.30

2. Rozpoczęcie zawodów sportowo-pożarniczych godz. 14.00

 • Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
 • Zawody seniorów
 • Odznaczenia zasłużonych strażaków
 • Dekoracje zwycięzców
 • Zakończenie zawodów

Prezes Zarządu Oddziału Gminnego

ZOSP RP w Tarnawatce

Piotr Pasieczny

 

Projekt współfinansowany ze  środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

 

Z A P R O S Z E N I E

ZARZĄD ODDZIAŁU GMINNEGO ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ W TARNAWATCE

MA ZASZCZYT ZAPROSIĆ WSZYSTKICH SYMPATYKÓW POŻARNICTWA

NA GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE

S U M I N

24 LIPCA 2011

 

P r o g r a m   u r o c z y s t o ś c i:

1. Zbiórka uczestników na placu ćwiczeń o godz. 13.30

2. Rozpoczęcie zawodów sportowo-pożarniczych godz. 14.00

 • Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
 • Zawody seniorów
 • Odznaczenia zasłużonych strażaków
 • Dekoracje zwycięzców
 • Zakończenie zawodów

Prezes Zarządu Oddziału Gminnego

ZOSP RP w Tarnawatce

Piotr Pasieczny

 

Projekt współfinansowany ze  środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

 

Uprzejmie informuję, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277), w dniach od 1 do 11 lipca 2011 r. zostanie przeprowadzony spis kontrolny.

Spisem kontrolnym objęte są osoby zamieszkałe w mieszkaniach wylosowanych do tego spisu.

NIEDZIELA SPORTOWO-REKREACYJNA
TARNAWATKA
8 sierpnia 2010 r. (niedziela), godz. 14.00,

BOISKO SPORTOWE PRZY SZKOLE W TARNAWATCE.

W PROGRAMIE:

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY TARNAWATKA:

KATEGORIE WIEKOWE:

I. Dzieci do lat 16
II. Seniorzy

UDZIAŁ W KONKURENCJACH SPORTOWO-REKREACYJNYCH:

-strzelanie rzutów karnych, slalom piłkarski, żonglerka piłką, przejazdy rowerem BMX, slalom hulajnogą, rzuty lotką do tarczy, zwijanka, bieg z przeszkodami, skoki przez skakankę, przeciąganie liny (reprezentacje miejscowości)
Zwycięzcy w/w zawodów otrzymują nagrody rzeczowe i finansowe.

UWAGA:
Dzieci i młodzież do lat 18 mogą brać czynny udział w konkurencjach sportowo-rekreacyjnych za zgodą rodziców na piśmie. Zgoda rodziców na udział w zawodach winna być dostarczona najpóźniej na 1 godzinę przed rozpoczęciem zawodów.
pozostali - zgłoszenie na 1,5 godziny przed zawodami - z oświadczeniem o stanie zdrowia.

 

ORGANIZATORZY
WÓJT GMINY TARNAWATKA
TKS>>JEDNOŚĆ<< Tomaszów Lub.

 

 

Na sportowo - atrakcyjnie, bezpiecznie i zdrowo spędzamy wakacje” – półkolonia

Pod takim hasłem przebiega półkolonia zorganizowana przez Stowarzyszenie Wzgórze Przyjaźni. 25 osobowa grupa dzieci, dzięki pozyskanym środkom z Kuratorium Oświaty w Lublinie i Urzędu Gminy w Tarnawatce może w sposób atrakcyjny spędzić tegoroczne wakacje. Jesteśmy już na półmetku. Dzieci mają wiele atrakcji. Poznały różne zabawy, gry, samodzielnie stworzyły ciekawe piosenki o wakacyjnym wypoczynku. Zajęcia i konkurencje sportowe są doskonałą okazją do rozwijania sprawności fizycznej, zdrowej rywalizacji i integracji dzieci. Priorytetowe są wyprawy rowerowe, podczas których dzieci odkrywają urocze zakątki Tarnawatki i okolicznych miejscowości. Każdego dnia dzieci mają zapewnione dożywianie. W programie półkolonii przewidziany jest jeszcze wyjazd do stadniny do Dąbrowy Tomaszowskiej, spotkanie z garncarzem i olimpiada rowerowa. Uroczyste zakończenie półkolonii odbędzie się w dniu 24 lipca o godz.13.30 na które serdecznie zapraszamy.

Organizatorzy Stowarzyszenie Wzgórze Przyjaźni

Dnia 18 lipca 2010 roku w Tarnawatce odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. W zawodach udział wzięło dziewięć jednostek OSP:

 1. OSP Tarnawatka
 2. OSP Huta Tarnawacka
 3. OSP Klocówka
 4. OSP Niemirówek-Kolonia
 5. OSP Pauczne
 6. OSP Sumin
 7. OSP Tarnawatka-Tartak
 8. OSP Wieprzów
 9. OSP Pańków


Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Dziewcząt z Wieprzowa


Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze Chłopców:

 1. MDP Pauczne
 2. MDP Sumin
 3. MDP WieprzówKlasyfikacja końcowa seniorzy:

 1. OSP NIEMIRÓWEK-KOLONIA

 2. OSP Sumin

 3. OSP Pańków

 4. OSP Wieprzów

 5. OSP Tarnawatka

 6. OSP Pauczne

 7. OSP Klocówka

 8. OSP Huta Tarnawacka

 9. OSP Tarnawatka-Tartak

Klasyfikacja końcowa MDP dziewczęta:

 1. MDP WIEPRZÓW


Klasyfikacja końcowa MDP chłopcy:

 1. MDP SUMIN

 2. MDP Pauczne

 3. MDP Wieprzów