bieg niepodlegla

trasa biegu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Wójt Gminy Tarnawatka

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tarnawatka, położonej w miejscowości Tarnawatka-Tartak, przy ulicy Ogrodowej, oznaczonej numerem 52/46.

Nieruchomość o pow. ogólnej 0,1147 ha, uwidoczniona w KW ZA1T/00044432/9 posiada przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy jednorodzinnej.

Cena wywoławcza wynosi 49.400 zł, wadium 4940 zł.

Do ustalonej w przetargu ceny nabycia działki zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%

Przetarg odbędzie się w dniu 9 lipca 2018 roku  o godz. 9.00

w Urzędzie Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39, pokój nr 5

Poprzedni przetarg odbył się 15 lutego 2018 roku.

Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN), przelewem środków pieniężnych na rachunek Gminy Tarnawatka 23 9639 1064 2003 6400 0026 0008 Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lub. Oddział w Tarnawatce do dnia 6 lipca 2018 r.

Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego gminy Tarnawatka. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny wywoławczej. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: w przypadku osób fizycznych -dowodu tożsamości, stosownych pełnomocnictw, w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej , a podlegających wpisowi do rejestru – aktualnego wpisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (aktualność wpisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie, w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu) Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

Nieruchomości objęte ogłoszeniem są wolne od zobowiązań i obciążeń. Organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Dodatkowe informacje, dotyczące przeprowadzenia przetargu można uzyskać osobiście
w Urzędzie Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39 (pokój nr 17) lub pod numerem telefonu 84 662 47 10 w godzinach urzędowania od 7.00 -15.00.

 

Wójt Gminy

Piotr Pasieczny

Tarnawatka 29.05.2018 r

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. 2018 poz. 121), Wójt Gminy Tarnawatka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnawatka przeznaczonych do oddania w najem:

 

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Wysokość opłat z tytułu najmu, terminy wnoszenia opłat i zasady ich aktualizacji

Okres najmu

Forma oddania w najem

Księga wieczysta ZA1T/00052640/9

Działka 453/6

o pow. 0,1090 ha położona w obrębie ewidencyjnym Tarnawatka

Lokal użytkowy o pow. 16,7 m²,

Lokal użytkowy o pow. 16,7 m², w budynku położonym przy ul. Lubelskiej 35 w Tarnawatce

Lokal użytkowy o charakterze usługowym

217,10 zł miesięcznie, czynsz płatny miesięcznie do dnia 15 każdego miesiąca, wynajmujący zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższenia czynszu dzierżawnego na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy

Tarnawatka

3 lata

Przetarg ustny nieograniczony

Księga wieczysta ZA1T/00052640/9

Działka 453/6 o pow. 0,1090 ha położona w obrębie ewidencyjnym Tarnawatka

Lokal użytkowy o pow. 29,1 m²,

Lokal użytkowy o pow. 29,1 m², w budynku położonym przy ul. Lubelskiej 35

Lokal użytkowy o charakterze usługowym

378,3 zł miesięcznie, czynsz płatny miesięcznie do dnia 15 każdego miesiąca, wynajmujący zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższenia czynszu dzierżawnego na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Tarnawatka

3 lata

Przetarg ustny nieograniczony

 

Tarnawatka 2018-05-24

 

Wójt Gminy

Piotr Pasieczny

 

 • niniejszy wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni, tj. od 24 maja 2018 do 15 czerwca 2018 r.,

 • więcej informacji dot. w/w nieruchomości można uzyskać w Urzedzie Gminy Tarnawatka pok. 17, tel. 84 662 47 10

BANER 600x400 2Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospo

darowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 21.05.2018 r. do dnia 08.06.2018 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

Druki Zgłoszeń lokalizacji oraz Oświadczenia można pobrać ze strony – Zakładka Krok pop kroku

 

NST Sp. z o.o. realizująca projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „KAPITAŁ NA START” zaprasza osoby w wieku powyżej 30 lat, pozostające bez pracy (w tym rolnicy do 2 ha przeliczeniowych), zamieszkałe na obszarze województwa lubelskiego do udziału w projekcie: „KAPITAŁ NA START” i założenia własnej działalności gospodarczej

W ramach projektu oferujemy: 

- bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości blisko 24 tysięcy złotych

- bezzwrotne wsparcie finansowo-pomostowe przez pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności, w wysokości 1 100,00 zł/m-c

- bezpłatne wsparcie doradczo-szkoleniowe grupowe i indywidualne

Szczegółowe kryteria oraz dokumenty do pobrania: www.nst-chelm.pl

Formularze rekrutacyjne przyjmowane będą do 14 czerwca 2017 roku w godzinach 8:00 - 12:00 w Biurze Lokalnym w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 80, pok. 5, tel. kontaktowy: 516053893

koncert

policja logoW dniach od 1 do 31 maja 2017 roku Wydział Prewencji KPP w Tomaszowie Lubelskim pod patronatem Starosty Tomaszowskiego organizuje konkurs dla dzielnicowych pn. ,,Najpopularniejszy dzielnicowy powiatu tomaszowskiego". Sylwetki poszczególnych dzielnicowych pracujących na terenie naszego powiatu przedstawione są na stronie internetowej starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim www.powiat-tomaszowski.com.pl.

wfos lublinnfos Gmina Tarnawatka informuje, że realizacja zadania pn.”Usuwanie wyrobów zawierających azbest” jest dotowana na podstawie umowy nr 108/2017/D/OZ z dnia 26.04.2017 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Wójt Gminy Tarnawatka informuje, że w związku z realizacją projektu Odnawialne źródła energii w Gminie Tarnawatka właściciele, którzy złożyli wnioski na instalacje OZE (solary – instalacje do ogrzewania wody) i są zainteresowani realizacją projektu na swoich posesjach, zostają zaproszeni w celu podpisania stosownych umów do pokoju nr 1 w Urzędzie Gminy Tarnawatka w dniach od 30.05.2016 do 08.06.2016.

W celu podpisania umowy należy przedłożyć następujące dokumenty

 1. Kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości uczestnika projektu

Wykaz danych niezbędnych do podpisania umowy

Umowa użyczenia nieruchomości

Umowa OZE 2016 (2 panele)

Umowa OZE 2016 (3 panele)

Umowa OZE 2016 (4 panele)

Oświadczenie do umowy

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Tomaszowa Lubelskiego w imieniu samorządów partnerskich gmin tworzących inicjatywę „Aktywnego Roztocza” zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Prognozy oddziaływania na środowisko oraz projektu strategicznego planu terytorialno-funkcjonalnego w ramach inicjatyw „Aktywne Roztocze” do 2023 r.

 Wyniki uzyskane przez poszczególnych kandydatów w obwodach 

 

OKW Nr 1

OKW Nr 2

OKW Nr 3

OKW Nr 4

OKW Nr 5

Gmina
Duda Andrzej Sebastian 376 331 181 194 198 1280
78,17% 71,80% 86,19% 82,91% 87,61% 79,40%
Komorowski Bronisław Maria 105 130 29 40 28 332
21,83% 28,20% 13,81% 17,09% 12,39% 20,60%

 Frekwencja wyborcza

 

 

Tomek wystapi w teatrzeTomasz Kornat uczeń III klasy Gimnazjum w Tarnawatce wystąpi w sztuce teatralnej „Romeo i Julia”, wystawianej w ramach Zamojskiego Lata Teatralnego. Premiera spektaklu odbędzie się 27 czerwca przed ratuszem w Zamościu. Tomek, dzięki zwycięstwu w castingu, odegra rolę Romea. Do przesłuchania nie przygotowywałem się wcale. Przeglądając repertuar kina, trafiłem przypadkowo na stronę ZDK. Przeczytałem ogłoszenie i następnego dnia pojechałem zapisać się na casting. – powiedział redakcji zawsze skromny i uśmiechnięty gimnazjalista....

Ten artykuł oraz inne można przeczytać w najnowszym numerze gazety "Co w naszej Gminie"

 

OKW Nr 1

OKW Nr 2

OKW Nr 3

OKW Nr 4

OKW Nr 5 Gmina

Braun

Grzegorz Michał

4 1 1 0 0 6

Duda

Andrzej Sebastian

219 175 95 118 117 724

Jarubas

Adam Sebastian

15 7 11 14 6 53

Komorowski

Bronisław Maria

62 98 16 19 27 222

Korwin-Mikke

Janusz Ryszard

13 18 7 8 9 55

Kowalski

Marian Janusz

1 1 0 0 0 2

Kukiz

Paweł Piotr

104 100 48 43 38 333

Ogórek

Magdalena Agnieszka

12 11 10 1 3 37

Palikot

Janusz Marian

4 8 1 4 1 18

Tanajno

Paweł Jan

0 2 0 0 0 2

Wilk

Jacek

2 0 1 1 1 5

 

 Frekwencja wyborcza

lgd

 

Gmina Tarnawatka informuje, że realizacja zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbestjest dotowana na podstawie umowy nr 118/2015/D/OZ z dnia 30.04.2015 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

wfos lublinnfos

 

 

Gmina Tarnawatka informuje, że realizacja zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbestjest dotowana na podstawie umowy nr 144/2014/D/OZ z dnia 07.05.2014 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

wfos lublinnfos

 

10 maja 2014 roku miejscowości Tarnawatka odbyły się Gminne Obchody Dnia Strażaka. W miejscowym Kościele pod wezwaniem Św. Apostołów Piotra i Pawła została odprawiona Msza Święta w intencji zmarłych strażaków, żyjących i ich rodzin.

W obchodach uczestniczyli przedstawiciele jednostek OSP z terenu Gminy Tarnawatka, przedstawiciel Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim, Wójt Gminy Tarnawatka oraz Przewodniczący Rady Gminy Tarnawatka.  

 

 

Galeria zdjęć z obchodów Dnia Strażaka

 

 

Dnia 29 kwietnia 2014 roku w Publicznym Gimnazjum w Tarnawatce rozstrzygnięto eliminacje gminne XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod hasłem „Bądź rozważny, baw się grzecznie, a w Twoim domu będzie bezpiecznie”.

W eliminacjach gminnych uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkół i Przedszkola w Tarnawatce oraz Szkoły Podstawowej w Hucie Tarnawackiej. Na konkurs wpłynęło 36 prac z klas 0-3 i 24 prace z klas IV-VI. Komisja konkursowa wytypowała następujące prace do kolejnego etapu konkursu:

I grupa - uczniowie klas 0-III szkoły podstawowej:

 1. Maryńczak Kacper – SP Huta Tarnawacka

 2. Gumieńczuk Amelia – SP Tarnawatka

 3. Krzeszowska Aleksandra– SP Tarnawatka

 4. Rybaczyńska Amelia– SP Tarnawatka

II grupa - uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej:

 1. Dudek Julia – SP Tarnawatka

 2. Iwanicki Jakub – SP Tarnawatka

 3. Litwińczuk Sandra – SP Tarnawatka

 4. Margolt Natalia – SP Tarnawatka

 5. Miziuk Jakub – SP Tarnawatka

 6. Mruk Weronika – SP Tarnawatka

 7. Pastuszek Jan – SP Tarnawatka

 

 

Prace wybranych do kolejnego etapu

Plakat GOK

Gmina Tarnawatka informuje, że realizacja zadania pn. ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest” jest dotowana na podstawie umowy nr 140/2013/D/OZ z dnia 22.05.2013 r. zawartej
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest,  w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

 

Loga

OSTRZEŻENIE O  BURZACH Z GRADEM

 

Godzina i data wydania: godz. 09:44 dnia 20.05.2013 r.

Nazwa biura: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW O. w Krakowie

Zjawisko: Burze z gradem

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: województwo lubelskie

Ważność: od godz. 12:00 dnia 20.05.2013 r. do godz. 22:00 dnia 20.05.2013 r.

Przebieg: Przewiduje się wystąpienie burz, lokalnie z opadami gradu, podczas których opady deszczu wyniosą lokalnie od 15 do 25 mm, a wiatr osiągnie w porywach do 80 km/h.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

Logo

 Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Tarnawatce ma zaszczyt zaprosić na Gminne Obchody Dnia Strażaka oraz obchody 90-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnawatce-Tartaku, które odbędą się dnia 12 maja 2013 roku w Tarnawatce-Tartaku

 

Program uroczystości:

            13.30 – Zbiórka pododdziałów przed budynkiem remizo-świetlicy w Tarnawatce-Tartaku,

            13.50 – Przemarsz pododdziałów pod ołtarz polowy,

            14.00 – Polowa Msza Święta w intencji Strażaków,

            15.00 – Odczytanie historii Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnawatce-Tartaku,

            15.10 – Wręczenie odznaczeń, odznak „Za wysługę lat”, pamiątkowych statuetek oraz listów gratulacyjnych,

 

Za szkody wyrządzone przez bobry w gospodarstwie rolnym, leśnym lub rybackim odpowiada Skarb Państwa w imieniu, którego działa Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (art. 126 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody –  t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220 z późn. zm.) 

W przypadku wystąpienia szkód wyrządzonych przez bobry, w gospodarstwie rolnym, leśnym lub rybackim na terenie Gminy Tarnawatka, niezwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody powodującej ograniczenie lub uniemożliwienie wykonania zabiegów agrotechnicznych, właściciel gospodarstwa, indywidualnie, na wniosek może zwrócić się do  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie, Wydział Spraw Terenowych III w Zamościu, ul. Partyzantów 3, 22-400 Zamość o oszacowanie szkód i wypłatę odszkodowania.

Wniosek o oszacowanie szkód i wypłatę odszkodowania powinien zawierać:

 • dane poszkodowanego (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego),
 • dokładny opis powstałej szkody (m.in. czy szkoda dotyczy ściętych, uszkodzonych drzew, krzewów, nor bobrowych, zalanych gruntów),
 • lokalizację (nr ewidencyjny działki, obręb),
 • ewentualnie informację czy do działki objętej szkodą pobierane są dopłaty z ARiMR .

 Do wniosku należy dołączyć:

 • kopię nakazu płatniczego,
 • kopię aktualnego wypisu z ewidencji gruntów,
 • mapkę z zaznaczeniem lokalizacji szkody (z zaznaczeniem działek, których szkoda dotyczy),
 • może być dołączona dokumentacja fotograficzna,
 • w przypadku gdy działka na terenie której wystąpiła szkoda stanowi współwłasność do wniosku należy dołączyć zgodę (oświadczenia) wszystkich współwłaścicieli do działania w ich imieniu i wypłaty odszkodowania.

 

Materiały do pobrania:

Druk wniosku

Oświadczenie

Upoważnienie 

 

 

ZEZWOLENIA NA ROZBIÓRKĘ TAMY

Zgodnie z art. 56 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody – ( t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz 1220 z późn. zm.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska na obszarze swojego działania może zezwolić na rozbiórkę tamy bobrów. W związku z powyższym właściciel gospodarstwa na terenie, którego doszło do przetamowania, spowodowanego spiętrzeniem wody przez bobry może wystąpić do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie, ul. Magnoliowa 4, 20-143 Lublin o wydanie zezwolenia na rozbiórkę tamy.

Wniosek o wydanie zezwolenia na rozbiórkę tamy powinien zawierać:

 • imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy,
 • cel wykonania wnioskowanych czynności,
 • opis czynności, na którą może być wydane zezwolenie,
 • nazwę gatunku lub gatunków, których będą dotyczyć działania, w języku łacińskim i polskim,
 • liczbę lub ilość osobników, których dotyczy wniosek, o ile jest to możliwe do ustalenia,
 • wskazanie sposobu, metody wykonania innych czynności, na które może być wydane zezwolenie, a także miejsca i czasu wykonania czynności oraz wynikających z tego zagrożeń,

Do wniosku należy dołączyć kopię aktualnego wypisu z ewidencji gruntów, oraz mapkę z zaznaczeniem lokalizacji.

 

Bóbr europejski (Castor fiber) objęty jest ochroną prawną!

Samowolne niszczenie tam i żeremi bobrów jest zabronione!

 

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju Bibliotek, który ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów,Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko -Amerykańskiej Fundacji Wolności.

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnawatce od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011r. realizuje projekt „Człowiek zaklęty w kamień”,którego celem jest ocalenie od zapomnienia osoby Mieczysława Kosza, sławnego kompozytora jazzowego, związanego z Tarnawatką i pochowanego na miejscowym cmentarzu. Bezpośrednimi odbiorcami projektu będzie 20-osobowa grupa młodzieży, która zbierać będzie informacje o kompozytorze. W bibliotece zostanie utworzona Izba Pamięci. Pośrednimi odbiorcami projektu będzie szeroka społeczność Gminy Tarnawatka.

Wszystkich chętnych chcących pomóc w realizacji projektu serdecznie zapraszamy.

15 maja 2011 roku w Gminnym Centrum Aktywności odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Tarnawatce.

Niżej protokół ze zjazdu oraz kilka zdjęć.

Protokół z posiedzenia konstytuującego się Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Tarnawatce, w dniu 15 maja 2011r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536)

WÓJT GMINY TARNAWATKA

ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w 2011.