wfos lublin

Gmina Tarnawatka informuje, że realizacja zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” jest dotowana na podstawie umowy nr 89/2018/D/OZ z dnia 25.04.2018 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest.

Protokół z przeprowadzonego Konkursu na
Najpiękniejszą Kartkę Walentynkową

Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie Wzgórze Przyjaźni.

Konkurs adresowany był do wszystkich mieszkańców, którzy w twórczy sposób za pomocą dowolnej techniki plastycznej wykonali kartkę walentynkową.

Termin składania prac upłynął 9 marca 2018 r. Format pracy i technika jej wykonania była dowolna.

Konkurs miał na celu:

1. Rozbudzanie szeroko pojmowanych zainteresowań plastycznych.

2. Rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej oraz poczucia estetyki.

3. Promocja osób utalentowanych plastycznie.

Dnia 10 marca 2018 r. komisja konkursowa w składzie: przewodnicząca- pani Aleksandra Łaba, członkowie: pani Monika Baran i pani Monika Szczepaniuk spośród zgłoszonych 40 prac nagrodziło i wyróżniło prace następujących osoby:

I miejsce – Paulina Pitura

II miejsce – Nikola Gawęda

III miejsce – Marta Galas

Kategoria I (3-6 lat)

Wyróżnienia

Julia Dudek

Aleksandra Lepionka

Jakub Jakimczuk

Kategoria II (7-9 lat)

Wyróżnienie:

Krzysztof Czuwara

Lena Pankiewicz

Maja Frańczuk

Kategoria III (10-13 lat)

Wyróżnienia:

Damian Jerechowicz

Zuzanna Szabat

Oliwia Winiarska

Kategoria IV (14-34 lat)

Wyróżnienia:

Justyna Jakimczuk

Roksana Mokrzycka

Katarzyna Szponar

Kategoria V (35-100 lat)

Wyróżnienia:

Marianna Chroń

 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Wręczenie pamiątkowych dyplomów i wspomnianych powyżej nagród odbyło się w dniu 11.03.2018r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnawatce.

Wszystkie prace złożone w konkursie można zobaczyć na wystawie pokonkursowej
w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnawatce w dniach 11 marca – 11 kwietnia.

belka

 

podpisanie listu intencyjnego psgWójt Gminy Tarnawatka Piotr Pasieczny podpisał list intencyjny z Polską Spółką Gazownictwa

W Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbyło się uroczyste podpisanie listów intencyjnych pomiędzy Polską Spółką Gazownictwa a przedstawicielami dwunastu samorządów, dotyczących podjęcia współpracy w zakresie dalszej gazyfikacji woj. lubelskiego.

      Podpisane porozumienia mają zapoczątkować rozwój sieci gazownictwa w województwie lubelskim. Listy intencyjne podpisali wójtowie i burmistrzowie: gminy Jastków, miasta Kock, miasta Krasnobród, gminy Łukowa, miasta Łuków, gminy Obsza, miasta Ostrów Lubelski, gminy Podedwórze, miasta Ryki, gminy Tarnawatka, miasta Tomaszów Lubelski oraz gminy Wysokie.

      W spotkaniu z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego województwa lubelskiego wzięli udział: Tomasz Blacharski, członek Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa oraz Dariusz Dumkiewicz, dyrektor lubelskiego oddziału Polskiej Spółki Gazownictwa.

      – Liczę na to, że te listy intencyjne to krok w dobrym kierunku, który pozwoli na to, że w najbliższym czasie zaplanowane inwestycje w poszczególnych gminach, będą realizowane – powiedział wojewoda Przemysław Czarnek. – Podpisanie listów jest okazaniem dobrej woli przede wszystkim ze strony Polskiej Spółki Gazowniczej do inwestowania i rozwijania sieci gazowej na terenie woj. lubelskiego. Ta sieć gazowa ma ogromne znaczenie na różnych płaszczyznach. Jest bardzo ważna dla mieszkańców gmin, ale równie ważna dla potencjalnych inwestorów – zaznaczył wojewoda Czarnek.

      Podczas spotkania poruszone zostały także kwestie związane z nową strukturą organizacyjną PSG jako Narodowego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Gazu, rozwoju sieci gazowej i możliwości gazyfikacji kolejnych gmin oraz likwidacji tzw. białych plam na mapie gazowej regionu poprzez dostarczanie gazu skroplonego LNG, w ramach budowy tzw. wyspowych stacji regazyfikacji LNG, w miejscach oddalonych od tradycyjnej sieci gazowej. Ścisła współpraca PSG z samorządami to realizacja zarówno rządowej polityki zrównoważonego rozwoju, polegającej na likwidacji barier cywilizacyjnych, jak też nowej strategii spółki na lata 2016-2022.

      Polska Spółka Gazownictwa to największa spółka Grupy Kapitałowej PGNiG. Zatrudnia prawie 11 tys. pracowników, działa na terenie całej Polski i dystrybuuje gaz poprzez 180 tys. km gazociągów. PSG jest nowoczesnym przedsiębiorstwem o bogatych tradycjach, czerpiącym doświadczenie z ponad 160-letniej historii gazownictwa na ziemiach polskich. Jest największym w Europie operatorem systemu dystrybucyjnego gazu.

      Zmieniające się otoczenie prawno-gospodarcze postawiło przed spółką nowe wyzwania. W celu stworzenia warunków dla rozwoju spółki, dla realizacji jej misji i wizji, wypracowano i przyjęto w czerwcu 2016 roku pakiet kluczowych dokumentów, w tym Strategię Polskiej Spółki Gazownictwa na lata 2016-2022. Jej celem jest stworzenie warunków dla dynamicznego rozwoju PSG, zapewniającego ugruntowanie pozycji spółki na polskim rynku energetycznym, a także dalsze rozszerzanie działalności.

źródło: http://www.lublin.uw.gov.pl

kury na wolnosci

Od dzisiaj, tj. 6 kwietnia 2017 roku, przestało obowiązywać rozporządzenie Ministra Rolnictwa z 20 grudnia ubiegłego roku dotyczące zapobiegania ptasiej grypie. Tym samym hodowcy drobiu mogą odetchnąć, bo ich ptactwo może swobodnie biegać po wybiegach bez narażania właścicieli na dotkliwe kary administracyjne. Utrzymane zostały jednak pewne środki zabezpieczające mające na celu ograniczenie kontaktu drobiu z dzikim ptactwem. Szczegóły można znaleźć w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 4 kwietnia 2017 roku w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. 2017 poz. 722).

dzien soltysa 2017 13Podczas XX sesji Rady Gminy Tarnawatka, która odbyła się 31 marca, miało miejsce miłe wydarzenie. Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa (11 marca) szefowie sołectw zostali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami. Podziękowania za dotychczasową działalność i życzenia wielu sukcesów w pracy społecznej złożyli im przewodnicząca Rady Gminy Tarnawatka Kazimiera Mańdziuk oraz wójt Piotr Pasieczny.

Zdjęcia z wręczenia podziękowań

Główne obchody 1050 rocznicy chrztu Polski w Gminie i Parafii Tarnawatka miały miejsce 17 kwietnia br. w kościele parafialnym. Rozpoczęła je część artystyczna w wykonaniu uczniów naszego gimnazjum. Akademia została przygotowana w duchu religijno-patriotycznym i stała na bardzo wysokim poziomie. Zauważył to także i docenił ksiądz profesor Piotr Szczur, który rozpoczynając kazanie stwierdził, że mogłoby on być zastąpione przez występ młodzieży. Nie zapomniał o nauczycielach, którzy przygotowali swoich wychowanków do akademii składając im podziękowania i gratulacje. Opiekunkami gimnazjalistów były panie; Alicja Mazur, Wiesława Pióro i Ewa Zieńko- Bajwoł.

W uroczystości wzięły udział poczty sztandarowe straży z Tarnawatki, Tarnawatki-Tartaku i Wieprzowa oraz harcerki z II Szczepu Tarnawackiego Federacji Skautingu Europejskiego. W historycznych mundurach zaprezentowali się przedstawiciele Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej i Tomaszowskiego Szwadronu im. 1 Pułku Kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza przybyli wraz z proporcem. Obecni byli także radni i sołtysi oraz przedstawiciele szkół. Wszystkich przybyłych na rocznicowe obchody powitał Wójt Gminy Piotr Pasieczny.

Mszę Świętą koncelebrowali: ks. proboszcz Tomasz Demczuk, wspomniany wyżej ks. prof. Piotr Szczur oraz wikary ks. Dominik Chomyszyn. Uroczysty charakter nabożeństwa podkreślała oprawa muzyczna w wykonaniu chóru parafialnego prowadzonego przez organistę p. Kamila Kostura. W czasie komunii dwie pieśni wykonał także chór „TARNA-VOX” pod dyrekcja p. Wiesławy Grabek-Woś.

Po zakończeniu Mszy, przy starej plebanii, dokonano jeszcze posadzenia dębu, który będzie żywą pamiątką 1050 rocznicy chrztu Polski. Pozostałe drzewa (1049) zostaną w najbliższych dniach wysadzone na terenie całej gminy.

 

Galeria zdjęć z obchodów 1050 rocznicy chrztu Polski

 

Urząd Gminy Tarnawatka zawiadamia, że w dniach 18 – 29.04.2016 roku przeprowadzony zostanie nabór uzupełniający wniosków o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem odpadów i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy w 2016 r. wg Projektu pt. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. O dofinansowanie ubiegać się mogą jedynie osoby fizyczne.

W związku z powyższym prosi się mieszkańców gminy o zgłaszanie się do tut. Urzędu p. nr 7, celem pobrania odpowiedniego wniosku i uzyskania niezbędnych informacji na temat realizowanego „Projektu”.

Informuję, iż wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać na własne żądanie zaświadczenie o prawie do głosowania w obwodzie miejsca pobytu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście lub przez pisemnie upoważnioną osobę.

Zaświadczenia o prawie do głosowania wydawane są do czasu przekazania spisu wyborców przewodniczącemu właściwej obwodowej komisji wyborczej.

Informacji w w/w sprawie udziela Pani Małgorzata Iwanicka pok. nr 11.

(-) Wójt Gminy

Piotr Pasieczny

Wójt Gminy Tarnawatka ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Hucie Tarnawackiej prowadzonej przez Gminę Tarnawatka

 

1. Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. nr 184, poz. 1436 z późn. zm.) a w szczególności, które:

 

wielkanoc2015

Po blisko czterdziestu latach funkcjonowania z naszego krajobrazu zniknie jeden z najbardziej charakterystycznych jego punktów, a mianowicie wieża telewizyjna w Tarnawatce. Jak dowiedzieliśmy się w krakowskiej firmie EMITEL sp. z o.o. z dniem 1 kwietnia br. rozpoczynają się prace modernizacyjne na obiekcie RTCN w Tarnawatce. Związane są one z cyfryzacją emisji radiowo-telewizyjnych, jak również rozwojem usług bazujących na nowoczesnych systemach łączności bezprzewodowej. Między innymi do końca sierpnia 2015 całkowicie rozebrany zostanie maszt telewizyjny. W jego miejsce powstanie jedna z najnowocześniejszych stacji nadawczych.

 

11 kwietnia 2014 r w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnawatce rozstrzygnięto II GMINNY KONKURS NA ŚWIĄTECZNĄ KARTKĘ WIELKANOCNĄ.

Do konkursu przystąpiło 27 uczestników w pięciu kategoriach wiekowych z terenu gminy Tarnawatka. Komisja konkursowa w składzie: Ewa Zieńko–Bajwoł (przewodnicząca komisji), Magdalena Kulas oraz Anna Pastuszek, oceniając zgłoszone do konkursu prace, biorąc pod uwagę zgodność z tematem konkursu, estetykę wykonania, wkład pracy autora, oryginalność pomysłu oraz samodzielność wykonania postanowiła nagrodzić i wyróżnić następujące osoby:

wielkanoc2014

Za

Zaproszenie

Konkurs

Informujemy mieszkańców sołectwa Sumin, że w dniu 18 kwietnia 2013 roku (czwartek) w godzinach 14.00-15.00 w świetlicy pełnić będzie dyżur Pani Monika Baran, która pomagać będzie w wypełnianiu deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Informujemy mieszkańców sołectwa Niemirówek-Kolonia, że w dniu 17 kwietnia 2013 roku (środa) w godzinach 14.00-15.00 w remizo-świetlicy pełnić będzie dyżur Pani Monika Baran, która pomagać będzie w wypełnianiu deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Informujemy mieszkańców sołectwa Huta Tarnawacka, że w dniu 16 kwietnia 2013 roku (wtorek) w godzinach 16.00-17.00 w Szkole Podstawowej pełnić będzie dyżur Pani Monika Baran, która pomagać będzie w wypełnianiu deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Informujemy mieszkańców sołectwa Niemirówek, że w dniu 16 kwietnia 2013 roku (wtorek) w godzinach 14.00-15.00 w remizo-świetlicy pełnić będzie dyżur Pani Monika Baran, która pomagać będzie w wypełnianiu deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Informujemy mieszkańców sołectwa Pauczne, że w dniu 16 kwietnia 2013 roku (wtorek) w godzinach 9.00-10.00 w remizo-świetlicy pełnić będzie dyżur Pani Monika Baran, która pomagać będzie w wypełnianiu deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Informujemy mieszkańców sołectwa Klocówka, że w dniu 15 kwietnia 2013 roku (poniedziałek) w godzinach 15.00-16.00 w remizo-świetlicy pełnić będzie dyżur Pani Monika Baran, która pomagać będzie w wypełnianiu deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Informujemy mieszkańców sołectwa Tymin, że w dniu 15 kwietnia 2013 roku (poniedziałek) w godzinach 9.00-10.00 w świetlicy pełnić będzie dyżur Pani Monika Baran, która pomagać będzie w wypełnianiu deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Informujemy mieszkańców sołectwa Wieprzów, że w dniu 12 kwietnia 2013 roku (piatek) w godzinach 13.00-16.00 w remizo-świetlicy pełnić będzie dyżur Pani Monika Baran, która pomagać będzie w wypełnianiu deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Informujemy mieszkańców miejscowości Tarnawatka-Tartak, że w dniu 10 kwietnia 2013 roku (środa) w godzinach 12.00-15.00 w remizo-świetlicy pełnić będzie dyżur Pani Monika Baran, która pomagać będzie w wypełnianiu deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Lokalna Grupa Działania „Roztocze Tomaszowskie” zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Więcej informacji w poszczególnych ogłoszeniach:

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

 

 

Informacja o udostępnieniu usługi pozwalającej na komunikowanie się

Wójt Gminy Tarnawatka, w związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011r. Nr 209, poz. 1243) udostępnia usługę pozwalającą na komunikowanie się osób uprawnionych z Urzędem Gminy Tarnawatka.


Przez osoby uprawnione należy rozumieć zgodnie z ww. ustawą osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.
Kontakt jest możliwy poprzez:

  1. korzystanie z poczty elektronicznej - adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  2. przesyłanie faksów pod nr 84 662 47 10;
  3. przesyłanie wiadomości tekstowych sms - pod nr:
    • tel. stacjonarny 84 662 47 10 - w godzinach od 7.00 do 15.00,


Urząd Gminy Tarnawatka zapewnia również dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.). Osoba uprawniona, jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu, wiadomości sms.


Ponadto osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach z Urzędem. Prawo to może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2010r. Nr 182, poz. 1228). Przez osobę przybraną należy rozumieć osobę, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Powiatu w Tomaszowie Lubelskim ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Tomaszowskiego

położonej w Tarnawatce gmina Tarnawatka oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek 454/51, 455/51 arkusz l o powierzchni l,0390ha.

Nieruchomość jest położona w Tarnawatce przy drodze krajowej nr 17, na działce znajdują się pozostałości elementów bazy nawierzchniowej Zarządu Dróg Powiatowych. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 104 000,00 zł /sto cztery tysiące złotych/ -z ustalonej ceny nieruchomości zostanie wyodrębniony podatek od towarów i usług wg stawki 23%.

Pana Prezydenta Lecha Kaczyńskiego poznałem 4 czerwca 2006 roku podczas uroczystości związanych z obchodami 25 rocznicy rejestracji NSZZ Solidarność RI. Razem z grupą rolników i samorządowców, miałem zaszczyt przebywać w pałacu prezydenckim w Warszawie, gdzie zasłużonym działaczom związkowym wręczone zostały odznaczenia państwowe.

Po części oficjalnej zostaliśmy zaproszeni na poczęstunek do ogrodów pałacowych. Właśnie tam mogliśmy osobiście porozmawiać z Panem Prezydentem. Pan Lech Kaczyński wyrażał duże zainteresowanie sytuacją rolników, a także ogromną troskę o przyszłość polskiego rolnictwa. Podczas tego krótkiego spotkania Prezydent ujął nas swoją osobowością. Byliśmy pod wrażeniem jego wysokiej kultury osobistej, bezpośredniości i życzliwości, a także dużego poczucia humoru. Pomimo tego, że widzieliśmy w nim męża stanu, nie odczuliśmy żadnego dystansu, który mógłby dzielić głowę państwa od zwykłych ludzi.

Piotr Pasieczny