PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

Nazwa biura:

IMGW - PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych w Warszawie

Obszar

Województwo lubelskie

Ważność(cz. urz.)

od godz. 07:30 dnia 30.10.2017

do godz. 07:30 dnia 31.10.2017

Zjawisko/Stopień zagrożenia:

Silny wiatr/1

Przebieg:

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 90 km/h, z północnego zachodu.

Dyżurny synoptyk IMGW - PIB:

Mateusz Barczyk

Godzina i data wydania

Godz. 13:53 dnia 27.10.2017

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Tarnawatka.

Nr działki

Powierzchnia

Nr KW

Położenie

Przeznaczenie

w planie zag.

Forma sprzedaży

Cena nieruchomości

52/41

0,1247 ha

ZA1T/00044432/9

Tarnawatka-Tartak

Tereny zabudowy jednorodzinnej

Przetarg

53 700

52/43

0,1246 ha

ZA1T/00044432/9

Tarnawatka-Tartak

Tereny zabudowy jednorodzinnej

Przetarg

53 600 zł

52/46

0,1147 ha

ZA1T/00044432/9

Tarnawatka-Tartak

Tereny zabudowy jednorodzinnej

Przetarg

49 400 zł

52/47

0,1297 ha

ZA1T/00044432/9

Tarnawatka-Tartak

Tereny zabudowy jednorodzinnej

Przetarg

55 800 zł

Tarnawatka 2017-10-26

Wójt

Piotr Pasieczny

 • do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%

 • niniejszy wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni, tj. od 26 października 2017 do 20 listopada 2017 r.

 • bliższych informacji dot. nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Tarnawatka pokój 17 lub pod numerem telefonu 84 662 47 10,

 • osoby, którym przysługuje, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce gruntami (tj. Dz.U. 2016 poz. 2140), pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości moga składać udokumentowane wnioski w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Na podstawie art. 35 ust. 1ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. 2016 poz. 2147), Wójt Gminy Tarnawatka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnawatka przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

 

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy,

terminy wnoszenia opłat i zasady ich aktualizacji

Okres dzierżawy

Forma oddania w dzierżawę

Księga wieczysta ZA1T/00045560/2

Działki 633 i 634 położone w obrębie ewidencyjnym Tarnawatka

1.0120 ha

Nieruchomość gruntowa wykorzystywana rolniczo

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest pod usługi. Oddanie w dzierżawę następuje na cele produkcji rolnej.

250 zł rocznie, czynsz płatny rocznie bez wezwania do 31marca każdego roku, wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższenia czynszu dzierżawnego na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Tarnawatka

3 lata

Przetarg ustny nieograniczony

 

Tarnawatka 2017-10-17

Wójt Gminy

Piotr Pasieczny

 

 • niniejszy wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni, tj. od 17 października 2017 do 7 listopada 2017 r.,

 • więcej informacji dot. w/w nieruchomości można uzyskać w Urzedzie Gminy Tarnawatka pok. 17, tel. 84 662 47 10. 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Tarnawatka.

Nr. działki

Powierzchnia

Nr. KW

Położenie

Przeznaczenie

w planie zag.

Forma sprzedaży

Cena nieruchomości

52

0,0600 ha

ZA1T/00054159/4

Wieprzów Ordynacki

Tereny zabudowy zagrodowej

Przetarg

10.000,00zł.

Tarnawatka 2017-10-17

Wójt

Piotr Pasieczny

 

 

 • do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%

 • niniejszy wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni, tj. od 17 października 2017 do 7 listopada 2017 r.

 • bliższych informacji dot. nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Tarnawatka pokój 17 lub pod numerem telefonu 84 662 47 10,

 • osoby, którym przysługuje, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce gruntami (tj. Dz.U. 2016 poz. 2140), pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości moga składać udokumentowane wnioski w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu 

Urząd Gminy Tarnawatka zawiadamia, że w dniach 16.10 – 17.11.2016 roku prowadzony będzie nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy w 2018 r. ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

O dofinansowanie ubiegać się mogą osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe.

W związku z powyższym prosi się mieszkańców gminy o zgłaszanie się do tut. Urzędu p. nr 7, celem pobrania odpowiedniego wniosku i uzyskania niezbędnych informacji na temat realizowanego „Projektu”.

Wszelkich informacji udziela Pan Józef Kuczmaszewski – podinspektor ds. gospodarki komunalnej.

Wnioski do pobrania w Urzędzie Gminy  Tarnawatka pok. Nr 7 lub z linków umieszczonych poniżej.

Dokumenty do pobrania:

 1. Wniosek
 2. Informacja
 3. Ocena
 4. Oświadczenie

ziemniak

warsztaty kulinarne

ostrzezenie 051017

herb

flaga

pieczecie

sztandar awers

sztandar rewers

glowica

lancuch zloty

lancuch srebrny

W związku z wątpliwościami pojawiającymi się wśród osób, u których montowane są instalacje solarne, a dotyczącymi kwestii finansowych, Urząd Gminy Tarnawatka informuje, że zgodnie z zawartą umową właściciele partycypują w „kosztach kwalifikowanych”. Przez pojęcie to należy rozumieć wszystkie te koszty, które podlegają refundacji z funduszy unijnych. Pokrycie pozostałych kosztów – niekwalifikowanych – leży po stronie właścicieli budynków. Kosztami takimi są między innymi wykonanie połączenia instalacji solarnej z istniejącym układem kotłowym wraz z montażem grzałki lub wężownicy. Określenia, które koszty stanowią koszty kwalifikowane, a które niekwalifikowane dokonał Urząd Marszałkowski w konkursie na dofinansowanie projektów wspierających wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Firma „DERMOTECHNIKA” Krzysztof Majewski w/w podłączenia dokonuje poza projektem. W związku z powyższym pobiera z tego tytułu, skalkulowaną przez siebie, zryczałtowaną opłatę w wysokości 600 zł. Jak poinformował właściciel firmy za wykonane usługi zostaną wystawione faktury VAT w obowiązującym w tym zakresie terminie. Należy zaznaczyć, że w/w usługi obejmują koszty niekwalifikowane i nie muszą być wykonane przez „DOMOTERMIKĘ”. Decydując się na podłączenie instalacji przez innego wykonawcę należy liczyć się z utratą gwarancji na zbiornik ciepłej wody, ponieważ Krzysztof Majewski jest autoryzowanym przedstawicielem producenta tego urządzenia uprawnionym do jego montażu.

Jednocześnie informuje się, że kwota, którą właściciele zobowiązani są wnieść jako wkład do projektu została obniżona o należny podatek VAT. Dzięki korzystnej wykładni przepisów, oszczędności wyniosą od prawie 600 zł do 2350, w zależności od rodzaju instalacji. Stosowne aneksy, z dokładnym wyliczeniem kwot, są aktualnie przygotowywane i będą sukcesywnie podpisywane.

Lokalna Grupa Działania „Roztocze Tomaszowskie” zaprasza w dniu 9 listopada 2016 r. o godz. 9.00 do Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnawatce na bezpłatne szkolenia dla potencjalnych beneficjentów, dotyczące wsparcia w zakresie zakładania oraz rozwoju działalności gospodarczej w ramach PROW 2014-2020, w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Szkolenie  jest do osób chcących uzyskać dofinansowanie na działania wymienione w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla obszaru gmin: Tomaszów Lubelski, Susiec, Bełżec, Lubycza Królewska, Krynice, Tarnawatka i Miasto Tomaszów Lubelski.

Uwaga!

Osoby chcące wziąć udział w szkoleniu powinny zgłosić się na szkolenie z formularzem wniosku i biznesplanu w zakresie podejmowania/ rozwoju działalności gospodarczej w zależności od zainteresowania daną formą wsparcia.

 

 Program szkolenia

 • Harmonogramu naborów wniosków

 • Kto może się starać o premię na zakładanie, a kto na dotacje na rozwój działalności gospodarczej ?

 • Na co można otrzymać dofinansowanie i jakie rodzaje działalności mają największe szanse ?

 • Jaka jest możliwa do uzyskania wysokość dotacji, w jaki sposób jest wypłacana ?

 • Jakie są szczegółowe warunki dofinansowania ?

 • Jakie dokumenty i kiedy należy złożyć, aby ubiegać się o dofinansowanie ?

 • Analiza wniosku i biznesplanu w ramach podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej.

 

Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Urząd Gminy Tarnawatka zawiadamia, że w dniach 17.10 – 18.11.2016 roku prowadzony będzie nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy w 2017 r. ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

O dofinansowanie ubiegać się mogą osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe.

W związku z powyższym prosi się mieszkańców gminy o zgłaszanie się do tut. Urzędu p. nr 7, celem pobrania odpowiedniego wniosku i uzyskania niezbędnych informacji na temat realizowanego „Projektu”.

Wszelkich informacji udziela Pan Józef Kuczmaszewski – podinspektor ds. gospodarki komunalnej.

Wnioski do pobrania w Urzędzie Gminy  Tarnawatka pok. Nr 7 lub z linków umieszczonych poniżej.

Dokumenty do pobrania:

 1. Wniosek
 2. Informacja
 3. Ocena
 4. Oświadczenie

12 października 2016 r. Wójt Gminy - Piotr Pasieczny i Skarbnik - Aneta Pankiewicz podpisali umowę z przedstawicielami firmy Instalbud z Lubyczy Królewskiej  na budowę hali gimnastycznej w Tarnawatce.

umowa hala

Więcej informacji wkrótce. 

ARiMR zaprasza na szkolenie z zakresu: Rozwój usług rolniczych, zasady konkurencyjności wyboru wykonawców.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza 19 października 2016 roku na szkolenie które organizowane jest przez Lubelski Oddział Regionalny ARiMR wraz z Tomaszowskim Biurem Powiatowym ARiMR.

Producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody w danej uprawie w wysokości co najmniej 70% lub szkody powstały na powierzchni co najmniej 70% upraw w szklarniach i tunelach foliowych, spowodowane wystąpieniem gradu, huraganu, deszczu nawalnego lub suszy, mogą od 17 do 31 października br. składać do ARiMR wnioski o udzielenie pomocy.

W okresie od 1 stycznia 2012 roku do 30 czerwca 2016 roku Samorząd Województwa Lubelskiego realizuje we współpracy z samorządami lokalnymi projekt pt. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania".  Inicjatywa ta została podjęta w ramach obszaru priorytetowego „Środowisko i infrastruktura", obszaru tematycznego „Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska" Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

O dofinansowanie ubiegać się mogą: osoba fizyczna nie będąca przedsiębiorcą, wspólnota i spółdzielnia mieszkaniowa z terenu gminy, która przystąpiła do projektu, a także: jednostka samorządu terytorialnego z terenu województwa lubelskiego (gmina lub powiat), które przystąpiły do projektu, oraz Województwo Lubelskie będące właścicielem obiektu, na którym znajdują się wyroby zawierające azbest lub działki, na której porzucono odpady zawierające azbest („dzikie wysypiska"). Refundacją objęte zostaną koszty związane z demontażem, odbiorem (załadunkiem, transportem, rozładunkiem) i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest.

Urząd Gminy Tarnawatka zawiadamia, że w dniach od 2 listopada do 27 listopada 2015 roku przyjmowane będą wnioski o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

Niezbędne dokumenty można pobrać w pokoju nr 7 lub ze strony internetowej urzędu.

Dodatkowych informacji udziela Pan Józef Kuczmaszewski, pokój nr 7 w godzinach pracy urzędu.

Załączniki do pobrania:

 1. Regulamin przystąpienia i uczestnictwa w projekcie
 2. Wniosek dla osób fizycznych oraz wspólnot mieszkaniowych
 3. Oświadczenie

Urząd Gminy Tarnawatka zawiadamia, że w dniach 19.10 – 25.11.2015 roku prowadzony będzie nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy w 2016 r. ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

O dofinansowanie ubiegać się mogą osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe.

W związku z powyższym prosi się mieszkańców gminy o zgłaszanie się do tut. Urzędu p. nr 7, celem pobrania odpowiedniego wniosku i uzyskania niezbędnych informacji na temat realizowanego „Projektu”.

Wszelkich informacji udziela Pan Józef Kuczmaszewski – podinspektor ds. gospodarki komunalnej.

Wnioski do pobrania w Urzędzie Gminy  Tarnawatka pok. Nr 7 lub z linków umieszczonych poniżej.

Dokumenty do pobrania:

 1. Wniosek
 2. Informacja
 3. Ocena
 4. Oświadczenie

W okresie od 1 stycznia 2012 roku do 30 czerwca 2016 roku Samorząd Województwa Lubelskiego realizuje we współpracy z samorządami lokalnymi projekt pt. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania".  Inicjatywa ta została podjęta w ramach obszaru priorytetowego „Środowisko i infrastruktura", obszaru tematycznego „Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska" Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

O dofinansowanie ubiegać się mogą: osoba fizyczna nie będąca przedsiębiorcą, wspólnota i spółdzielnia mieszkaniowa z terenu gminy, która przystąpiła do projektu, a także: jednostka samorządu terytorialnego z terenu województwa lubelskiego (gmina lub powiat), które przystąpiły do projektu, oraz Województwo Lubelskie będące właścicielem obiektu, na którym znajdują się wyroby zawierające azbest lub działki, na której porzucono odpady zawierające azbest („dzikie wysypiska"). Refundacją objęte zostaną koszty związane z demontażem, odbiorem (załadunkiem, transportem, rozładunkiem) i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest.

Urząd Gminy Tarnawatka zawiadamia, że w dniach od 3 listopada do 28 listopada 2014 roku przyjmowane będą wnioski o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

Niezbędne dokumenty można pobrać w pokoju nr 7 lub ze strony internetowej urzędu.

Dodatkowych informacji udziela Pan Józef Kuczmaszewski, pokój nr 7 w godzinach pracy urzędu.

Załączniki do pobrania:

 1. Regulamin przystąpienia i uczestnictwa w projekcie
 2. Wniosek dla osób fizycznych oraz wspólnot mieszkaniowych
 3. Oświadczenie

 Zaproszenie na spotkanie z mistrzem

 

18 paźdzernika 2014 roku o godzinie 18.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnawatce rozpocznie się spotkanie z trzynastokrotnym Mistrzem Polski, dwukrotnym Mistrzem Europy i dwukrotnym wicemistrzem świata w trójboju siłowym, pochodzącym z Tarnawatki-Tartaku, Ryszardem Wszołą.

 

Wywiad z Mistrzem można przeczytać w najnowszym wydaniu gazety „Co w naszej Gminie”.

 

Dzięki sięgającej 2003 roku współpracy z Agencją Nieruchomości Rolnych, na terenie gminy zrealizowanych zostało wiele zadań. Budowa sieci gazowej, oczyszczalni ścieków w Tarnawatce, modernizacja sieci wodociągowej czy budowa dróg w osiedlach OHZ to niektóre zadania, które finansowane były wspólnie. Wartość tej współpracy docenia także sama Agencja. Uznając ją za modelową, zaprosiła do naszej gminy Telewizję Lublin celem zaprezentowania efektów wspólnych działań. Reportaż o naszych inwestycjach można było obejrzeć w programie "Agro wieści" wyemitowanym przez Telewizję Lublin9 października. Program można obejrzeć również w internetowym wydaniu na stronie TVP Lublin.

Urząd Gminy Tarnawatka zawiadamia, że w dniach 06.10 – 07.11.2014 roku prowadzony będzie nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy w 2015 r. ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

O dofinansowanie ubiegać się mogą osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe.

W związku z powyższym prosi się mieszkańców gminy o zgłaszanie się do tut. Urzędu p. nr 7, celem pobrania odpowiedniego wniosku i uzyskania niezbędnych informacji na temat realizowanego „Projektu”.

Wszelkich informacji udziela Pan Józef Kuczmaszewski – podinspektor ds. gospodarki komunalnej.

Wnioski do pobrania w Urzędzie Gminy  Tarnawatka pok. Nr 7 lub z linków umieszczonych poniżej.

Dokumenty do pobrania:

 1. Wniosek
 2. Informacja
 3. Ocena
 4. Oświadczenie

11listopada

 

W okresie od 1 stycznia 2012 roku do 30 czerwca 2016 roku Samorząd Województwa Lubelskiego będzie realizować we współpracy z samorządami lokalnymi projekt pt. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania".  Inicjatywa ta została podjęta w ramach obszaru priorytetowego „Środowisko i infrastruktura", obszaru tematycznego „Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska" Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

O dofinansowanie ubiegać się mogą: osoba fizyczna nie będąca przedsiębiorcą, wspólnota i spółdzielnia mieszkaniowa z terenu gminy, która przystąpiła do projektu, a także: jednostka samorządu terytorialnego z terenu województwa lubelskiego (gmina lub powiat), które przystąpiły do projektu, oraz Województwo Lubelskie będące właścicielem obiektu, na którym znajdują się wyroby zawierające azbest lub działki, na której porzucono odpady zawierające azbest („dzikie wysypiska"). Refundacją objęte zostaną koszty związane z demontażem, odbiorem (załadunkiem, transportem, rozładunkiem) i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest.

Urząd Gminy Tarnawatka zawiadamia, że w dniach od 4 listopada do 29 listopada 2013 roku przyjmowane będą wnioski o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

Niezbędne dokumenty można pobrać w pokoju nr 7 lub ze strony internetowej urzędu.

Dodatkowych informacji udziela Pan Józef Kuczmaszewski, pokój nr 7 w godzinach pracy urzędu.

Załączniki do pobrania:

 1. Regulamin przystąpienia i uczestnictwa w projekcie
 2. Wniosek dla osób fizycznych oraz wspólnot mieszkaniowych

 

Urząd Gminy Tarnawatka informuje, że ubiega się o uzyskanie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pod nazwą „ Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

W związku z powyższym prosi się mieszkańców gminy, którzy chcieliby skorzystać ze 100% dofinansowania kosztów obejmujących demontaż, transport i utylizację azbestu o składanie wstępnych wniosków do 15 listopada 2012 r. do Urzędu Gminy pokój nr 7.

 

Wszelkich informacji udziela Pan Józef Kuczmaszewski – podinspektor ds. gospodarki komunalnej.

Wnioski do pobrania w Urzędzie Gminy  Tarnawatka pok. Nr 7 lub z linków umieszczonych poniżej.

Dokumenty do pobrania:

 1. Wniosek
 2. Ocena
 3. Oświadczenie
 4. Informacja

 

Centrum

 

 

Wójt Gminy Tarnawatka informuje, że w dniach 14-16 listopada odbędzie się bezpłatna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.


Zainteresowanych prosimy o wystawienie elektrośmieci takich jak: stare telewizory, pralki, monitory, komputery, odkurzacze, lodówki, telefony, aparaty, suszarki do włosów oraz inne urządzenia zasilane energią elektryczną przed własną posesję do godziny 9.00 według harmonogramu.

 

14 listopada (poniedziałek) - Klocówka, Niemirówek, Niemirówek-Kolonia, Kunówka i Sumin.

 

15 listopada (wtorek) - Podhucie, Tymin, Huta Tarnawacka, Pauczne i Tarnawatka.

 

16 listopada (środa) - Pańków, Dąbrowa Tarnawacka, Tarnawatka-Tartak, Wieprzów Tarnawacki i Wieprzów Ordynacki.

 

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w akcji.

 

 


 

Ładowanie obrazka Ładowanie obrazka

W ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich konsultanci z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odwiedzają poszczególne gminy regionu.

Celem tego przedsięwzięcia jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia różnych inicjatyw z funduszy Unii Europejskiej oraz pomoc w sprawnej realizacji projektów.

 

W dniu 27 października br. (czwartek), konsultanci będą do dyspozycji mieszkańców gminy Tarnawatka.

od godziny 9.00 do 14.00, w budynku Urzędu Gminy -  ul. Lubelska 39  22-604 Tarnawatka.

Osoby zainteresowane funduszami europejskimi będą mogły skorzystać z ich wiedzy.

 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Składam serdeczne podziękowania wszystkim członkom obwodowych komisji wyborczych, pracownikom Urzędu Gminy Tarnawatka i placówek oświatowych, uczestniczącym w organizacji i przeprowadzeniu wyborów do Sejmu i Senatu RP. Dzięki Państwa pracy i wielkiemu zaangażowaniu mogliśmy, jako pierwsza gmina z terenu działania Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Zamościu, przekazać protokoły z wynikami głosowania we wszystkich obwodach.

Marian Szałapski

Sekretarz Gminy

22 września 2011 roku, podczas Międzynarodowej Konferencji "Ecoforum", odbywającej się w Lublinie, rozstrzygnięty został konkurs "Eko Agro-Samorząd". Organizatorami tej akcji są Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego oraz Lubelski Rynek hurtowy w Elizówce. Miło jest nam poinformować, że nasza Gmina znalazła się wśród laureatów tego konkursu. Gratulacje oraz nagrodę z rąk Marszałka Województwa Lubelskiego Krzysztofa Hetmana odebrał Wójt Gminy – Piotr Pasieczny.

Na wyróżnienie złożyło się szereg działań podjętych przez naszą Gminę. Ocenie poddane zostały gospodarka wodno-ściekowa oraz gospodarka odpadami i azbestem.

 

Wyniki konkursu:

1 miejsce – Gmina Potok Górny

2 miejsce – Gmina Janów Podlaski

3 miejsce – Gmina Wierzbica

4 miejsce – Gmina Zakrzówek

5 miejsce – Gmina Rejowiec Fabryczny

6 miejsce – Gmina Tarnawatka

7 miejsce ex aequo: Gmina Karczmiska, Gmina Urszuli, Gmina Dołhobyczów

8 miejsce ex aequo: Gmina Józefów nad Wisłą i Gmina Zalesie

 

Ładowanie obrazka

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny serdecznie zaprasza do udziału w konkursie „Najlepsze Energetyczne Partnerstwa Województwa Lubelskiego” organizowanym w ramach projektu „Energetyczni kreatorzy zmian”. Realizacja Konkursu jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Honorowy patronat nad konkursem objął Pan Krzysztof Hetman – Marszałek Województwa Lubelskiego.

OGŁOSZENIE

W związku z istniejącymi możliwościami bezpłatnego uzyskania urządzeń abonenckich umożliwiających bezpłatny dostęp do internetu, zapraszamy osoby zainteresowane do składanie wniosków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnawatce, ul. Szkolna 1.

Warunkiem uzyskania urządzenia jest:
1. posiadanie własnego komputera bez łącza internetowego,
2. spełnienie warunku kryterium dochodowego umożliwiającego korzystanie ze świadczeń rodzinnych tj. 504 zł na osobę w rodzinie lub 583 zł jeżeli w składzie rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.


Wnioski do pobrania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

 

LogoProjekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoZespół Szkół i Przedszkola w Tarnawatce partnerem w realizacji projektu „Małe Przedszkola”Na terenie miasta i gminy Tomaszów Lubelski i gminy Tarnawatka powstały nowe punkty przedszkolne dla dzieci w wieku 3-5 lat. W ramach projektu „ Małe przedszkola” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Urzędu Miasta Tomaszowa Lubelskiego od 06.09.2010r. otwarte zostały 4 punkty przedszkolne w:

 • Samorządowym Przedszkolu Nr 2 ul. T. Zamojskiego w Tomaszowie Lubelskim,
 • w Samorządowym Przedszkolu Nr 5 ul. Moniuszki 51 w Tomaszowie Lubelskim,
 • w Tarnawatce w Zespole Szkół i Przedszkola ul. Lubelska 62
 • w Jezierni w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej.

Projekt realizowany będzie do 30. 06.2013r., a uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne.

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu rozwoju fizycznego, emocjonalnego i intelektualnego dzieci głównie z rodzin ubogich i dotkniętych bezrobociem, w wieku 3-5 lat z terenu powiatu tomaszowskiego.

Realizacja tego priorytetu odbywać się będzie w drodze realizacji celów szczegółowych:

 • Upowszechniania edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich, poprzez otwarcie punktów przedszkolnych i zapewnienie możliwości bezpłatnego uczestnictwa dzieci w zorganizowanych formach zajęć ,
 • Zmniejszenie nierówności w jakości edukacji przedszkolnej na terenach miejskich i wiejskich,
 • Stymulowanie rozwoju i podniesienie osiągnięć dzieci w sferze poznawczej, umiejętności społecznych, wymowy, wad postawy, rozwijanie zdolności i indywidualnych predyspozycji,
 • Wzrost świadomości rodziców w zakresie konieczności edukacji przedszkolnej,
 • Wzrost poziomu i jakości współpracy podmiotów z obszaru powiatu tomaszowskiego.

Corocznym wsparciem w postaci edukacji przedszkolnej zostanie objętych 60 Beneficjentów Ostatecznych w wieku 3-5 lat. Pomocą, w formie fachowego poradnictwa, zostaną objęci również rodzice dzieci uczestniczących w zajęciach w ramach projektu „ Małe przedszkola”. Zakładając coroczną rotację (odchodzenie dzieci 5 letnich do szkoły) przewiduje się, że w projekcie będzie uczestniczyć 80 dzieci w ciągu 3 lat.

W ramach projektu na potrzeby przedszkola w Zespole Szkół i Przedszkola w Tarnawatce została wyremontowana sala zajęć oraz wyposażona w niezbędne meble, pomoce dydaktyczne, zabawki i środki audiowizualne. Uczestnikami projektu jest 15 dzieci. Dzieci mają zapewnioną 4 godzinną opiekę wychowawczą. Dwa razy w tygodniu odbywają się zajęcia z języka angielskiego, zajęcia wokalno-taneczne i zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Na potrzeby przedszkola zatrudniona została pomoc do dzieci. Dzieci codziennie otrzymują posiłek.

W realizowanym projekcie dla przedszkolaków przewidziano szereg wycieczek i wyjazdów oraz uroczystości wynikających z kalendarza pracy przedszkola. Raz w tygodniu zaplanowano również zajęcia logopedyczne i zajęcia z psychologiem.

 

 

Podsumowanie ćwiczeń zgrywających jednostki OSP należące do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego Gmin Tarnawatka i Krynice.

 

Podsumowanie ćwiczeń