W związku z wątpliwościami pojawiającymi się wśród osób, u których montowane są instalacje solarne, a dotyczącymi kwestii finansowych, Urząd Gminy Tarnawatka informuje, że zgodnie z zawartą umową właściciele partycypują w „kosztach kwalifikowanych”. Przez pojęcie to należy rozumieć wszystkie te koszty, które podlegają refundacji z funduszy unijnych. Pokrycie pozostałych kosztów – niekwalifikowanych – leży po stronie właścicieli budynków. Kosztami takimi są między innymi wykonanie połączenia instalacji solarnej z istniejącym układem kotłowym wraz z montażem grzałki lub wężownicy. Określenia, które koszty stanowią koszty kwalifikowane, a które niekwalifikowane dokonał Urząd Marszałkowski w konkursie na dofinansowanie projektów wspierających wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Firma „DERMOTECHNIKA” Krzysztof Majewski w/w podłączenia dokonuje poza projektem. W związku z powyższym pobiera z tego tytułu, skalkulowaną przez siebie, zryczałtowaną opłatę w wysokości 600 zł. Jak poinformował właściciel firmy za wykonane usługi zostaną wystawione faktury VAT w obowiązującym w tym zakresie terminie. Należy zaznaczyć, że w/w usługi obejmują koszty niekwalifikowane i nie muszą być wykonane przez „DOMOTERMIKĘ”. Decydując się na podłączenie instalacji przez innego wykonawcę należy liczyć się z utratą gwarancji na zbiornik ciepłej wody, ponieważ Krzysztof Majewski jest autoryzowanym przedstawicielem producenta tego urządzenia uprawnionym do jego montażu.

Jednocześnie informuje się, że kwota, którą właściciele zobowiązani są wnieść jako wkład do projektu została obniżona o należny podatek VAT. Dzięki korzystnej wykładni przepisów, oszczędności wyniosą od prawie 600 zł do 2350, w zależności od rodzaju instalacji. Stosowne aneksy, z dokładnym wyliczeniem kwot, są aktualnie przygotowywane i będą sukcesywnie podpisywane.